Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Bokföra försäljning av tjänster till annat EU-land, tjänsteförsäljning EG (bokföring med exempel)

Vid försäljning av tjänster till näringsidkare i andra EU-länder än Sverige är omsättningen normalt momsfri och vid försäljning av tjänster till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige är omsättningen momspliktig.

En försäljning av tjänster till näringsidkare i andra EU-länder än Sverige är momsfri oavsett om näringsidkaren är momsregistrerad eller inte (huvudregel). En försäljning av tjänster till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige är normalt momspliktig enligt svenska momsregler. Försäljning av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster (OSS) till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige är momspliktig i det land där kunden bor, detta under förutsättning att omsättningströskeln (99 680 SEK år 2021/2022) överskrids under ett kalenderår. Omsättningströskeln avser unionsintern distansförsäljning av varor och försäljning av OSS-tjänster till samtliga andra EU-länder än Sverige, om omsättningströskeln ej överskrids kan en redovisningsenhet välja om moms skall tas ut i Sverige eller i det land där kunden bor.


Tjänster som inte berörs av huvudregeln är förmedlingstjänster, fastighetstjänster, persontransporter, varutransporter, lastning och lossning, kulturella, idrottsliga, pedagogiska och liknande tjänster, värdering av och arbete på vara som är lös egendom, restaurang- och cateringtjänster, korttidsuthyrning av transportmedel, långtidsuthyrning av transportmedel, tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik och tjänster avseende export eller viss import. Dessa tjänster anses normalt sätt vara omsatta i det land där tjänsten utförs.

En redovisningsenhet som säljer tjänster till personer i andra EU-länder än Sverige behöver inte lämna en exportdeklaration till det svenska tullverket. Tjänsteförsäljning till näringsidkare i andra EU-länder än Sverige som har ett VAT-nummer skall redovisas i en periodisk sammanställning (kvartalsredovisning) per kvartal eller månad.


Tjänster är produkter som innebär att en säljare tillhandahåller en resurs som kunder får utnyttja mot betalning. Tjänster kan vara kapitalintensiva och/eller arbetsintensiva och utföras i kundens närhet eller utföras långt ifrån kunden.

Vid en tjänsteförsäljning till personer i andra EU-länder än Sverige kan betalningen för tjänsterna ske genom förskottsbetalning, kontantbetalning eller genom betalning av kundfaktura efter en viss kredittid. Den normala kredittiden för kundfakturor är 30 dagar netto och en försenad betalning kan innebära att en redovisningsenhet måste skicka betalningspåminnelser, skicka inkassokrav, begära utmätning hos kronofogden eller försätta kunden i konkurs.

Klassificering
En inkomst vid försäljning av tjänster till ett annat EU-land än Sverige som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av utförda tjänster. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.


En intäkt vid försäljning av tjänster till ett annat EU-land än Sverige klassificeras som en huvudintäkt om intäkten avser försäljning som hör till huvudverksamheten i en redovisningsenhet. En intäkt vid försäljning av tjänster kan också klassificeras som fakturerade kostnader, rörelsens sidointäkter och övriga rörelseintäkter. Intäktskorrigeringar såsom lämnade kassarabatter vid tidig betalning och mängdrabatter bokförs som en debiterad intäkt i kontogrupp 37.

Inkomster vid försäljning av OSS-tjänster kan redovisas för olika länder i ett förssystem till bokföringen eller på olika konton i bokföringen. Utgående moms vid försäljning av OSS-tjänster kan redovisas för olika länder i ett förssystem till bokföringen eller på olika konton i bokföringen. Ett särskilt konto kan i bokföringen användas för redovisning av OSS-moms, exempelvis: Redovisningskonto för OSS (2651).

Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter
Kontogrupp 35 - Fakturerade kostnader
Kontogrupp 36 - Rörelsens sidointäkter
Kontogrupp 37 - Intäktskorrigeringar
Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter


Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som har sålt tjänster till en näringsidkare i ett annat EU-land än Sverige måste utfärda en faktura senast den 15 i månaden efter månaden för tjänstens utförande. Om en redovisningsenhet har fått förskottsbetalning för utförda tjänster skall faktura utfärdas senast den 15 i månaden efter den månad då förskottsbetalningen erhölls.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför en försäljning av tjänster till annat EU-land än Sverige när kunden har betalat och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför en försäljning av tjänster till ett annat EU-land än Sverige när faktura skapas eller när inbetalning sker, beror på vilket som inträffar tidigast.


En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin tjänsteförsäljning vid EU-handel i ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett faktureringsprogram och kontot för kundfordran i bokföringen.

Värdering
En inkomst vid försäljning av tjänster till ett annat EU-land än Sverige värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en kund. En intäkt vid försäljning av tjänster till annat EU-land än Sverige värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.


Vid försäljning av tjänster till annat EU-land än Sverige kan det vara så att en redovisningsenhet fakturerar i en valuta som skiljer sig från redovisningsvalutan. Tjänsteförsäljning vid EU-handel skall alltid bokföras i redovisningsvalutan och därför får man räkna om beloppet i utländsk valuta till växelkursen på fakturadagen. Eventuella valutakursdifferenser bokförs när kundfakturan betalas.

