Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Redovisningsteori

Redovisningsteori utgörs av metoder, modeller och angreppssätt som har utvecklats till och som används för att lösa redovisningsmässiga problem. Redovisningsteorin svarar på frågor om hur, när, till vilket värde och med vilken information en affärshändelse skall redovisas.

Redovisningsteorin utgör grunden för de redovisningslagar och redovisningsrekommendationer som utvecklas och har i alla tider påverkat det praktiska utförandet när det gäller bokföring och redovisning.

Utgångspunkten för redovisningsteorin är den information som redovisningsenhetens intressenter önskar och kräver att få om redovisningsenheten för att kunna ta kvalitativa beslut baserat på redovisningsenhetens redovisning. En redovisningsenhet har intressenter i form av aktieägare, långivare, kunder, personal, leverantörer, skattemyndigheter och samhället i stort. Möjliga aktieägare behöver information för att fatta beslut om investeringar i redovisningsenheten och en långivare behöver information för att fatta beslut om lån till redovisningsenheten.


Inom redovisningsteorin har ett antal redovisningsprinciper och värderingsprinciper utvecklats som är vägledande för hur olika redovisningsproblem skall lösas. I Sverige har försiktighetsprincipen länge varit vägledande när det gäller hur tillgångar skall värderas medan IFRS har verkligt värde som vägledande princip när det gäller hur tillgångar skall värderas.

Intressenterna till en redovisningsenhet skall få väsentlig information om affärshändelser i verksamheten i den mån nyttan av informationen överstiger kostnaden för att framställa informationen. Väsentlig information är information som innebär att en intressents förmåga att fatta beslut förbättras, om ny information inte ger ett bättre beslutsunderlag så är det inte väsentlig information.

Redovisningsteorin behandlar hur olika affärshändelser skall klassificeras genom fastställda definitioner av intäkter, kostnader, inbetalningar, utbetalningar, tillgångar, skulder, eget kapital, avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar. Definitionerna avseende de här ekonomiska storheterna talar om hur en inkomst eller utgift skall klassficeras i bokföringen och redovisningen.


Redovisningsteorin svarar på frågor om när en intäkt, en kostnad, en tillgång, en skuld och eget kapital skall bokföras och redovisas genom fastställda regler för när dessa ekonomiska storheter skall erkännas och tas upp i bokföringen och redovisningen.

Redovisningsteorin svarar på frågor om hur en intäkt, en kostnad, en tillgång, en skuld och eget kapital skall värderas med olika modeller för värdering till marknadsvärde, nettoförsäljningsvärde, anskaffningsvärde, nuvärde eller upplupet anskaffningsvärde.

Förutom att behandla klassificering, erkännande och värdering så behandlar redovisningsteorin även hur mycket information och vilken information som skall ges till intressenterna genom upplysningskrav. Upplysningskraven berör omfattningen och detaljeringsgraden i information så att intressenternas informationsbehov kan tillgodoses.


Redovisningsteorin ger inte bara ett svar på en fråga om ett redovisningsproblem utan det kan finnas många olika lösningar på ett problem som är olika bra på olika sätt. Om vi exempelvis tänker oss det redovisningsproblem som gäller när en intäkt skall redovisas så kan följande svar ges i redovisningsteorin:

- när varorna har levererats eller när tjänsterna har utförts.
- när kunden har betalat fakturan.
- när ett kontrakt mellan redovisningsenheten och kunden har undertecknats.
- när företagsledningen vill redovisa intäkten.

Det kan vara svårt att avgöra vilken metod som är den mest korrekta för att avgöra när en intäkt skall redovisas och det är viktigt att den metod som har använts beskrivs i redovisningen så att läsarna kan bedöma hur intäkter har redovisats i redovisningsenheten. Redovisningsteorin ger många lösningar på redovisningsproblem medan redovisningsrekommendationer enbart ger ett eller ett fåtal tillåtna lösningar för redovisningsproblem. I redovisningsstandarder anges normalt endast en metod som måste tillämpas men avvikelse kan göras om tillämpningen av en standard skulle leda till missledande information.


Enligt IFRS skall intäkter redovisas i resultaträkningen då en ökning av framtida ekonomiska fördelar till följd av att en ökning av en tillgång eller att en minskning av en skuld har uppstått som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-01-10

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se