Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Bokföra valutakursförluster i rörelsen (bokföring med exempel)

Valutakursförluster i rörelsen kan uppstå på fordringar och skulder av rörelsekaraktär som är utställda i en utländsk valuta som skiljer sig från en redovisningsenhets redovisningsvaluta.

Valutakursförluster i rörelsen kan uppstå i en redovisningsenhet som gör affärer med företag eller privatpersoner i utlandet genom att kundfakturor ställs ut i utländsk valuta och/eller att leverantörsfakturor är utställda i en utländsk valuta. En svensk redovisningsenhet måste ha SEK eller EUR som redovisningsvaluta.

En redovisningsenhet bokför alla affärshändelser i sin redovisningsvaluta och måste därför räkna om fordringar och skulder i utländsk valuta till redovisningsvalutan i enlighet med gällande valutakurs. En affärshändelse i utländsk valuta räknas om till valutakursen per transaktionsdatumet och vid bokslut omräknas fordringar och skulder i utländsk valuta till balansdagens valutakurs


En valutakursvinst på en fordran i utländsk valuta uppkommer om utländsk valuta stärks jämfört med redovisningsvalutan (fordran blir högre) och en valutakursförlust på en fordran i utländsk valuta uppkommer om utländsk valuta försvagas jämfört med redovisningsvalutan (fordran blir lägre). En valutakursvinst på en skuld i utländsk valuta uppkommer om utländsk valuta försvagas jämfört med redovisningsvalutan (skulden blir lägre) och en valutakursförlust på en skuld i utländsk valuta uppstår om utländsk valuta stärks jämfört med redovisningsvalutan (skulden blir högre).

Klassificering
Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär klassificeras som övriga rörelsekostnader och bokförs i kontogrupp 79. Valutakursförluster på fordringar och skulder som inte är av rörelsekaraktär, finansiella fordringar och skulder, bokförs som finansiella intäkter och kostnader i kontoklass 8.


Kundfordringar är fordringar av rörelsekaraktär och leverantörsskulder är skulder av rörelsekaraktär. Valutakursförluster som avser kundfordringar och leverantörsskulder bokförs i kontogrupp 79. Valutakursförluster som uppstår på exempelvis växlar, obligationer, aktier, fonder och optioner i utländsk valuta klassificeras som finansiella kostnader.

Kontogrupp 79 - Övriga rörelsekostnader
Kontoklass 8 - Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader

Erkännande
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas initialt till redovisningsvalutan i enlighet med valutakursen per transaktionsdatumet för affärshändelsen. En redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden omräknar en fordran eller en skuld i enlighet med valutakursen per fakturadatumet. En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden omräknar en fordran eller en skuld i enlighet med valutakursen per betalningsdatumet.


Fordringar och skulder i utländsk valuta får omräknas till balansdagens valutakurs och eventuell valutakursförlust bokförs då i samband med bokslutet. I en redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden redovisas eventuella valutakursförluster enbart i samband med bokslutet eftersom löpande affärshändelser bokförs först vid betalningstidpunkten.

Konstaterade valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär redovisas när betalning av en fordran eller en skuld sker.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet skapar kundfakturor och registrerar leverantörsfakturor i ett administrationsprogram. Avstämningar för kundfordringar görs mellan en rapport för kundfordringar från administrationsprogrammet och konton för kundfordringar i bokföringen enligt utskrift från huvudboken. Avstämningar för leverantörsskulder görs mellan en rapport för leverantörsskulder från administrationsprogrammet och konton för leverantörsskulder i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.


Värdering
Fordringar och skulder omräknas initialt till valutakursen per transaktionsdatumet och därefter får fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens valutakurs vid bokslut. Konstaterade valutakursförluster uppstår när en fordran eller en skuld har blivit betald.

En valutakursförlust värderas till det verkliga värdet i redovisningsvalutan av skillnaden mellan omräknat värde vid två omräkningstidpunkter i enlighet med gällande valutakurser vid omräkningstidpunkterna.

Moms och beskattning
Det är ingen moms (0 %) på valutakursförluster då sådana förluster inte utgör momspliktig försäljning. Valutakursförluster utgör skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen oberoende av om de är orealiserade eller realiserade (konstaterade).


Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta i årsredovisningen och hur valutakursförluster redovisas.

Exempel: bokföra valutakursförlust vid omräkning av fordringar (bokslut)
En redovisningsenhet har vid bokslutet kundfordringar om 100 000 USD som är bokförda till 900 000 SEK (9 SEK/USD). Per balansdagen den 31 december år 2009 är valutakursen 8 SEK/USD och därför uppstår en orealiserad valutakursförlust om 100 000 SEK (100000*(8-9)).

Konto Benämning Debet Kredit
1513 Orealiserade kursdifferenser på kundfordringar 100 000
7969 Orealiserade valutakursförluster 100 000

Exempel: bokföra återföring av orealiserade valutakursförluster (återföring)
En redovisningsenhet har vid bokslutet år 2009 bokfört en orealiserad valutakursförlust om 100 000 SEK som nu skall återföras.


Konto Benämning Debet Kredit
1513 Orealiserade kursdifferenser på kundfordringar 100 000
7969 Orealiserade valutakursförluster 100 000

Exempel: bokföra konstaterad valutakursförlust på kundfordan (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en betalning om 10 000 EUR för en kundfaktura som innebar en inbetalning om 80 000 SEK. Denna kundfordran är bokförd till 100 000 SEK i enlighet med valutakursen per fakturadatumet och därför uppstår det en valutakursförlust om 20 000 SEK (100000-120000).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 80 000
1511 Kundfordran 100 000
7960 Valutakursförluster av rörelsekaraktär 20 000

Exempel: bokföra konstaterad valutakursförlust på leverantörsskuld (fakturametoden)
En redovisningsenhet har betalat 10 000 EUR avseende en leverantörsfaktura som innebar en utbetalning om 100 000 SEK. Denna leverantörsskuld är bokförd till 70 000 SEK i enlighet med valutakursen per fakturadatumet och därför uppstår det en valutakursförlust om 30 000 SEK (70000-100000).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
2440 Leverantörsskuld 70 000
7960 Valutakursförluster av rörelsekaraktär 30 000

Exempel: bokföra valutakursförlust vid omräkning av likvidkonto (bokslut)
En redovisningsenhet har per balansdagen år 2011 ett saldo om 1 000 USD på ett valutakonto. Det bokförda värdet för det här valutakontot uppgår till 8 000 SEK och valutakursen för USD är 7 USD per 1 SEK på balansdagen. En valutakursförlust om 1000 SEK (1000 * 7 - 8000) skall bokföras som en orealiserad valutakursförlust per bokslutsdagen.


Konto Benämning Debet Kredit
1942 Valutakonto USD 1 000
7969 Orealiserade valutakursförluster 1 000

Exempel: bokföra valutakursförlust vid försäljning av obligation
En redovisningsenhet har sålt en obligation för 10 000 USD (8 SEK/USD ger 80 000 SEK) som är bokförd till ett värde om 100 000 SEK (10 SEK/USD * 10 000 USD). Förlusten om 20 000 SEK (10000 * 8 - 100000) beror enbart på att en växelkursförändring har skett.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 80 000
1354 Obligationer 100 000
8230 Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar 20 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2022-09-19

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se