Moms och beskattning
När en redovisningsenhet utför tjänster åt en momsregistrerad eller icke momsregistrerad näringsidkare i ett annat EU-land än Sverige är försäljningen momsfri enligt huvudregeln. Om köparen är skyldig att redovisa momsen så skall "omvänd betalningsskyldighet" uppges i fakturan. När en redovisningsenhet säljer tjänster till en privatperson i ett annat EU-land än Sverige är försäljningen normalt momspliktig enligt svenska momsregler.


Vid försäljning av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster (OSS) till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige så skall moms tas ut i enlighet med den momssats som tillämpas för dessa tjänster i det land som kunden bor i, detta under förutsättning att omsättningströskeln (99 680 SEK år 2021/2022) överskrids under ett kalenderår. Den utgående momsen på telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster (OSS) till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige skall redovisas och betalas till skattemyndigheten i det land som kunden bor i. Det svenska skatteverket tillhandahåller tjänsten OSS (One Stop Shop) i vilken svenska företag kan redovisa och betala moms till Skatteverket avseende sådana här tjänster.

En redovisningsenhet som säljer tjänster till personer i andra EU-länder än Sverige behöver inte lämna någon exportdeklaration till det svenska tullverket.


En redovisningsenhet som säljer tjänster till momsregistrerade näringsidkare i andra EU-länder än Sverige utan att lägga på svensk moms måste lämna en periodisk sammanställning (kvartalsredovisning). En periodisk sammanställning lämnas månadsvis eller kvartalsvis och skall omfatta omsättningen i SEK specificerat per VAT-nummer. Tjänsteförsäljning till icke momsregistrerade näringsidkare behöver inte redovisas i en periodisk sammanställning.

Försäljningsinkomsten exklusive moms vid tjänsteförsäljning till näringsidkare i andra EU-länder än Sverige skall enligt huvudregeln tas upp som "Försäljning av tjänster till en näringsidkare i ett annat EU-land, enligt huvudregeln" i ruta 39 i skattedeklarationen för moms.

Tjänster som inte berörs av huvudregeln är förmedlingstjänster, fastighetstjänster, persontransporter, varutransporter, lastning och lossning, kulturella, idrottsliga, pedagogiska och liknande tjänster, värdering av och arbete på vara som är lös egendom, restaurang- och cateringtjänster, korttidsuthyrning av transportmedel, långtidsuthyrning av transportmedel, tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik och tjänster avseende export eller viss import. Dessa tjänster anses normalt sätt vara omsatta i det land där tjänsten utförs och det här kan innebära att företaget måste registrera sig för moms i det land där tjänsten utförs.


Försäljningsinkomsten exklusive moms vid tjänsteförsäljning till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige och tjänsteförsäljning som anses vara omsatt i Sverige skall tas upp i ruta 05 som "Momspliktig försäljning som inte ingår i någon annan ruta nedan" i skattedeklarationen för moms. Den utgående momsen skall tas upp som "Utgående moms 25 %" i ruta 10, som "Utgående moms 12 %" i ruta 11 eller som "Utgående moms 6 %" i ruta 12 i skattedeklarationen för moms.

Intäkter vid försäljning av tjänster är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen, det är enbart allmännyttiga ideella föreningar som kan ha skattefria försäljningsintäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.


En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Exempel: bokföra försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EU-land än Sverige (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt tjänster om totalt 10 000 EUR till en näringsidkare i Tyskland. Tjänstevärdet är 10 000 EUR och växelkursen är 10 SEK per EUR.


Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 100 000
3308 Försäljning tjänster till annat EU-land 100 000

Exempel: bokföra inbetalning från EU-kund (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en inbetalning på en kundfaktura om 10 000 EUR från en tysk kund. Kundfordran för denna kundfaktura var bokförd till 100 000 SEK men nu erhålls endast 90 000 SEK eftersom växelkursen har sjunkit till 9 SEK per EUR.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 90 000
1511 Kundfordran 100 000
7960 Valutakursförluster av rörelsekaraktär 10 000

Exempel: bokföra försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EU-land än Sverige (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt tjänster om totalt 10 000 USD till en näringsidkare i Tyskland och denna faktura har blivit betald när växelkursen är 10 SEK per EUR.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
3308 Försäljning tjänster till annat EU-land 100 000

Exempel: bokföra försäljning av tjänster till privatperson i annat EU-land än Sverige (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt vanliga tjänster om totalt 10 000 EUR exklusive moms till en privatperson i Tyskland, svensk moms om 25 % skall tas ut på beloppet. Tjänstevärdet är 10 000 EUR och växelkursen är 10 SEK per EUR.


Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 125 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 25 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 100 000

Exempel: bokföra försäljning av OSS-tjänster till privatperson i annat EU-land än Sverige (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt elektroniska tjänster om totalt 10 000 EUR till en privatperson i Tyskland. Tjänstevärdet är 10 000 EUR och växelkursen är 10 SEK per EUR.


Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 100 000
2671 Utgående moms tjänster DE, 19 % 15 967
3321 Försäljning tjänster DE, 19 % 84 033Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2022-01-25

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se