Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra trepartsinköp av varor inom EU för mellanman (bokföring med exempel)

Vid trepartsinköp av varor från en annan momsregistrerad person i ett annat EU-land än Sverige behöver inte en momsregistrerad mellanman som lämnar sitt VAT-nummer till säljaren redovisa någon moms avseende inköpet.

Ett trepartsinköp inom EU redovisas av den part som är mellanman i en affär mellan tre momsregistrerade personer i olika EU-länder. Ett trepartsinköp av varor inom EU innebär att det är tre momsregistrerade personer inom EU som är inblandade i en affär där mellanmannen är inköpare och säljare.

En trepartsaffär inom EU innebär exempelvis att en mellanman säljer varor till en momsregistrerad person i Tyskland, varorna köps från en momsregistrerad person i Grekland som skickar varorna direkt från Grekland till Tyskland utan att varorna går över landgränsen hos mellanmannen.

En icke momsregistrerad person i Sverige eller en momsregistrerad person i Sverige som inte lämnar sitt VAT-nummer till säljaren vid trepartsinköp inom EU måste betala säljarens utgående moms. Utländsk moms är inte avdragsgill som ingående moms för en svensk redovisningsenhet utan får dras av som en kostnad fram till dess att momsen återkrävs och återbetalas från en utländsk skattemyndighet.

Varor är fysiska produkter som måste transporteras från en säljare till en köpare och det här medför kostnader för frakt och försäkring. Det är leveransvillkoren i ett köpeavtal som bestämmer vilken part som skall stå för frakt och försäkring och det finns standardiserade internationella leveransvillkor som används för detta ändamål. Vid trepartsinköp av varor från andra EU-länder är det vanligast att säljaren ordnar med frakt och försäkring men att köparen får betala säljaren för det här. Ett inköp via nedladdning från Internet räknas som inköp av tjänst då ingen fysisk vara levereras.

Vid ett trepartsinköp av varor från personer i andra EU-länder än Sverige kan betalningen för varor ske genom förskottsbetalning, kontantbetalning eller genom betalning av kundfaktura efter en viss kredittid. Betalningsvillkoren fastställs i ett köpeavtal och den normala kredittiden för kundfakturor är 30 dagar. En försenad betalning kan innebära att leverantören eller ett ombud till leverantören skickar betalningspåminnelser, skickar inkassokrav, begär utmätning hos kronofogden eller försätter en redovisningsenhet i konkurs.

Klassificering
En utgift vid trepartsinköp av varor inom EU som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Kostnader vid trepartsinköp av varor inom EU klassificeras som inköp av varor och material Hemtagningskostnader förknippade med ett trepartsinköp av varor inom EU såsom kostnader för frakt, spedition, hantering, expedition och faktureringsavgifter klassificeras också som inköp av varor och material och bokförs tillsammans med varuinköpet.

I baskontoplanen bokförs trepartsinköp av varor inom EU, reduktioner av inköpspriser, hemtagningskostnader och kostnad för lagerförändring i kontogrupp 40 till 45, kontogrupp 47 och kontogrupp 49.

Kontogrupp 40 till 45 - Inköp av varor och material
Kontogrupp 47 - Reduktion av inköpspriser
Kontogrupp 49 - Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Vid ett momsfritt trepartsinköp av varor från en momsregistrerad person i ett annat EU-land än Sverige måste en redovisningsenhet bokföra varuinköpet på datumet för fakturans utfärdande om varorna har levererats, det här gäller oavsett om en redovisningsenheten tillämpar kontantmetoden eller fakturametoden för sin bokföring. Om säljaren dröjer med att utfärda faktura så skall varuinköpet bokföras senast den 15 i månaden efter leveransmånaden.

Vid ett varuinköp från en icke momsregistrerad person eller en momsregistrerad person som tar ut utländsk moms kan en redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokföra varuinköpet när utbetalning skett medan en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför varuinköpet när leverantörsfakturan skapades eller när utbetalning sker (beror på vilket som inträffar tidigast).

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina inköp av varor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken..

Värdering
En utgift vid trepartsinköp av varor inom EU värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till leverantören. En kostnad för varor från andra EU-länder än Sverige värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för varor. En vara förbrukas vid försäljning, användning eller utrangering.

Vid trepartsinköp av varor inom EU kan det vara så att leverantören fakturerar i en valuta som skiljer sig från en redovisningsenhets redovisningsvaluta. Trepartsinköp av varor inom EU skall alltid bokföras i redovisningsvalutan och därför får man räkna om beloppet till valutakursen på fakturadagen. Eventuella valutakursdifferenser bokförs när leverantörsfakturan betalas.

Moms och beskattning
När en momsregistrerad person från Sverige är mellanman och gör ett trepartsinköp av varor från en momsregistrerad person i ett annat EU-land än Sverige som har fått mellanmannens VAT-nummer utgår ingen moms på leverantörsfakturan.

Utgiften vid trepartsinköp av varor inom EU skall redovisas som "Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel" i ruta 37 i skattedeklarationen för moms. En mellanman vid ett trepartsinköp av varor inom EU skall inte redovisa utgående och ingående moms i skattedeklarationen för moms.

Om en leverantör från ett annat EU-land än Sverige lägger på sitt lands moms på leverantörsfakturan är den här utländska momsen avdragsgill som en kostnad (ej som ingående moms) fram till dess att den återbetalas från en utländsk skattemyndighet.

Kostnader vid trepartsinköp av varor inom EU är normalt alltid skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för varor som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av lagerförändring, förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra trepartsinköp av varor för mellanman inom EU (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 10 000 EUR som levereras till en kund i ett annat EU-land. Varuvärdet är 9 000 EUR, frakten är 1 000 EUR och valutakursen är 10 SEK per EUR. Redovisningsenheten har lämnat sitt VAT-nummer till säljaren och försäljningen är momsfri.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 100 000
4055 Trepartsförvärv varor EU 100 000

Exempel: bokföra betalning av utländsk leverantörsfaktura (fakturametoden)
En redovisningsenhet har betalat en leverantörsfaktura på 10 000 EUR när växelkursen var 11 SEK per EUR, leverantörsskulden var bokförd till 100 000 SEK. Utbetalningen uppgick till 110 005 SEK där 5 SEK utgjorde en bankavgift.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 110 005
2440 Leverantörsskuld 100 000
7960 Valutakursförluster av rörelsekaraktär 10 000
6570 Bankavgifter 5

Exempel: bokföra trepartsinköp av varor för mellanman inom EU (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 10 000 EUR som levereras till en kund i ett annat EU-land. Varuvärdet är 9 000 EUR, frakten är 1 000 EUR och valutakursen är 10 SEK per EUR. Redovisningsenheten har lämnat sitt VAT-nummer till säljaren och försäljningen är momsfri.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 100 000
4055 Trepartsförvärv varor EU 100 000

Exempel: bokföra inköp av varor från ett annat EU-land än Sverige (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 13 000 EUR. Den utländska momsen är 3 000 EUR, varuvärdet är 9 000 EUR, frakten är 1 000 EUR och valutakursen är 10 SEK per EUR. Redovisningsenheten har inte lämnat sitt VAT-nummer till säljaren och försäljningen är därför inte momsfri.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 130 000
4011 Varuinköp 130 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/12/08

Kontakta bokforingstips.se