Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra valutakursvinster i rörelsen (bokföring med exempel)

Valutakursvinster i rörelsen kan uppstå på fordringar och skulder av rörelsekaraktär som är utställda i en utländsk valuta som skiljer sig från en redovisningsenhets redovisningsvaluta.

Valutakursvinster i rörelsen kan uppstå i en redovisningsenhet som gör affärer med företag eller privatpersoner i utlandet genom att kundfakturor ställs ut i utländsk valuta och/eller att leverantörsfakturor är utställda i en utländsk valuta. En svensk redovisningsenhet måste ha SEK eller EUR som redovisningsvaluta.

En redovisningsenhet bokför alla affärshändelser i sin redovisningsvaluta och måste därför räkna om fordringar och skulder i utländsk valuta till redovisningsvalutan i enlighet med gällande valutakurs. En affärshändelse i utländsk valuta räknas om till valutakursen per transaktionsdatumet och vid bokslut omräknas fordringar och skulder i utländsk valuta till balansdagens valutakurs.

En valutakursvinst på en fordran uppstår om valutakursen (red. valuta per utl. valuta) stiger mellan omräkningstidpunkterna och en valutakursvinst på en skuld uppstår om valutakursen (red. valuta per utl. valuta) sjunker mellan omräkningstidpunkterna.

Klassificering
Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär klassificeras som övriga rörelseintäkter och bokförs i kontogrupp 39. Valutakursvinster på fordringar och skulder som inte är av rörelsekaraktär, finansiella fordringar och skulder, bokförs som finansiella intäkter och kostnader i kontoklass 8.

Kundfordringar är fordringar av rörelsekaraktär och leverantörsskulder är skulder av rörelsekaraktär. Valutakursvinster som avser kundfordringar och leverantörsskulder bokförs i kontogrupp 39. Valutakursvinster som uppstår på obligationer, aktier och optioner i utländsk valuta klassificeras som finansiella intäkter.

Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter
Kontoklass 8 - Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader

Erkännande
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas initialt till redovisningsvalutan i enlighet med valutakursen per transaktionsdatumet för affärshändelsen. En redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden omräknar en fordran eller en skuld i enlighet med valutakursen per fakturadatumet. En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden omräknar en fordran eller en skuld i enlighet med valutakursen per betalningsdatumet.

Fordringar och skulder i utländsk valuta får omräknas till balansdagens valutakurs och eventuell valutakursvinst bokförs då i samband med bokslutet. I en redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden redovisas eventuella valutakursvinster enbart i samband med bokslutet eftersom löpande affärshändelser bokförs först vid betalningstidpunkten.

Konstaterade valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär redovisas när betalning av en fordran eller en skuld sker.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet skapar kundfakturor och registrerar leverantörsfakturor i ett administrationsprogram. Avstämningar för kundfordringar görs mellan en rapport för kundfordringar från administrationsprogrammet och konton för kundfordringar i bokföringen enligt utskrift från huvudboken. Avstämningar för leverantörsskulder görs mellan en rapport för leverantörsskulder från administrationsprogrammet och konton för leverantörsskulder i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
Fordringar och skulder omräknas initialt till valutakursen per transaktionsdatumet och därefter får fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens valutakurs vid bokslut. Konstaterade valutakursvinster uppstår när en fordran eller en skuld har blivit betald.

En valutakursvinst värderas till det verkliga värdet i redovisningsvalutan av skillnaden mellan omräknat värde vid två omräkningstidpunkter i enlighet med gällande valutakurser vid omräkningstidpunkterna.

Moms och beskattning
Det är ingen moms (0 %) på valutakursvinster då sådana vinster inte utgör momspliktig försäljning. Valutakursvinster utgör skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen oberoende av om de är orealiserade eller realiserade (konstaterade).

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller omräkning av fordringar och skulder i årsredovisningen och hur valutakursvinster redovisas.

Exempel: bokföra valutakursvinst vid omräkning av fordringar (bokslut)
En redovisningsenhet har vid bokslutet kundfordringar om 100 000 USD som är bokförda till 800 000 SEK (8 SEK/USD). Per balansdagen den 31 december år 2009 är valutakursen 10 SEK/USD och därför uppstår en orealiserad valutakursvinst om 200 000 SEK (100000*(10-8)).

Konto Benämning Debet Kredit
1513 Orealiserade kursdifferenser på kundfordringar 200 000
3969 Orealiserade valutakursvinster 200 000

Exempel: bokföra återföring av orealiserade valutakursvinster (återföring)
En redovisningsenhet har vid bokslutet år 2009 bokfört en orealiserad valutakursvinst om 200 000 SEK som nu skall återföras.

Konto Benämning Debet Kredit
1513 Orealiserade kursdifferenser på kundfordringar 200 000
3969 Orealiserade valutakursvinster 200 000

Exempel: bokföra konstaterad valutakursvinst på kundfordan (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en betalning om 10 000 EUR för en kundfaktura som innebar en inbetalning om 120 000 SEK. Denna kundfordran är bokförd till 100 000 SEK i enlighet med valutakursen per fakturadatumet och därför uppstår det en valutakursvinst om 20 000 SEK (120000-100000).

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 120 000
1511 Kundfordran 100 000
3960 Valutakursvinster av rörelsekaraktär 20 000

Exempel: bokföra konstaterad valutakursvinst på leverantörsskuld (fakturametoden)
En redovisningsenhet har betalat 10 000 EUR avseende en leverantörsfaktura som innebar en utbetalning om 70 000 SEK. Denna leverantörsskuld är bokförd till 100 000 SEK i enlighet med valutakursen per fakturadatumet och därför uppstår det en valutakursvinst om 30 000 SEK (100000-70000).

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 70 000
2440 Leverantörsskuld 100 000
3960 Valutakursvinster av rörelsekaraktär 30 000

Exempel: bokföra valutakursvinst vid omräkning av likvidkonto (bokslut)
En redovisningsenhet har per balansdagen år 2011 ett saldo om 1 000 USD på ett valutakonto. Det bokförda värdet för det här valutakontot uppgår till 7 000 SEK och valutakursen för USD är 8 USD per 1 SEK på balansdagen. En valutakursvinst om 1000 SEK (8 * 1000 - 7000) skall bokföras som en orealiserad valutakursvinst per bokslutsdagen.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Valutakonto USD 1 000
3969 Orealiserade valutakursvinster 1 000

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.
Uppdaterad: 2017-12-22

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se


Chatta med Abot 001