Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra upplupen ränta (bokföring med exempel)

Upplupen ränta är antingen en tillgång av intjänad ränta (intäktsränta) eller en skuld av ränta för utnyttjad kredittid (kostnadsränta) som bokförs i samband med bokslutet för att uppnå en rättvisande bild av redovisningsperiodens resultat.

En redovisningsenhet erhåller ränta på räntebärande tillgångar och måste betala ränta på räntebärande skulder. Förskjutningen mellan det att ränta betalas och det att ränta har tjänats in eller förbrukats gör att en redovisningsenhet måste bokföra upplupen ränta i samband med bokslutet.

Bokföringen av upplupen ränta innebära en periodisering av ränteinkomster och ränteutgifter till rätt redovisningsperiod. En intäkt motsvarar det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod och en kostnad motsvarar det verkliga värdet av förbrukade resurser eller utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod.

Klassificering
En upplupen ränteintäkt avser en intjänad inkomst av ej inbetald ränta som utgör en tillgång om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten. En upplupen ränteintäkt klassificeras som en omsättningstillgång i kontogrupp 17 om räntan kommer att inbetalas inom ett år. En upplupen ränteintäkt som har beräknats för ett diskonteringsinstrument som förfaller till betalning efter mer än ett år klassificeras som en finansiell anläggningstillgång.

En upplupen räntekostnad avser utnyttjad kredittid som ingen räntebetalning har gjorts för och utgör en skuld om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten. En upplupen räntekostnad klassificeras som en kortfristig skuld i kontogrupp 29 om räntan kommer att utbetalas inom ett år. En upplupen räntekostnad som har beräknats för ett diskonteringsinstrument som förfaller till betalning efter mer än ett år klassificeras som en långfristig skuld.

Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 17 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder
Kontogrupp 29 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Erkännande
En upplupen ränteintäkt redovisas som en tillgång i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten om inkomsten har ett nominellt värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Upplupna ränteintäkter redovisas som negativa intäkter i resultaträkningen i takt med att ränta inbetalas.

En upplupen räntekostnad redovisas som en skuld i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten om utgiften har ett nominellt värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Upplupna räntekostnader redovisas som negativa kostnader i resultaträkningen i takt med att ränta utbetalas.

Sidoordnat register och avstämning
Det kan vara en bra idé för en redovisningsenhet att registrera upplupna ränteintäkter och upplupna räntekostnader i ett sidoordnat register till bokföringen för att kunna specificera det bokförda värdet på konton för upplupen ränta i delposter. Ett sådant sidoordnat register kan upprättas i en excelfil och kan underlätta arbetet att återföra upplupna räntintäkter och upplupna räntekostnader på rätt intäktsslag eller kostnadsslag.

Värdering
En inkomst värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som inbetalats och som väntas inbetalas. Upplupna intäkter värderas till det verkliga värdet av intjänad ränta under en redovisningsperiod baserat på värdet av ränteinkomster.

En utgift värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas. Upplupna kostnader värderas till det verkliga värdet av förbrukad ränta under en redovisningsperiod baserat på värdet av ränteutgifter.

Upplupen ränta i utländsk valuta omräknas till redovisningsvalutan i enlighet med valutakursen per balansdagen. Återföringen av upplupen ränta i utländsk valuta omräknas till redovisningsvalutan i enlighet med samma valutakurs som den är bokförd till.

Moms och beskattning
Det är ingen moms (0 %) på ränta. Ränteintäkter är skattepliktiga som intäkter och räntekostnader är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
Upplupna ränteintäkter och räntekostnader bokförs normalt i samband med bokslutet när redovisningsperiodens intäkter och kostnader beräknas och uppskattas.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av tillgångar och skulder i årsredovisningen.

Exempel: bokföra upplupen intäktsränta på diskonteringsinstrument (bokslut)
En redovisningsenhet skall vid bokslutet för kalenderåret 2009 bokföra upplupen ränta för en nollkupongsobligation avseende det första halvåret av innehavstiden. Nollkupongsobligationen har ett nominellt värde om 1 000 000 SEK, marknadsräntan för obligationen var 10 % vid inköpstillfället och anskaffningsvärdet var 620 921 SEK (1000000/1,1^5). Den upplupna räntan är 31 046 SEK ((620921*10 %)/2) för det första halvåret.

Konto Benämning Debet Kredit
1357 Ack. uppskr. andelar i andra företag 31 046
8254 Upplupen ränta obligationer 31 046

Exempel: bokföra upplupen intäktsränta finansiell tillgång (bokslut)
En redovisningsenhet skall vid bokslutet för kalenderåret 2009 bokföra upplupen ränta för fordran avseende det första halvåret av innehavstiden. Räntan är 10 % och det icke amorterade beloppet före nästa räntebetalning är 100 000 SEK. Ränteintäkten för det första halvåret beräknas till 5 000 SEK ((100000*5 %)/2).

Konto Benämning Debet Kredit
1760 Upplupna ränteintäkter 5 000
8312 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar 5 000

Exempel: bokföra återföring av upplupen intäktsränta (återföring)
En redovisningsenhet hade vid det föregående bokslutet bokfört en upplupen intäktsränta om 5 000 SEK som nu återförs i sin helhet.

Konto Benämning Debet Kredit
1760 Upplupna ränteintäkter 5 000
8312 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar 5 000

Exempel: bokföra upplupen kostnadsränta på diskonterat obligationslån (bokslut)
En redovisningsenhet har ett utestående obligationslån med en kupongränta om 8 000 SEK per år. Obligationen gavs ut med rabatt och redovisningsenheten fick låna 92 418 SEK men måste återbetala 100 000 SEK efter fem år. Värdeförändringen och räntekostnaden bokförs enligt nedan då effektivräntan är 10 % eller 9 242 SEK (92418*10%) under det första året. Den upplupna räntan är 1 242 SEK (9242-8000) då kupongräntan om 8 000 SEK redan har betalts avseende räkenskapsåret.

Konto Benämning Debet Kredit
2313 Upplupen ränta obligationslån 1 242
8411 Räntekostnader obl-, förlags- och konv lån 1 242

Exempel: bokföra upplupen kostnadränta på finansiell skuld (bokslut)
En redovisningsenhet har ett rakt lån om 1 000 000 SEK med en fast årsränta om 5 %. Redovisningsenheten har under räkenskapsåret 2009 haft det lånet i 6 månader men ännu inte betalat ränta. Den upplupna räntan för lånet är 25 000 SEK ((1000000*5 %)/2).

Konto Benämning Debet Kredit
2960 Upplupna räntekostnader 25 000
8415 Räntekostnader skulder till kreditinstitut 25 000

Exempel: bokföra återföring av upplupen kostnadränta (återföring)
En redovisningsenhet hade vid det föregående bokslutet bokfört en upplupen kostnadsränta om 25 000 SEK som nu återförs i sin helhet.

Konto Benämning Debet Kredit
2960 Upplupna räntekostnader 25 000
8415 Räntekostnader skulder till kreditinstitut 25 000

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.
Uppdaterad: 2010-05-27

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se


Chatta med Abot 001