Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra utgifter för tidningar, tidskrifter och tidningsprenumerationer (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan ha ett behov av att köpa tidningar och tidskrifter till organisationen för att bevaka omvärlden och få viktig information för näringsverksamheten.

Tidningar är periodiska skrifter som utkommer ofta, normalt dagligen, och som behandlar dagsnyheter. Tidskrifter är periodiska skrifter som inte utkommer lika ofta som tidningar och som normalt är inriktade på ett specifikt ämnesområde utan att behandla dagsnyheter.

Tidningar och tidskrifter kan vara ett viktigt arbetsredskap i organisationer men kan även anskaffas för att läsas i väntrum av redovisningsenhetens kunder. Nyhetstidningar används normalt för omvärldsbevakning och tidskrifter kan användas för att få ny kunskap.

Tidningar och tidskrifter måste vara till nytta för en redovisningsenhets verksamhet för att kostnaderna för dem skall vara skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen.


Det är normalt inga svårigheter att avgöra huruvida utgifter för tidningar och tidskrifter är till nytta för en näringsverksamhet. Om en redovisningsenhet köper en finanstidning (exempelvis dagens industri) till en aktiemäklare på arbetsplatsen, en nyhetstidning till fikarummet eller tidskrifter till väntrummet så anses dessa utgifter vara till nytta för näringsverksamheten.

Om en redovisningsenhet köper tidningar eller tidskrifter som levereras direkt hem till enskilda anställda eller till enskilda delägare kan sådan utgifter anses utgöra en skattepliktig förmån om inte tidningen eller tidskriften är ett arbetsredskap.

För tidningar och tidskrifter betalas oftast prenumerationsavgifter årsvis i förskott vilket innebär att en del av utgiften utgör en förutbetald kostnad. En redovisningsenhet får med vägledning av väsentlighetsprincipen avgöra huruvida prenumerationsavgifter skall periodiseras i bokslutet.


Klassificering
En utgift för tidningar och tidskrifter som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att tjänsterna har utnyttjats av redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Den del av en utgift för tidningar och tidskrifter som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

Kostnader för tidningar och tidskrifter klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69.

Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för tidningar och tidskrifter i resultaträkningen när resurserna har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.


En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för tidningar och tidskrifter när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för tidningar och tidskrifter per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.


Värdering
En utgift för tidningar och tidskrifter värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en leverantör. En kostnad för tidningar och tidskrifter värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för tidningar och tidskrifter.

Moms och beskattning
Momssatsen på tidningar och tidskrifter oavsett ämnesområde som återges i tryckt form eller som återges i tal på en cd-skiva eller något annat tekniskt medium är 6 %. Från och med den 1 juli år 2019 är momssatsen 6 % även på elektroniska tidningar och tidskrifter (e-publikationer). Momssatsen är dock fortfarande 25 % på publikationer (tryckt eller digitalt) som till huvudsak består av reklam, spel, musik eller film.


Momsen är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. Fysiska och juridiska personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto som används för att bokföra utgiften för tidningar och tidskrifter.

En momsregistrerad person skall redovisa den ingående momsen som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms och utgiften för tidningar och tidskrifter skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms.

Kostnader för tidningar och tidskrifter som är till nytta för en näringsverksamhet är skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen. Utgifter för tidningar och tidskrifter som utgör skattepliktiga förmåner för anställda är skattemässigt avdragsgilla kostnader inklusive moms om förmånsbeskattning sker.


Utgifter för tidningar och tidskrifter som utgör skattepliktiga förmåner för delägare som inte är anställda är skattemässigt avdragsgilla kostnader och momsen är avdragsgill som ingående moms om uttagsbeskattning sker. En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag som via företaget har köpt tidningar och tidskrifter till sig själv kan bokföra utgiften som ett eget uttag för att undvika uttagsbeskattning.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader. Prenumerationsavgifter för tidningar och tidskrifter faktureras normalt i förskott och är därför förutbetalda kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.


Exempel: bokföra utgift för affärstidning (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en faktura från Dagens Industri en utgift för prenumerationsavgift som avser 6 månader under innevarande år och 6 månader under nästkommande år. Prenumerationsavgiften är 2 120 SEK inklusive moms där 120 SEK (6 %) är moms. Av prenumerationsavgiften avser 1 000 SEK (2000*(6/12)) innevarande räkenskapsår.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 2 120
2641 Ingående moms sv 120
1797 Förutbetalda tidningar (6970) 1 000
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 1 000

Exempel: bokföra utgift för affärstidning (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald faktura från Dagens Industri en utgift för prenumerationsavgift som avser 6 månader under innevarande år och 6 månader under nästkommande år. Prenumerationsavgiften är 2 120 SEK inklusive moms där 120 SEK (6 %) är moms. Av prenumerationsavgiften avser 1 000 SEK (2000*(6/12)) innevarande räkenskapsår.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 2 120
2641 Ingående moms sv 120
1797 Förutbetalda tidningar (6970) 1 000
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 1 000

Exempel: bokföra återföring av förutbetalda tidningar (faktura- och kontantmetoden)
En redovisningsenhet har under det föregående räkenskapsåret bokfört en förutbetald kostnad för prenumerationsavgifter avseende tidningar om 1 000 SEK som nu skall återföras.


Konto Benämning Debet Kredit
1797 Förutbetalda tidningar (6970) 1 000
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 1 000Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2019-07-01

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se