Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Bokföra upplupna intäkter och upplupen intäkt (bokföring med exempel)

Upplupna intäkter är en tillgång motsvarande värdet av levererade varor och utförda tjänster under en redovisningsperiod som en redovisningsenhet inte har fakturerat eller inte erhållit ersättning för.

Upplupna intäkter uppstår i en redovisningsenhet på grund av att utförda prestationer faktureras i efterskott. En intäkt motsvarar det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod och därför måste ej fakturerade prestationer under en redovisningsperiod periodiseras som upplupna intäkter.

Upplupna intäkter kallas också för interimsfordringar och bokförs normalt i samband med bokslutet när redovisningsperiodens intäkter beräknas och uppskattas. Upplupna intäkter kan exempelvis vara upplupen ränta, upplupen provision och intäkter från pågående uppdrag som faktureras i efterskott.


Klassificering
En upplupen intäkt avser en inkomst av ej fakturerade varuleveranser eller utförda tjänster som normalt kommer att faktureras eller inbetalas inom ett år. En upplupen intäkt är en tillgång om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten.

En upplupen intäkt klassificeras på grund av sin kortfristiga natur som en omsättningstillgång och bokförs normalt i kontogrupp 17. En upplupen intäkt återförs när varuleveranser eller utförda tjänster har fakturerats eller omvandlats till likvida medel och då reduceras den upplupna intäkten i kontogrupp 17.

Kontogrupp 17 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Erkännande
En upplupen intäkt redovisas som en tillgång i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om inkomsten har ett nominellt värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.


Upplupna intäkter redovisas som negativa intäkter i resultaträkningen i takt med att ersättning erhålls för utförda prestationer. En upplupen intäkt bokas bort från balansräkningen när den upplupna intäkten inte längre kan anses utgöra en tillgång.

Sidoordnat register och avstämning
Det kan vara en bra idé för en redovisningsenhet att registrera upplupna intäkter i ett sidoordnat register till bokföringen för att kunna specificera det bokförda värdet på ett konto för upplupna intäkter på delposter. Ett sådant sidoordnat register kan upprättas i en excelfil och kan underlätta arbetet att återföra upplupna intäkter på rätt intäktsslag.

Värdering
En inkomst värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som inbetalats och som väntas inbetalas. Upplupna intäkter värderas till det verkliga värdet av ej fakturerade eller ej ersatta prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av inkomsten för varor eller tjänster.


Upplupna intäkter i utländsk valuta omräknas till redovisningsvalutan i enlighet med valutakursen per balansdagen. Återföringen av upplupna intäkter i utländsk valuta omräknas till redovisningsvalutan i enlighet med samma valutakurs som de är bokförda till.

Moms och inkomstdeklaration
Momsen på inkomster som redovisas som upplupna intäkter kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 % men någon utgående moms redovisas aldrig när upplupna intäkter bokförs. En intäkt i en näringsverksamhet är normalt alltid en skattepliktig intäkt i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
Upplupna intäkter bokförs normalt i samband med bokslutet när redovisningsperiodens intäkter beräknas och uppskattas.

En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av tillgångar och intäkter i årsredovisningen.


Exempel: bokföra upplupna intäkter för levererade varor (bokslut)
En redovisningsenhet har levererat varor till ett värde om 125 000 SEK inklusive moms under år 2009 men har fakturerat dessa varor först under år 2010. Redovisningsenheten har ett saldo på konto 1791 om 40 000 SEK från föregående räkenskapsår och skall under det här räkenskapsåret redovisa en upplupen intäkt om 100 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 40 000
3499 Justering försäljning, ej moms 40 000
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 100 000
3499 Justering försäljning, ej moms 100 000

Exempel: bokföra upplupna intäkter för avtal (bokslut)
En redovisningsenhet har enligt avtal utfört tjänster åt kunder till ett värde om 200 000 SEK under år 2009 som faktureras först under år 2010. Redovisningsenheten har ett saldo på konto 1781 om 70 000 SEK från föregående räkenskapsår och skall under det här räkenskapsåret redovisa en upplupen intäkt om 200 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1780 Upplupna avtalsintäkter 70 000
3499 Justering försäljning, ej moms 70 000
1780 Upplupna avtalsintäkter 200 000
3499 Justering försäljning, ej moms 200 000

Exempel: bokföra återföring av upplupen intäkt (återföring)
En redovisningsenhet har under det föregående räkenskapsåret bokfört en upplupen avtalsintäkt om 50 000 SEK som under det här räkenskapsåret återförs i sin helhet.


Konto Benämning Debet Kredit
1780 Upplupna avtalsintäkter 50 000
3499 Justering försäljning, ej moms 50 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2020-03-30

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se