Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Lagar och förordningar
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra premier för sjukvårdsförsäkring och privatvårdsförsäkring (bokföring med exempel)

Premier till en sjukvårdsförsäkring för anställda, uppdragstagare eller delägare utgör en skattepliktig förmån, detta gäller oavsett om försäkringen avser offentligt finansierad vård eller privat finansierad vård.

En sjukvårdsförsäkring innebär att den försäkrade efter remiss från allmänläkare eller utan krav på remiss från allmänläkare kan få fri sjukvård under alla vardagar utan att stå i vårdkö. En privatvårdsförsäkring kan också innebära fri sjukvårdsrådgivning och en sjukvårdsförsäkring gäller normalt utan självrisk.

En sjukvårdsförsäkring kan tecknas som en gruppsjukvårdsförsäkring eller som en individuell sjukvårdsförsäkring och är förenad med villkor för nyttjandet av sjukvård genom försäkringen. En gruppsjukvårdsförsäkring innebär att en redovisningsenhet tecknar ett försäkringsavtal med försäkringsbolaget och att anställda eller delägare ansluter sig till gruppsjukvårdsförsäkringen. En individuell sjukvårdsförsäkring tecknas mellan enskilda fysiska personer och ett försäkringsföretag.

Skattereglerna när det gäller sjukvårdsförsäkringar är tillämpliga för anställda och delägare såsom enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag.

Premier för sjukvårdsförsäkringar är skattepliktiga förmåner och skattemässigt avdragsgilla kostnader om förmånsbeskattning sker.

Klassificering
En utgift för premier till en sjukvårdsförsäkring som avser ej utnyttjad försäkringstid redovisas som en tillgång fram tills dess att försäkringstiden har utnyttjats. När försäkringstid har utnyttjats så omförs en tillgång av ej utnyttjad försäkringstid till en kostnad i resultaträkningen.

En kostnad för en skattefri förmån av sjukvårdsförsäkring redovisas normalt i kontogrupp 76 för anställda och i kontogrupp 69 för egenföretagare. En kostnad för en skattepliktig förmån av sjukvårdsförsäkring redovisas i kontogrupp 76 för anställda och i kontogrupp 69 för egenföretagare.

För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debetering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73. För redovisningsenheten innebär en förmånsbeskattning av anställda att arbetsgivaravgiften på förmånsvärdet blir en ytterligare kostnad utöver kostnaden för skattepliktig sjukvårdsförsäkring.

För delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag redovisas förmånsbeskattningen som en intäkt till förmånsvärdet i kontogrupp 32 eller så redovisas en intäkt enbart i inkomstdeklarationen. En delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan redovisa utgiften för en skattepliktig förmån som ett eget uttag för att undvika förmånsbeskattning.

Kontogrupp 32 - Huvudintäkter
Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader
Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för premier till en sjukvårdsförsäkring när försäkringstid har utnyttjats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet på grund av felaktigheter eller dyligt skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för premier till en sjukvårdsförsäkring värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas. En kostnad för premier till en sjukvårdsförsäkring värderas till det verkliga värdet av utnyttjad försäkringstid under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för sjukvårdsförsäkringar.

Moms och beskattning
Momssatsen på premier till en sjukvårdsförsäkring är normalt 0 % eftersom försäljning av försäkringstjänster inte utgör momspliktig omsättning.

Premien till en sjukvårdsförsäkring skall tas upp till beskattning i enlighet med förmånsvärdet. Förmånsvärdet utgörs av marknadsvärdet inklusive moms, detta motsvarar den premie som redovisningsenheten betalar för försäkringen.

Förmånsbeskattningen innebär att förmånsvärdet skall beskattas som kontant bruttolön för en anställd och som en skattepliktig intäkt för en delägare som inte är anställd. För en anställd tas en skattepliktig förmån av sjukvårdsförsäkring upp på lönebeskedet och utgör underlag för avdrag av preliminär a-skatt och redovisning av arbetsgivaravgifter.

En anställd kan undvika förmånsbeskattning genom att helt och hållet betala för den skattepliktiga förmånen via ett nettolöneavdrag under förutsättning att redovisningsenheten redovisar en negativ (krediterad) kostnad avseende förmånsvärdet.

En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tar upp förmånsvärdet som en skattepliktig intäkt i bokföringen eller enbart i inkomstdeklarationen. En passiv delägare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening tar upp en skattepliktig förmån av sjukvårdsförsäkring som utdelning i inkomstdeklarationen.

Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag som har utgifter för skattepliktiga förmåner av sjukvårdsförsäkringar till sig själva kan behandla dessa utgifter som egna uttag för att undvika förmånsbeskattning.

En kostnad för en skattepliktig förmån av sjukvårdsförsäkring är skattemässigt avdragsgill som en kostnad i inkomstdeklarationen när förmånsbeskattning sker.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder, skall medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges.

Uppgift skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret och om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktören och andra personer i företagets ledning.

Räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) anges särskilt. Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare respektive övriga anställda.

Exempel: bokföra premier för sjukvårdsförsäkring till anställda (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura om 3 000 SEK (momsfri) från ett försäkringsföretag som avser premier till sjukvårdsförsäkringar. Premierna skall förmånsbeskattas till 100 % enligt uppgift från försäkringsföretaget och förmånsbeskattningen sker i samband med löneutbetalningen.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 3 000
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 3000

Exempel: bokföra premier för sjukvårdsförsäkring till delägare (förmånsbeskattning)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura om 1 000 SEK (momsfri) från ett försäkringsföretag som avser premie för en sjukvårdsförsäkring till en delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Premierna skall förmånsbeskattas till 100 % enligt uppgift från försäkringsföretaget. Redovisningsenheten redovisar en intäkt motsvarande förmånsvärdet för att ta hänsyn till förmånsbeskattningen.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 1 000
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 1 000
2011 Egna uttag av varor och tjänster, FK 1 000
3219 Övriga förmåner 0 % sv 1 000

Exempel: bokföra premier för sjukvårdsförsäkring till delägare (eget uttag)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura om 1 000 SEK (momsfri) från ett försäkringsföretag som avser premie för en sjukvårdsförsäkring till en delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Premierna skall förmånsbeskattas till 100 % enligt uppgift från försäkringsföretaget. Redovisningsenheten redovisar ett eget uttag för att undvika förmånsbeskattning.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 1 000
2013 Egna uttag, FK 1 000

Exempel: bokföra förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring till anställda (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 betalat ut en bruttolön om 100 000 SEK till tjänstemän och tagit upp en skattepliktig förmån av sjukvårdsförsäkring om 90 SEK. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 31 028 SEK (100090*31 %), nettolönen blir 68 972 SEK (100000-31028) och arbetsgivaravgiften uppgick till 31 448 SEK (100090*31,42 %).

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 68 972
2710 Personalskatt 31 028
7211 Löner till tjänstemän 100 000
7389 Övriga kostnader för förmåner 90
7399 Motkonto skattepliktiga förmåner 90
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 31 448
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 28

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.
Uppdaterad: 2018-12-13

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se


Doxservr
Chatta med Abot 001