Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra utgifter för hemsidor och kostnad för hemsida (bokföring med exempel)

Utgifter för hemsidor och webbsidor består av utgifter för utveckling av hemsidor, utgifter för domännamn och utgifter för webbhotell med mera.

En redovisningsenhet kan välja att utveckla hemsidor och webbsidor av olika anledningar och för olika användningsområden. Vissa företag har som affärsidé att utveckla hemsidor åt andra och i andra företag kan en hemsida vara själva huvudprodukten i verksamheten (facebook).

När en redovisningsenhet utvecklar en hemsida som skall användas i den egna verksamheten kan det vara som en marknadsföringportal på Internet (E-handel) där det går att kommunicera med framtida och befintliga kunder. En hemsida som utvecklas för den egna verksamheten kan syfta till att sprida information internt och/eller externt men hemsidor utvecklas också som program vilka kan användas för produktion, planering och administration.


I och med att det finns många olika användningsområden för hemsidor finns det också många olika sätt att klassificera utgifterna för hemsidor och webbsidor på. Utgifter för hemsidor och webbsidor klassificeras och bokförs i enlighet med användningsområdet för hemsidorna.

Klassificering
En utgift för hemsidor och webbsidor som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats av redovisningsenheten. När resurserna har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Den del av en utgift för hemsidor och webbsidor som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

Utgifter för utvecklingen av en hemsida kan aktiveras som en immateriell anläggningstillgång i balansräkningen om hemsidan med hög sannolikhet kommer att generera ekonomiska fördelar till redovisningsenheten i framtiden. Utgifter för utvecklingen av en hemsida kan avse arvode till externa konsulter och egna utgifter för material, personal och andra omkostnader. Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att redovisa internt upparbetade immateriella tillgångar i balansräkningen.


Utgifter för inköp av domännamn kan också aktiveras som en immateriell anläggningstillgång i balansräkningen om domännamnet med hög sannolikhet kommer att generera ekonomiska fördelar till redovisningsenheten i framtiden.

Löpande utgifter för webbhotell och domännamn kostnadsförs normalt löpande eftersom de normalt avser ett år i taget. Löpande avgifter för webbhotell och domännamn faktureras normalt i förskott vilket gör utgifterna till förutbetalda kostnader och därmed kan en periodisering bli nödvändig i bokslutet.

Kostnader för hemsidor som har aktiverats som immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen redovisas som avskrivningar enligt plan i kontogrupp 78. Kostnader för hemsidor som utgör huvudprodukt i verksamheten och kostnader för hemsidor som används som marknadsföringportal (E-handel) eller informationsportal klassificeras som reklamkostnader och bokförs i kontogrupp 59. Kostnader för hemsidor som används internt för informationsspridning eller som programvara bokförs i kontogrupp 54.


Kontogrupp 54 - Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Kontogrupp 59 - Reklam och PR
Kontogrupp 78 - Avskrivningar enligt plan

Erkännande
En immateriell tillgång skall redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för hemsidor och webbsidor när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för hemsidor och webbsidor per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.


En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för hemsidor och webbsidor till kunder värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en leverantör.


Immateriella anläggningstillgångar värderas alltid initialt till sitt anskaffningsvärde och därefter tillämpas de tillåtna värderingsprinciper som en redovisningsenhet har valt för de immateriella tillgångarna.

En kostnad för hemsidor och webbsidor värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för hemsidor och webbsidor.

En immateriell tillgång med en begränsad ekonomisk livslängd skall skrivas av löpande över dess nyttjandeperiod. Enligt inkomstskattelagen (1999:1229) måste anläggningstillgångar skattemässigt skrivas av över minst 5 år (räkenskapsenlig avskrivning).

En redovisningsenhet skall i slutet av varje redovisningsperiod utvärdera om det finns någon indikation på att en immateriell tillgång kan ha minskat i värde. Om en sådan indikation finns skall redovisningsenheten pröva om det finns något nedskrivningsbehov och om ett nedskrivningsbehov finns skall tillgången skrivas ned till det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.


Moms och beskattning
Momssatsen på utgifter för hemsidor och webbsidor kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 % men är 25 % när det gäller arvoden till externa konsulter. Momsen på utgifter för hemsidor och webbsidor avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. Fysiska och juridiska personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto som används för att bokföra utgiften för hemsidor och webbsidor.

En momsregistrerad person skall redovisa den ingående momsen som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms och utgiften för hemsidor och webbsidor skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms.

Kostnader för hemsidor och webbsidor i en näringsverksamhet är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen. Immateriella tillgångar får skrivas av med räkenskapsenliga avskrivningar över minst 5 år (20 % per år) enligt inkomstskattelagen (1999:1229).


Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för hemsidor och webbsidor som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av immateriella tillgångar och kostnader i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i en not till varje post av immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade avskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra utgifter för hemsida som immateriell tillgång (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura en utgift för utvecklingen av en hemsida om 125 000 SEK inklusive moms som klassificeras som en immateriell tillgång. Momsen är 25 000 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 100 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 125 000
2641 Ingående moms sv 25 000
1053 Hemsida 100 000

Exempel: bokföra avskrivning på immateriell tillgång (bokslut)
En redovisningsenhet har redovisat en immateriell tillgång avseende en hemsida om 100 000 SEK som skall skrivas av över fem år med 20 000 SEK per år (100000/5) eller med 1667 SEK per månad (100000/(5*12)). Under det första räkenskapsåret har hemsidan varit aktiv i 5 månader och avskrivningen blir därför 8 333 SEK (100000*(5/60)).


Konto Benämning Debet Kredit
1059 Ack. avskrivningar på varumärken 8 333
7815 Avskrivningar på varumärken 8 333

Exempel: bokföra utgifter för hemsida som reklam (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har utvecklat en E-butik där produkter till kunder skall säljas. Redovisningsenheten anlitade en extern konsult för att utveckla hemsidan och har enligt en betald leverantörsfaktura en utgift om 125 000 SEK inklusive moms. Momsen är 25 000 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 100 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 125 000
2641 Ingående moms sv 25 000
5915 Hemsidor 100 000

Exempel: bokföra utgifter för hemsida som programvara (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har utvecklat en hemsida för produktionsplanering som används internt i företaget. Redovisningsenheten anlitade en extern konsult för att utveckla hemsidan och har enligt en betald leverantörsfaktura en utgift om 125 000 SEK inklusive moms. Momsen är 25 000 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 100 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 125 000
2641 Ingående moms sv 25 000
5921 Programvaror 100 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/10/20

Kontakta bokforingstips.se