Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra uppskrivning, uppskrivningar och uppskrivningsfond (bokföring med exempel)

En uppskrivning innebär att en tillgång omvärderas till ett högre värde jämfört med redovisat värde och att värdet för denna tillgång skrivs upp till detta högre värde.

Tillgångar redovisas och bokförs alltid initialt till sitt anskaffningsvärde enligt anskaffningsvärdemetoden. Anskaffningsvärdet utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av en tillgång eller de utgifter som krävs och som kan hänföras till utvecklingen och färdigställandet av en tillgång.

Enligt IFRS får immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar värderas till omvärderat belopp enligt omvärderingsmetoden. Förvaltningsfastigheter får värderas till verkligt värde enligt verkligtvärdemetoden. Finansiella tillgångar förutom lån, fordringar och tillgångar som hålls till förfall skall enligt IFRS värderas till verkligt värde enligt verkligtvärdemetoden. Lån fordringar, tillgångar som hålls till förfall och finansiella tillgångar som inte kan åsättas ett tillförlitligt värde skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Säkringsinstrument skall enligt IFRS redovisas enligt principerna för säkringsredovisning.

Omvärderingsmetoden innebär att en tillgång värderas till omvärderat belopp och att en uppskrivning redovisas mot eget kapital i balansräkningen. Uppskrivningar enligt omvärderingsmetoden skall redovisas i ett avsnitt under resultaträkningen som kallas "omvärderingsdifferenser" (other comprehensive income). Verkligtvärdemetoden innebär att en tillgång värderas till verkligt värde och att en uppskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) får aktiebolag och ekonomiska föreningar skriva upp värdet för immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt bestående värde som väsentligen överstiger bokfört värde. Derivatinstrument och andra finansiella instrument får skrivas upp till verkligt värde även om värdeuppgången inte är väsentlig och inte kan antas vara bestående. En uppskrivning i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) måste dock användas till att öka aktiekapitalet i en fondemission eller sättas av i en uppskrivningsfond.

Anläggningstillgångar är tillgångar som avses att stadigvarande brukas och innehas i verksamheten och en uppskrivningsfond är bundet eget kapital som inte kan användas för utdelning. En uppskrivning enligt årsredovisningslagen innebär en redovisning mot eget kapital utan att resultatet i resultaträkningen påverkas.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) får derivatinstrument och andra finansiella instrument med vissa undantag värderas till verkligt värde via resultaträkningen.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att värdera tillgångar till verkligt värde varför det aldrig blir aktuellt med uppskrivningar för de företag som följer dessa rekommendationer.

Uppskrivningar av materiella och finansiella tillgångar bokförs inte över resultaträkningen och resultatet ökar därför inte, skatt redovisas och betalas när tillgången säljs. Företag brukar därför bokföra en uppskjuten skatteskuld på värdet av en uppskrivning.

Aktiebolag skall lämna upplysningar om årets uppskrivningar och ackumulerade uppskrivningar i noter för företagets anläggningstillgångar i årsredovisningen. Man brukar bokföra uppskrivningar i kontogrupp 20.

Klassificering
En uppskrivning redovisas olika beroende på om omvärderingsmetoden eller verkligtvärdemetoden tillämpas vid värdering av tillgångar. När omvärderingsmetoden tillämpas så redovisas en ökning av en tillgång i balansräkningen mot eget kapital i balansräkningen. När verkligtvärdemetoden tillämpas så redovisas en ökning av en tillgång i balansräkningen mot en intäkt i resultaträkningen. En återföring av en uppskrivning bokförs på motsatt sätt jämfört med hur uppskrivningen bokfördes från början. Man brukar bokföra uppskrivningar i kontoklass 1, kontogrupp 20 och kontoklass 8.

Kontoklass 1 - Tillgångar
Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontoklass 8 - Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

Erkännande
En uppskrivning skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten om uppskrivningens nominella värde kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. En uppskrivning som inte längre uppfyller definitionen för en tillgång på grund av att den uppskrivna tillgångens värde har sjunkit skall bokas bort från balansräkningen.

Värdering
En uppskrivning värderas till det verkliga värdet av värdeskillnaden mellan en tillgångs värde efter uppskrivning och samma tillgångs värde innan uppskrivningen när tillgången har värderats enligt tillämpade värderingsprinciper.

En uppskrivning som har gjorts enligt omvärderingsmetoden på en anläggningstillgång skall skrivas av planenligt och anläggningstillgångar kan alltid vara föremål för nedskrivningsprövningar om det finns indikationer på värdeminskningar.

Sidoordnat register och avstämning
Tillgångar registreras normalt i ett sidordnat register (anläggningsregister) till bokföringen där varje enskild tillgång anges med anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade uppskrivningar. Det är viktigt för redovisningsenheten att kunna få information om ackumulerade uppskrivningar för varje enskild tillgång.

Avstämningar för tillgångar görs mellan konton i bokföringen för tillgångar och det sidoordnade registret för tillgångar. I registret för tillgångar skall det för varje enskild tillgång finnas en hänvisning till den verifikation som ligger till grund för inköpet.

Moms och beskattning
En uppskrivning är inte en skattepliktig intäkt i inkomstdeklarationen eftersom den utgör en orealiserad värdeförändring. Kapitalvinster och kapitalförluster på tillgångar tas upp till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet när tillgångarna har sålts.

Redovisningsenheter kan välja att redovisa en uppskjuten skatteskuld i redovisningen för att ta hänsyn till inkomstskatten på en orealiserad värdeförändring. Bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag tillåter dock inte någon redovisning av uppskjuten skatt.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av tillgångar i årsredovisningen.

Tillgångar redovisas till sitt nettovärde i balansräkningen och en redovisningsenhet skall i en not till en tillgångspost lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade avskrivningar och redovisat värde för tillgångsgruppen.

Exempel: bokföra uppskrivning mot eget kapital (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutsarbetet beslutat sig för att skriva upp värdet på en byggnad med 200 000 SEK. Uppskrivningen redovisas mot uppskrivningsfonden i eget kapital.

Konto Benämning Debet Kredit
1117 Ackumulerade uppskrivningar på byggnader 200 000
2085 Uppskrivningsfond 200 000

Exempel: bokföra uppskrivning mot resultaträkning (bokslut)
En redovisningsenhet har beslutat att skriva upp värdet för börsnoterade aktier med 50 000 SEK. Uppskrivningen redovisas i resultaträkningen.

Konto Benämning Debet Kredit
1357 Ackumulerade uppskrivningar av värdepapper 50 000
8295 Orealiserade värdeförändringar värdepapper 50 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2015/12/14

Kontakta bokforingstips.se