Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra fordonsförsäkring för personbil, lastbil, traktor och bilförsäkring (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet med egna fordon såsom personbilar, lastbilar och traktorer måste teckna en fordonsförsäkring för vart och ett av sina fordon om de används ute i trafiken.

En fordonsförsäkring tecknas hos ett försäkringsbolag och fordonsförsäkringar är anpassade till den typ av fordon som de avser. En fysisk eller juridisk person som äger ett fordon är skyldig att teckna en trafikförsäkring för detta fordon. En trafikförsäkring syftar till att ersätta skador som har uppstått på medtrafikanter, på anndras egendom och/eller på andras fordon vid en olycka.

En redovisningsenhet som vill försäkra sig mot skador på det egna fordonet måste teckna ytterligare försäkringar utöver trafikförsäkringen. En bilförsäkring kan tecknas som en halvförsäkring eller en helförsäkring. En halvförsäkring inkluderar utöver en trafikförsäkring bland annat försäkring mot stöld, räddning, brand, rättsskydd och skador på glasrutor. En helförsäkring inkluderar en halvförsäkring och en vagnskadeförsäkring som skyddar mot skador på den egna bilen vid krock.

En redovisningsenhet som har tecknat en fordonsförsäkring måste betala premier för försäkringen till försäkringsbolaget och eventuellt också självrisk vid uppkommen skada i enlighet för försäkringsvillkoren i försäkringsavtalet.

Försäkringsersättning från en fordonsförsäkring är skattepliktig och kostnaderna för försäkringspremier, reparationer, självrisk är skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen. Om en redovisningsenhet betalar sina anställdas utgifter för fordonsförsäkringar avseende privata fordon så måste förmånsbeskattning ske om utgifterna skall vara skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.

Om en redovisningsenhet betalar utgifter för fordonsförsäkringar avseende privata fordon för delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag måste uttagsbeskattning ske om utgifterna skall vara skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.

Klassificering
En utgift för premier till en fordonsförsäkring som avser ej utnyttjad försäkringstid redovisas som en tillgång fram tills dess att försäkringstiden har utnyttjats av redovisningsenheten. När försäkringstiden har utnyttjats så omförs en tillgång av ej utnyttjad försäkringstid till en kostnad i resultaträkningen.

Kostnader för premier till en fordonsförsäkring klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som kostnader för transportmedel i kontogrupp 56.

Kontogrupp 56 - Kostnader för transportmedel

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för premier till en fordonsförsäkring i resultaträkningen när försäkringstid har utnyttjats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för premier till en fordonsförsäkring när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för premier till en fordonsförsäkring per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för premier till en fordonsförsäkring värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till ett försäkringsföretag. En kostnad för premier till en fordonsförsäkring värderas till det verkliga värdet av utnyttjad försäkringstid under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för premier till en fordonsförsäkring.

Moms och beskattning
Momsatssen för premier till en fordonsförsäkring är 0 % då försäljning av försäkringstjänster inte utgör momspliktig försäljning. Kostnader för premier till en fordonsförsäkring som avser fordon i en näringsverksamhet är skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen. Utgifter för premier till en fordonsförsäkring som utgör skattepliktiga förmåner för anställda är skattemässigt avdragsgilla kostnader om förmånsbeskattning sker.

Utgifter för bilprovning som utgör skattepliktiga förmåner för delägare som inte är anställda är skattemässigt avdragsgilla kostnader om uttagsbeskattning sker. En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag som via företaget har betalt för bilprovning till sig själv kan bokföra utgiften som ett eget uttag för att undvika uttagsbeskattning.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för premier till en fordonsförsäkring som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader. Premier till en fordonsförsäkring faktureras normalt i förskott och därmed utgör utgifter för premier till en fordonsförsäkring en förutbetald kostnad.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra utgift för bilförsäkring avseende personbil (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura från ett försäkringsföretag en utgift för en försäkringspremie om 6 000 SEK som avser 8 månaders försäkringstid under innevarande räkenskapsår och 4 månaders försäkringstid under nästkommande räkenskapsår. Den förutbetalda försäkringskostnaden är 2 000 SEK (6000*(4/12)).

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 6 000
1721 Förutbetald fordonsförsäkring 2 000
5612 Försäkring och skatt för personbilar 4 000

Exempel: bokföra utgift för fordonsförsäkring avseende lastbil (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura från ett försäkringsföretag en utgift för en försäkringspremie om 6 000 SEK som avser 8 månaders försäkringstid under innevarande räkenskapsår och 4 månaders försäkringstid under nästkommande räkenskapsår. Den förutbetalda försäkringskostnaden är 2 000 SEK (6000*(4/12)).

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 6 000
1721 Förutbetald fordonsförsäkring 2 000
5622 Försäkring och skatt för lastbilar 4 000

Exempel: bokföra utgift för fordonsförsäkring avseende traktor (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura från ett försäkringsföretag en utgift för en försäkringspremie om 6 000 SEK som avser 8 månaders försäkringstid under innevarande räkenskapsår och 4 månaders försäkringstid under nästkommande räkenskapsår. Den förutbetalda försäkringskostnaden är 2 000 SEK (6000*(4/12)).

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 6 000
1721 Förutbetald fordonsförsäkring 2 000
5652 Försäkring och skatt för traktorer 4 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/03/16

Kontakta bokforingstips.se