Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Bokföra valutakonto (bokföring med exempel)

Ett valutakonto är ett bankkonto som innehåller likvida medel i en utländsk valuta som skiljer sig från en redovisningsenhets redovisningsvaluta.

En redovisningsenhet kan öppna ett valutakonto för att ta emot betalningar i en utländsk valuta och för att göra utbetalningar i en utländsk valuta utan att behöva växla valuta vid varje betalningstillfälle. Ett valutakonto avser en viss valuta och kan exempelvis avse euro, brittiska pund eller amerikanska dollar.

En redovisningsenhet måste bokföra alla affärshändelser och alla balansposter i redovisningsvalutan och det här innebär att en redovisningsenhet måste omräkna inbetalningar till, utbetalningar från och tillgodohavandet på ett valutakonto till redovisningsvalutan.

Klassificering
Likvida medel på ett valutakonto utgör en omsättningstillgång som används för utbetalningar till leverantörer, personal och ägare. Tillgodohavandet av likvida medel på ett valutakonto ökar vid inbetalningar och minskar vid utbetalningar. I baskontoplanen bokförs transaktioner på och omräkningar av tillgodohavandet på ett valutakonto i kontogrupp 19.


Valutakursvinster avseende ett valutakonto som används i rörelsen bokförs i kontogrupp 39 och valutakursvinster som avser ett valutakonto som utgör en finansiell investering bokförs i kontogrupp 83. Valutakursförluster avseende ett valutakonto som används i rörelsen bokförs i kontogrupp 79 och valutakursförluster som avser ett valutakonto som utgör en finansiell investering bokförs i kontogrupp 84.

Kontogrupp 19 - Kassa och bank
Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter
Kontogrupp 79 - Övriga rörelsekostnader
Kontogrupp 83 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Kontogrupp 84 - Räntekostnader och liknande resultatposter

Erkännande
En ökning av tillgodohavanden på ett valutakonto bokförs när likvida medel har inbetalats till valutakontot. En minskning av tillgodohavanden på ett valutakonto bokförs när likvida medel har utbetalats från ett valutakonto.


Värdet i redovisningsvalutan av tillgodohavandet på ett valutakonto förändras när valutakursen förändras men valutakursdifferenser avseende ett valutakonto bokförs normalt enbart vid bokslut.

Sidoordnat register och avstämning
Likvida medel som inbetalas till och utbetalas från en redovisningsenhets valutakonto registreras i ett kontoregister hos redovisningsenhetens bank. En redovisningsenhet gör avstämningar mellan kontoutdrag för valutakontot och saldot på valutakontot i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
Likvida medel skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden. Upplupet anskaffningsvärde för likvida medel på ett valutakonto utgörs av det nominella värde av pengar i redovisningsvalutan som finns att tillgå för en redovisningsenhet enligt saldo på kontoutdrag.


Likvida medel i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt valutakursen per det datum då likviderna inbetalats till eller utbetalats från ett valutakonto. Likvida medel i utländsk valuta får omräknas till balansdagens valutakurs och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Moms och beskattning
De redovisningsenheter som bokför enligt kontantmetoden redovisar utgående moms när kunderna betalar för levererade varor och utförda tjänster och redovisar ingående moms när utbetalningar till leverantörerna görs.

De redovisningsenheter som bokför enligt fakturametoden redovisar utgående moms när inbetalning sker eller när kundfaktura skapas beroende på vilket som inträffar tidigast. De redovisningsenheter som bokför enligt fakturametoden redovisar ingående moms när utbetalning sker eller när leverantörsfakturan skapades beroende på vilket som inträffar tidigast.


I inkomstdeklarationen värderas likvida medel till det nominella värde av pengar i redovisningsvalutan som finns att tillgå per balansdagen.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av likvida medel i årsredovisningen.

Exempel: bokföra inbetalning till valutakonto (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en inbetalning om 10 000 EUR avseende en faktura till sitt valutakonto i euro. Kundfordringen avseende denna faktura bokfördes till 80 000 SEK när fakturan bokfördes och valutakursen vid inbetalningstillfället är 10 SEK per EUR varför en valutakursvinst om 20 000 SEK bokförs.

Konto Benämning Debet Kredit
1981 Valutakonto, EUR 100 000
1511 Kundfordran 80 000
3960 Valutakursvinster av rörelsekaraktär 20 000

Exempel: bokföra inbetalning till valutakonto (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har erhållit en inbetalning om 10 000 EUR avseende en faktura till sitt valutakonto i euro. Valutakursen vid inbetalningstillfället är 10 SEK per EUR och försäljningsvärdet 10 000 EUR eftersom försäljningen momsfri då kunden är en näringsidkare i ett annat EU-land.


Konto Benämning Debet Kredit
1981 Valutakonto, EUR 100 000
3308 Försäljning tjänster till annat EU-land 100 000

Exempel: bokföra utbetalning från valutakonto (fakturametoden)
En redovisningsenhet har gjort en utbetalning om 10 000 EUR avseende en leverantörsfaktura från sitt valutakonto i euro. Leverantörsskulden avseende denna leverantörsfaktura bokfördes till 80 000 SEK när fakturan bokfördes och valutakursen vid utbetalningstillfället är 10 SEK per EUR varför en valutakursförlust om 20 000 SEK bokförs.


Konto Benämning Debet Kredit
1981 Valutakonto, EUR 100 000
2440 Leverantörsskuld 80 000
7960 Valutakursförluster av rörelsekaraktär 20 000

Exempel: bokföra utbetalning från valutakonto (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har gjort en utbetalning om 10 000 EUR avseende en leverantörsfaktura från sitt valutakonto i euro. Valutakursen vid utbetalningstillfället är 10 SEK per EUR och inköspsvärdet är 10 000 EUR eftersom försäljningen är momsfri då leverantören är en näringsidkare i ett annat EU-land. Redovisningsenheten redovisar utgående och ingående moms om 25 000 SEK (100000*25 %) då reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga.


Konto Benämning Debet Kredit
1981 Valutakonto, EUR 100 000
4010 Varuinköp 100 000
4599 Justering, omvänd moms 100 000
4515 Inköp varor EU, 25 % 100 000
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % 25 000
2645 Ingående moms utland 25 000

Exempel: bokföra valutakursvinst på valutakonto (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutet ett saldo på sitt valutakonto i EUR om 10 000 EUR som i bokföringen är upptaget till 94 000 SEK. Valutakursen per balansdagen är 12 SEK per EUR och därför bokför redovisningsenheten en orealiserad valutakursvinst om 26 000 SEK (120000-94000).


Konto Benämning Debet Kredit
1981 Valutakonto, EUR 26 000
3960 Valutakursvinster av rörelsekaraktär 26 000

Exempel: bokföra valutakursförlust på valutakonto (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutet ett saldo på sitt valutakonto i EUR om 10 000 EUR som i bokföringen är upptaget till 120 000 SEK. Valutakursen per balansdagen är 9 SEK per EUR och därför bokför redovisningsenheten en orealiserad valutakursförlust om 30 000 SEK (90000-120000).


Konto Benämning Debet Kredit
1981 Valutakonto, EUR 30 000
7960 Valutakursförluster av rörelsekaraktär 30 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2018-01-04

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se