Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra premier för sjukvårdsförsäkring och privatvårdsförsäkring (bokföring med exempel)

Premier till en sjukvårdsförsäkring utgör en delvis (60 %) skattepliktig förmån för anställda, detta gäller oavsett om försäkringen avser offentligt finansierad vård eller privat finansierad vård. Enskilda näringsidkare, delägare i kommanditbolag och delägare i handelsbolag måste teckna sjukvårdsförsäkring privat och får inte avdrag för premier till en sjukvårdsförsäkring i firman eller bolaget.

En sjukvårdsförsäkring innebär att den försäkrade efter remiss från allmänläkare eller utan krav på remiss från allmänläkare kan få fri sjukvård under alla vardagar utan att stå i vårdkö. En privatvårdsförsäkring kan också innebära fri sjukvårdsrådgivning och en sjukvårdsförsäkring gäller normalt utan självrisk. En sjukvårdsförsäkring täcker normalt också in företagshälsovård, som är en skattefri förmån. 40 % av en sjukvårdsförsäkring anses vara en skattefri förmån och 60 % av försäkringen anses vara en skattepliktig förmån enligt Skatteverket.


En sjukvårdsförsäkring kan tecknas som en gruppsjukvårdsförsäkring eller som en individuell sjukvårdsförsäkring och är förenad med villkor för nyttjandet av sjukvård genom försäkringen. En gruppsjukvårdsförsäkring innebär att en redovisningsenhet tecknar ett försäkringsavtal med försäkringsbolaget och att anställda ansluter sig till gruppsjukvårdsförsäkringen. En individuell sjukvårdsförsäkring tecknas mellan enskilda fysiska personer och ett försäkringsföretag.

Skattereglerna när det gäller sjukvårdsförsäkringar är tillämpliga för anställda. Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag tecknar sjukvårdsförsäkring privat och får inte göra avdrag för premier till en sjukvårdsförsäkring i firman eller bolaget.

Klassificering
En utgift för premier till en sjukvårdsförsäkring som avser ej utnyttjad försäkringstid redovisas som en tillgång fram tills dess att försäkringstiden har utnyttjats. När försäkringstid har utnyttjats så omförs en tillgång av ej utnyttjad försäkringstid till en kostnad i resultaträkningen.


En kostnad för en skattefri förmån av sjukvårdsförsäkring redovisas normalt i kontogrupp 76 för anställda. En kostnad för en skattepliktig förmån av sjukvårdsförsäkring avseende anställda redovisas i kontogrupp 76. En utgift för en enskild näringsidkare, en delägare i ett handelsbolag eller en delägare i ett kommanditbolag avseende en sjukvårdsförsäkring bokförs som ett eget uttag i kontogrupp 20.

För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debitering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73. För redovisningsenheten innebär en förmånsbeskattning av anställda att arbetsgivaravgiften på förmånsvärdet blir en ytterligare kostnad utöver kostnaden för skattepliktig sjukvårdsförsäkring.

Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader
Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader


Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för premier till en sjukvårdsförsäkring när försäkringstid har utnyttjats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet på grund av felaktigheter eller dylikt skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.


Värdering
En utgift för premier till en sjukvårdsförsäkring värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas. En kostnad för premier till en sjukvårdsförsäkring värderas till det verkliga värdet av utnyttjad försäkringstid under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för sjukvårdsförsäkringar.

Moms och beskattning
Momssatsen på premier till en sjukvårdsförsäkring är normalt 0 % eftersom försäljning av försäkringstjänster inte utgör momspliktig omsättning.

Premien till en sjukvårdsförsäkring skall för anställda tas upp till beskattning i enlighet med förmånsvärdet. Förmånsvärdet utgörs av 60 % av marknadsvärdet inklusive moms, detta motsvarar den premie som redovisningsenheten betalar för försäkringen. Den skattefria delen av en sjukvårdsförsäkring skall inte tas upp till beskattning.


Förmånsbeskattningen innebär att förmånsvärdet skall beskattas som kontant bruttolön för en anställd. För en anställd tas en skattepliktig förmån av sjukvårdsförsäkring upp på lönebeskedet och utgör underlag för avdrag av preliminär a-skatt och redovisning av arbetsgivaravgifter.

En anställd kan undvika förmånsbeskattning genom att helt och hållet betala för den skattepliktiga förmånen via ett nettolöneavdrag under förutsättning att redovisningsenheten redovisar en negativ (krediterad) kostnad avseende förmånsvärdet.

Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag som har utgifter för sjukvårdsförsäkringar till sig själva behandlar dessa utgifter som egna uttag.

En kostnad för en skattepliktig förmån av sjukvårdsförsäkring (60 %) är skattemässigt avdragsgill som en kostnad i inkomstdeklarationen när förmånsbeskattning sker. Den skattefria delen (40 %) av en sjukvårdsförsäkring är skattemässigt avdragsgill som en kostnad i inkomstdeklarationen.


Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder, skall medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges.

Uppgift skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret och om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktören och andra personer i företagets ledning.


Räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) anges särskilt. Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare respektive övriga anställda.

Exempel: bokföra premier för sjukvårdsförsäkring till anställda (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura om 3 000 SEK (momsfri) från ett försäkringsföretag som avser premier till sjukvårdsförsäkringar. Premierna skall förmånsbeskattas till 60 % enligt uppgift från försäkringsföretaget och förmånsbeskattningen sker i samband med löneutbetalningen.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 3 000
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 3000

Exempel: bokföra premier för sjukvårdsförsäkring till delägare
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura om 1 000 SEK (momsfri) från ett försäkringsföretag som avser premie för en sjukvårdsförsäkring till en delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Redovisningsenheten redovisar hela utgiften som ett eget uttag.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 1 000
2013 Övriga egna uttag, FK 1 000

Exempel: bokföra förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring till anställda (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 betalat ut en bruttolön om 100 000 SEK till tjänstemän och tagit upp en skattepliktig förmån av sjukvårdsförsäkring om 90 SEK. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 31 028 SEK (100090*31 %), nettolönen blir 68 972 SEK (100000-31028) och arbetsgivaravgiften uppgick till 31 448 SEK (100090*31,42 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 68 972
2710 Personalskatt 31 028
7211 Löner till tjänstemän 100 000
7389 Övriga kostnader för förmåner 90
7399 Motkonto skattepliktiga förmåner 90
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 31 448
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 28Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2020/02/03

Kontakta bokforingstips.se