Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra försäljning av tjänster på export till land utanför EU (bokföring med exempel)

Vid försäljning av tjänster till momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (export) är omsättningen momsfri för en säljande redovisningsenhet.

En försäljning av tjänster till en köpare räknas som export om tjänsterna utförs åt en momsregistrerad eller icke momsregistrerad person som tillhör ett land utanför EU. En redovisningsenhet som exporterar tjänster behöver inte lämna en exportdeklaration till det svenska tullverket.

Tjänster är produkter som innebär att en säljare tillhandahåller en resurs som kunder får utnyttja mot betalning. Tjänster kan vara kapitalintensiva och/eller arbetsintensiva och utföras i kundens närhet eller utföras långt ifrån kunden.

Vid en tjänsteförsäljning till personer i utlandet (export) kan betalningen för tjänsterna ske genom förskottsbetalning, kontantbetalning eller genom betalning av kundfaktura efter en viss kredittid. Den normala kredittiden för kundfakturor är 30 dagar netto och en försenad betalning kan innebära att en redovisningsenhet måste skicka betalningspåminnelser, skicka inkassokrav, begära utmätning hos kronofogden eller försätta kunden i konkurs.


Klassificering
En inkomst vid försäljning av tjänster till utlandet (export) som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av utförda tjänster. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

En intäkt vid försäljning av tjänster till utlandet (export) klassificeras som en huvudintäkt om intäkten avser försäljning som hör till huvudverksamheten i en redovisningsenhet. En intäkt vid försäljning av tjänster kan också klassificeras som fakturerade kostnader, rörelsens sidointäkter och övriga rörelseintäkter. Intäktskorrigeringar såsom lämnade kassarabatter vid tidig betalning och mängdrabatter bokförs som en debiterad intäkt i kontogrupp 37.


Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter
Kontogrupp 35 - Fakturerade kostnader
Kontogrupp 36 - Rörelsens sidointäkter
Kontogrupp 37 - Intäktskorrigeringar
Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför försäljning av tjänster till utlandet (export) när kunden har betalat och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför försäljning av tjänster till utlandet (export) när faktura skapas eller när inbetalning sker, beror på vilket som inträffar tidigast.

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.


Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin tjänsteförsäljning vid export i ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett faktureringsprogram och kontot för kundfordran i bokföringen.

Värdering
En inkomst vid försäljning av tjänster till utlandet (export) värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en kund. En intäkt vid försäljning av tjänster till utlandet (export) värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.

Vid försäljning av tjänster till utlandet (export) kan det vara så att en redovisningsenhet fakturerar i en valuta som skiljer sig från redovisningsvalutan. Tjänsteförsäljning vid export skall alltid bokföras i redovisningsvalutan och därför får man räkna om beloppet i utländsk valuta till växelkursen på fakturadagen. Eventuella valutakursdifferenser bokförs när kundfakturan betalas.


Moms och beskattning
När en redovisningsenhet säljer till och utför tjänster åt en momsregistrerad eller icke momsregistrerad person i ett land utanför EU (export) är försäljningen momsfri.

Försäljningsinkomsten exklusive moms vid tjänsteförsäljning till personer i utlandet (export) skall tas upp som "Övrig försäljning av tjänster omsatta utanför Sverige" i ruta 40 i skattedeklarationen för moms.

Intäkter vid försäljning av tjänster är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen, det är enbart allmännyttiga ideella föreningar som kan ha skattefria försäljningsintäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.


En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Exempel: bokföra försäljning av tjänster till kund i land utanför EU (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt tjänster om totalt 10 000 USD till en kund i USA. Tjänstevärdet är 10 000 USD och växelkursen är 10 SEK per USD.


Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 100 000
3305 Försäljning tjänster till land utanför EU 100 000

Exempel: bokföra inbetalning från exportkund (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en inbetalning på en kundfaktura om 10 000 USD från en amerikansk kund. Kundfordran för denna kundfaktura var bokförd till 100 000 SEK men nu erhålls endast 90 000 SEK eftersom växelkursen har sjunkit till 9 SEK per USD.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 90 000
1511 Kundfordran 100 000
7960 Valutakursförluster av rörelsekaraktär 10 000

Exempel: bokföra försäljning av tjänster till kund i land utanför EU (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt tjänster om totalt 10 000 USD till en kund i USA och denna faktura har blivit betald när växelkursen är 10 SEK per USD.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
3305 Försäljning tjänster till land utanför EU 100 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/01/09

Kontakta bokforingstips.se