Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra försäljning av tjänster i Sverige och tjänsteförsäljning (bokföring med exempel)

Försäljning av tjänster till momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i Sverige utgör normalt momspliktig omsättning för en momsregistrerad redovisningsenhet, vissa tjänster är dock momsfria.

Tjänster är produkter som det inte går att ta på då de är immateriella till sin natur. Tjänster kan vara kapitalintensiva och/eller arbetsintensiva och utföras i kundens närhet eller utföras långt ifrån kunden.

Tjänster innebär att en säljare tillhandahåller en resurs som kunder får utnyttja mot betalning. Resurser för tjänster kan vara tid, en biltvätt, ett hotellrum, programvara och tjänsteförsäljning kan vara rådgivning, biltvättning, uthyrning av hotellrum eller nedladdning av programvara.

En försäljning av tjänster regleras normalt av köpvillkor enligt ett köpeavtal eller enligt lagar som reglerar köp av tjänster (konsumenttjänstlagen). Köpvillkor vid en tjänsteförsäljning reglerar bland annat betalningsvillkor, leveranssätt och dröjsmålsränta.

Vid en tjänsteförsäljning till personer i Sverige kan betalningen för tjänsterna ske genom förskottsbetalning, kontantbetalning eller genom betalning av kundfaktura efter en viss kredittid. Den normala kredittiden för kundfakturor är 30 dagar netto och en försenad betalning kan innebära att en redovisningsenhet måste skicka betalningspåminnelser, skicka inkassokrav, begära utmätning hos kronofogden eller försätta kunden i konkurs.

Klassificering
En inkomst vid tjänsteförsäljning till kunder i Sverige som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av utförda tjänster. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

En intäkt vid tjänsteförsäljning till kunder i Sverige klassificeras som en huvudintäkt om intäkten avser försäljning som hör till huvudverksamheten i en redovisningsenhet. En intäkt vid försäljning av tjänster kan också klassificeras som fakturerade kostnader, rörelsens sidointäkter och övriga rörelseintäkter. Intäktskorrigeringar såsom lämnade kassarabatter vid tidig betalning och mängdrabatter bokförs som en debiterad intäkt i kontogrupp 37.

Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter
Kontogrupp 35 - Fakturerade kostnader
Kontogrupp 36 - Rörelsens sidointäkter
Kontogrupp 37 - Intäktskorrigeringar
Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför försäljning av tjänster till kunder i Sverige när kunden har betalat och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför försäljning av tjänster till kunder i Sverige när faktura skapas eller när inbetalning sker, beror på vilket som inträffar tidigast.

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin tjänsteförsäljning till kunder i Sverige i ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett faktureringsprogram och kontot för kundfordran i bokföringen.

Värdering
En inkomst vid försäljning av tjänster till kunder i Sverige värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en kund. En intäkt vid försäljning av tjänster till kunder i Sverige värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.

Moms och beskattning
Den normala momssatsen vid försäljning av tjänster till kunder i Sverige är 25 % för en momsregistrerad redovisningsenhet, men momssatserna 12 %, 6 % och 0 % tillämpas också. Tjänsteförsäljning såsom uthyrning av lokaler, uthyrning av bostadslägenheter och försäkringar utgör momsfri omsättning. Vid försäljning av byggtjänster i Sverige är det numera omvänd skattskyldighet, detta innebär att köparen skall redovisa utgående och ingående moms.

En momsregistrerad person i Sverige är skyldig att redovisa utgående moms vid försäljning av tjänster till personer i Sverige. En person som inte är momsregistrerad skall inte ta ut någon utgående moms vid försäljning av tjänster till personer i Sverige.

Försäljningsinkomsten exklusive moms vid tjänsteförsäljning till personer i Sverige skall tas upp i ruta 05 som "Momspliktig försäljning som inte ingår i någon annan ruta nedan" i skattedeklarationen för moms. Den utgående momsen skall tas upp som "Utgående moms 25 %" i ruta 10, som "Utgående moms 12 %" i ruta 11 eller som "Utgående moms 6 %" i ruta 12 i skattedeklarationen för moms.

Tjänsteförsäljning vid omvänd skattskyldighet i Sverige skall redovisas som "Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige" i ruta 41 och momsfri tjänsteförsäljning skall redovisas som "Övrig försäljning m.m." i ruta 42 i skattedeklarationen för moms.

Intäkter vid försäljning av tjänster är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen, det är enbart vissa ideella föreningar som kan ha skattefria försäljningsintäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Exempel: bokföra försäljning av tjänster till kunder i Sverige (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt tjänster till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 2 500 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 12 500
2611 Utgående moms SE, 25 % 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 10 000

Exempel: bokföra försäljning av tjänster till kunder i Sverige (kassa)
En redovisningsenhet har enligt en kassarapport sålt tjänster till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 2 500 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1911 Huvudkassa 12 500
2611 Utgående moms SE, 25 % 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 10 000

Exempel: bokföra försäljning av tjänster till kunder i Sverige (kontantmetoden)
En redovisningsenhet som bokför enligt kontantmetoden har sålt tjänster till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 2 500 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 500
2611 Utgående moms SE, 25 % 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 10 000

Exempel: bokföra försäljning av tjänster till kunder i Sverige (eget uttag)
En redovisningsenhet som bokför enligt kontantmetoden har sålt tjänster till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 2 500 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 10 000 SEK. Kunden har betalat direkt till ägarens privata konto.

Konto Benämning Debet Kredit
2013 Övriga egna uttag 12 500
2611 Utgående moms SE, 25 % 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 10 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/01/09

Kontakta bokforingstips.se