Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra skuld och skulder (bokföring med exempel)

Skulder i en redovisningsenhet består av förpliktelser som sedan tidigare har avtalats och som med hög sannolikhet väntas leda till ett utflöde av ekonomiska fördelar från redovisningsenheten.

En skuld är enligt IFRS en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser där regleringen av förpliktelsen förväntas leda till ett utflöde av resurser från en redovisningsenhet som innefattar ekonomiska fördelar. Ett utflöde av ekonomiska fördelar kan innebära att redovisningsenheten skall betala skulden med likvida medel, genom att leverera en vara eller genom att utföra en tjänst.

Klassificering
En skuld kan klassificeras som en långfristig skuld eller en kortfristig skuld där de långfristiga skulderna utgör skulder med löptider på mer än ett år och där de kortfristiga skulderna utgör skulder med löptider på mindre än ett år. Redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att investera i finansiella instrument och som använder skulder i sin handelsportfölj klassificerar skulder som varulager. I baskontoplanen bokförs långfristiga skulder i kontogrupp 23, kortfristiga skulder i kontogrupp 24 till och med kontogrupp 29 och varuinköp i kontogrupp 40.


Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder
Kontogrupp 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer
Kontogrupp 25 - Skatteskulder
Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter
Kontogrupp 27 - Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder
Kontogrupp 29 - Upplupna kostnader och förutbetalda
Kontogrupp 40 - Inköp av varor och material

Erkännande
En skuld skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar kommer att uppstå om skuldens monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En skuld skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att skulden har blivit avbetalad eller bortskriven. En amortering av en skuld bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av en skuld skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen. En skuld av olevererade varor eller ej uförda tjänster bokas bort när varorna har levererats eller då tjänsterna har utförts.


Värdering
Skulder skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden vilket i de flesta fall approximeras av det nominella belopp som skall betalas vid förfall.

Skulder som ingår i en handelsportfölj eller som är sammankopplade med finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen skall enligt IFRS värderas till verkligt värde via resultaträkningen enligt verkligtvärdemetoden. Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att värdera skulder till verkligt värde. Årsredovisningslagen (1995:1554) tillåter värdering till verkligt värde för skulder som ingår i en handelsportfölj eller för skulder som utgör derivatinstrument.

Skulder som upptagits för att säkra andra poster i en säkringsrelation skall redovisas enligt principerna för säkringsredovisning så att värdeförändringarna för skulderna matchas mot de redovisade värdeförändringarna i de säkrade posterna.


Skulder i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då skulden uppstod i redovisningsenheten. Skulder i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har väldigt många separata skulder i en bokföringspost bör registrera varje separat skuld i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om vilka separata poster som ingår i saldot för ett bokföringskonto. Ett exempel på ett sådant här register är leverantörsreskontran som inbegriper alla separata leverantörsfakturor som utgör den totala leverantörsskulden som finns bokförd på kontot för leverantörsskuld (2440).


Saldot för varje skuldkonto i balansräkningen skall stämmas av mot ett sidoornat register och/eller dokument som verifierar de specifika skulderna. Ett sidoordnat register skall kunna ge information om enskilda skulder grupperat på kontonummer där det för varje skuld finns en hänvisning till det dokument som ligger till grund för skulden.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på finansiella skulder, skatteskulder, amortering av skulder eller på ränta avseende skulder. När det gäller skulder av olevererade varor eller ej utförda tjänster så skall den utgående momsen redovisas vid tillfället för förskottsbetalningen. När det gäller leverantörsskulder så är det normalt moms på värdet för de varor som köpts in eller på värdet för de tjänster som har blivit utförda.


Räntekostnader och upplupna räntekostnader på skulder är normalt skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet. Räntekostnader som avser skattekontot är inte skattemässigt avdragsgilla. Skulder kan inte klassificeras som skattefria näringsbetingade andelar utan det gäller enbart för aktier i aktiebolag och andelar i ekonomiska föreningar.

Kapitalvinster och kapitalförluster på skulder som är diskonteringsinstrument räknas som ränta. En redovisningsenhet får skattemässigt avdrag för upplupen räntekostnad men kan vänta med att redovisa räntekostnaden för ett diskonteringsinstrument i inkomstdeklarationen tills dess att det säljs eller förfaller till betalning. Ett diskonteringsinstrument är ett räntebärande instrument som säljs till diskonterat nuvärde av räntebetalningar och nominellt belopp.


Finansiella instrument delas skattemässigt upp i lagertillgångar och kapitaltillgångar. Finansiella instrument är lagertillgångar för de aktiebolag och ekonomiska föreningar som bedriver yrkesmässig handel med värdepapper. Handelsbolag och kommanditbolag får inte klassificeras finansiella instrument som skattemässiga lagertillgångar. Finansiella instrument som inte är lagertillgångar är kapitaltillgångar.

När det gäller finansiella instrument som är lagertillgångar så utgörs kapitalvinsten eller kapitalförlusten av försäljningsintäkten minus inköpskostnaden justerat för lagerförändringen. Lagret av finansiella instrument skall skattemässigt värderas post för post till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet bör periodisera upplupna räntekostnader avseende räntebärande skulder om de upplupna räntekostnaderna är väsentliga.


En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av skulder i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i not till skuldposter i balansräkningen lämna upplysning om den del som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen respektive den del som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen. En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna uppgift om ställda säkerheter för skuldposter. En redovisningsenhet skall i noter till skuldposter i balansräkningen lämna upplysning om konvertibla lån som getts ut.

Exempel: bokföra upptagande av lån (kontobetalning)
En redovisningsenhet har tagit upp ett fastighetslån av rak typ till ett totalt belopp om 100 000 SEK som förfaller till fullständig återbetalning om 5 år.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 100 000
2351 Fastighetslån, långfristig del 100 000

Exempel: bokföra amortering och ränta på lån (kontobetalning)
En redovisningsenhet har enligt faktura från banken betalat ränta om 5 000 SEK (100000*5 %) och amorterat 20 000 SEK på sitt upptagna fastighetslån.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 25 000
2351 Fastighetslån, långfristig del 20 000
8415 Räntekostnader kreditinstitut 5 000

Exempel: bokföra omräkning av skuld i utländsk valuta (bokslut)
En redovisningsenhet har bokfört en skuld om 100 000 USD till 1 000 000 SEK (10 SEK/USD) och vid bokslut skall skulden omräknas till balansdagens växelkurs om 8 SEK/USD. Valutakursdifferensen om 200 000 SEK (1000000-(100000*8)) skall bokföras som en valutakursvinst i rörelsen.


Konto Benämning Debet Kredit
2355 Långfristiga lån i utländsk valuta 200 000
3960 Valutakursvinster av rörelsekaraktär 200 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/01/25

Kontakta bokforingstips.se