Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra inkomst av reklamskatt, annonsskatt och tryckskatt (bokföring med exempel)

Reklamskatt är en punktskatt som skall redovisas och betalas på försäljningsinkomster avseende annonser och reklam enligt reklamskattelagen (1972:266).

Reklam är ett meddelande som syftar till att uppnå försäljning och en annons är ett särskilt utrymme som upplåts för text och bild till en annan person än utgivaren. Den som i yrkesmässig verksamhet offentliggör skattepliktiga annonser eller skattepliktig reklam är skattskyldig för reklamskatt om beskattningsunderlaget överstiger 100 000 SEK per inkomstår (år 2020/2021), om ett inkomstår är längre eller kortare skall den angivna gränsen räknas upp eller ner i motsvarande mån.

Reklamskatten är 6,9 % (år 2020/2021). Skatteplikt föreligger inte för annons i periodisk publikation, publikation som ges ut på främmande språk för spridning huvudsakligen utomlands, publikation eller bilaga till publikation, när annonsen avser endast publikationen eller annat nummer av denna eller, i fråga om bok, annan bokutgivning av samma förläggare. En periodisk publikation är en tidning som ges ut med minst 4 nummer per år och som inte är en reklamtrycksak. Reklamskatten för annonser i annonsblad, kataloger eller program är 6,9 % (år 2020/2021) även om publikationen är periodisk.


Reklam i radio, annonser på Internet, annonser i tidningar för vissa sammanslutningar, annonser i publikationer på främmande språk som till 80 % sprids utomlands och egenannonser i publikationer är befriade från reklamskatt.

Den som skattskyldig för reklamskatt skall registrera sig som skattskyldig för reklamskatt hos Skatteverket. Den skattskyldige skall periodvis lämna en särskild punktskattedeklaration för reklamskatt som skickas ut till den skattskyldige cirka tre veckor innan deklarationsdagen och betala reklamskatt till Skatteverket.

Den som är skattskyldig för reklamskatt vidarefakturerar och låter köparen betala för reklamskatten. Utgående moms beräknas på försäljningsvärdet inklusive reklamskatt.

Klassificering
Den del av en inkomst från försäljning som avser reklamskatt redovisas som en kortfristig skuld i balansräkningen fram tills dess att reklamskatteskulden har blivit betald. I baskontoplanen bokförs en skuld avseende reklamskatt i kontogrupp 26.


Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en skuld avseende reklamskatt i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå till följd av att en förpliktelse skall regleras om skuldens monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden (bokslutsmetoden) bokför inkomster som avser reklamskatt när kunden har betalat sin fordran och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför inkomster som avser reklamskatt när faktura skapas eller när inbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En skuld avseende reklamskatt skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att skulden har blivit betald eller bortskriven.


Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och kontot för kassa eller kundfordran i bokföringen.

Värdering
En inkomst som avser reklamskatt värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en kund. Kortfristiga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden, detta approximeras av det nominella belopp som skall betalas vid förfall.


Moms och beskattning
En momsregistrerad redovisningsenhet skall redovisa och betala utgående moms på reklamskatt i enlighet med den momssats som gäller för försäljningen av annonser eller reklam. Den utgående momsen vid försäljning av annonser och reklam till kunder i Sverige och till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige är 2 5% av omsättningen exklusive moms.

Den utgående momsen är 0 % vid försäljning på export, vid försäljning av tjänster till näringsidkare i andra EU-länder än Sverige och vid försäljning av varor till momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige. En person som inte är momsregistrerad skall inte ta ut någon utgående moms vid försäljning av annonser och reklam.

Försäljningsinkomsten exklusive moms vid annons- och reklamförsäljning till personer i Sverige skall tas upp i ruta 05 som "Momspliktig försäljning som inte ingår i någon annan ruta nedan" i skattedeklarationen för moms. Den utgående momsen skall tas upp som "Utgående moms 25 %" i ruta 10, som "Utgående moms 12 %" i ruta 11 eller som "Utgående moms 6 %" i ruta 12 i skattedeklarationen för moms.


Den som är skattskyldig för reklamskatt skall periodvis lämna en särskild punktskattedeklaration för reklamskatt och betala reklamskatt till Skatteverket. Ingående reklamskatt är inte avdragsgill mot utgående reklamskatt så som är fallet för moms utan erlagd reklamskatt får dras av som en kostnad i inkomstdeklarationen.

Inkomst som avser reklamskatt är inte en skattepliktiga intäkt i inkomstdeklarationen och kostnader för reklamskatt utgör en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av kortfristiga skulder i årsredovisningen.

Exempel: bokföra annonsförsäljning med reklamskatt (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en faktura sålt en annons till ett värde om 1 250 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 250 SEK, annonsvärdet är 926 SEK och reklamskatten är 74 SEK (926*8 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 1 250
2611 Utgående moms SE, 25 % 250
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 1 000
2661 Reklamskatt 74
3750 Punktskatter 74

Exempel: bokföra annonsförsäljning med reklamskatt (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har fått betalt för en annons till ett värde om 1 250 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 250 SEK, annonsvärdet är 926 SEK och reklamskatten är 74 SEK (926*8 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 1 250
2611 Utgående moms SE, 25 % 250
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 1 000
2661 Reklamskatt 74
3750 Punktskatter 74

Exempel: bokföra debitering av punktskatt på skattekonto (juridisk person)
Ett aktiebolag betalar in 10 000 SEK på sitt skattekonto och bokar även bort den kortfristiga skuld om 5 000 SEK som avser reklamskatt eftersom den har debiterats bolagets skattekonto.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 10 000
1630 Skattekonto 10 000
1630 Skattekonto 5 000
2661 Reklamskatt 5 000

Exempel: bokföra debitering av punktskatt på skattekonto (enskild firma)
En enskild näringsidkare betalar 10 000 SEK till sitt skattekonto och bokar samtidigt bort den kortfristiga skuld om 5 000 SEK som avser reklamskatt eftersom den har debiterats på skattekontot.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 10 000
2012 Egna skatter 10 000
2661 Reklamskatt 5 000
2012 Egna skatter 5 000Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2021-01-04

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se