Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra upplupna kostnader och upplupen kostnad (bokföring med exempel)

Upplupna kostnader är en skuld av levererade varor och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod som en redovisningsenhet inte har erhållit någon leverantörsfaktura på eller inte betalat ersättning för under redovisningsperioden.

Upplupna kostnader uppstår i en redovisningsenhet på grund av att leverantörer fakturerar för levererade varor och utförda tjänster i efterskott. En kostnad motsvarar det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod och därför måste ej fakturerade prestationer från leverantörer periodiseras som upplupna kostnader.

Upplupna kostnader kallas också för interimsskulder då upplupna kostnader utgör tillfälliga periodiseringar av utgifter. Upplupna kostnader bokförs normalt i samband med bokslutet när redovisningsperiodens kostnader beräknas och uppskattas. Upplupna kostnader kan exempelvis vara utgifter för ränta, lön, revision och levererade varor som faktureras eller betalas först under nästkommande räkenskapsår.

Klassificering
En upplupen kostnad avser en utgift för ej fakturerade varuleveranser eller ej fakturerade tjänster som normalt kommer att faktureras eller betalas inom ett år. En upplupen kostnad är en skuld om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten i framtiden.

En upplupen kostnad klassificeras på grund av sin kortfristiga natur som en kortfristig skuld och bokförs normalt i kontogrupp 29. En upplupen kostnad återförs när varuleveranser eller utförda tjänster har fakturerats eller omvandlats till likvida medel och då reduceras den upplupna kostnaden i kontogrupp 29.

Kontogrupp 29 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Erkännande
En upplupen kostnad skall redovisas som en skuld i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Upplupna kostnader redovisas som negativa kostnader i resultaträkningen i takt med att leverantörer fakturerar för utnyttjade prestationer. En upplupen kostnad bokas bort från balansräkningen när den upplupna kostnaden inte längre kan anses utgöra en skuld.

Sidoordnat register och avstämning
Det kan vara en bra idé för en redovisningsenhet att registrera upplupna kostnader i ett sidoordnat register till bokföringen för att kunna specificera det bokförda värdet på ett konto för upplupna kostnader på delposter. Ett sådant sidoordnat register kan upprättas i en excelfil och kan underlätta arbetet att återföra upplupna kostnader på rätt kostnadsslag.

Värdering
En utgift värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas. Upplupna kostnader värderas till det verkliga värdet av levererade varor eller utnyttjade tjänster som inte har fakturerats under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgiften för varor eller tjänster.

Upplupna kostnader i utländsk valuta omräknas till redovisningsvalutan i enlighet med valutakursen per balansdagen. Återföringen av upplupna kostnader i utländsk valuta omräknas till redovisningsvalutan i enlighet med samma valutakurs som de är bokförda till.

Moms och inkomstdeklaration
Momsen på utgifter som redovisas som upplupna kostnader kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 % men någon ingående moms redovisas aldrig när upplupna kostnader bokförs. En kostnad i en näringsverksamhet är normalt alltid skattemässigt avdragsgill som en kostnad i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
Upplupna kostnader bokförs normalt i samband med bokslutet när redovisningsperiodens kostnader beräknas och uppskattas.

En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av skulder i årsredovisningen.

Exempel: bokföra upplupen kostnad för revision (bokslut)
En redovisningsenhet har beräknat att kostnaden för revision kommer att uppgå till 10 000 SEK under år 2009 men leverantörsfakturan från revisorn kommer att inkomma först under räkenskapsåret 2010. Under föregående räkenskapsår (2008) bokfördes en upplupen kostnad för revision om 9 000 SEK som fortfarande finns kvar på konto 2972.

Konto Benämning Debet Kredit
2972 Beräknat arvode för revision 9 000
6421 Revision 9 000
2972 Beräknat arvode för revision 10 000
6421 Revision 10 000

Exempel: bokföra upplupen kostnad för konsultarvoden (bokslut)
En redovisningsenhet har under räkenskapsåret 2009 enligt en leverantörsfaktura från en konsult med fakturadatum under räkenskapsåret 2010 utnyttjat tjänster för 50 000 SEK inklusive moms. Momsen är 10 000 SEK (25 %) och 40 000 SEK utgör en upplupen kostnad under år 2009.

Konto Benämning Debet Kredit
2993 Upplupna konsultarvoden 40 000
6550 Konsultarvoden 40 000

Exempel: bokföra upplupna lönekostnader (bokslut)
En redovisningsenhet betalar ut löner i månaden efter intjänandemånaden och i december under räkenskapsåret 2009 har de anställda tjänat in en bruttolön om 100 000 SEK som betalas ut den 25:e januari under räkenskapsåret 2010. Arbetsgivaravgiften på bruttolönerna beräknas till 31 420 SEK (31,42 %), kostnaden för semesteravsättning beräknas till 12 000 SEK (12 %) och arbetsgivaravgiften på semesteravsättningen beräknas till 3 770 SEK (31,42 %).

Konto Benämning Debet Kredit
2911 Löneskulder 100 000
7211 Löner till tjänstemän 100 000
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter 31 420
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
2920 Upplupna semesterlöner 12 000
7291 Förändring av semesterlöneskuld tjänstemän 12 000
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter 3 770
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder 3 770

Exempel: bokföra återföring av upplupna lönekostnader (återföring)
En redovisningsenhet har under det föregående räkenskapsåret bokfört upplupna lönekostnader som skall återföras under det här räkenskapsåret. En upplupen lönekostnad om 100 000 SEK har bokförts på konto 2911, upplupna arbetsgivaravgifter om 31 420 SEK har bokförts på konto 2941, upplupna semesterlöner om 12 000 SEK har bokförts på konto 2920 och upplupna arbetsgivaravgifter på semesterskulder om 3 770 SEK har bokförts på konto 2941.

Konto Benämning Debet Kredit
2911 Löneskulder 100 000
7211 Löner till tjänstemän 100 000
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter 31 420
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
2920 Upplupna semesterlöner 12 000
7291 Förändring av semesterlöneskuld tjänstemän 12 000
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter 3 770
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder 3 770

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.
Uppdaterad: 2012-11-16

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se


Chatta med Abot 001