Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra provisionsintäkter och provisionsinkomster (bokföring med exempel)

Provisionsinkomster och provisionsintäkter uppstår i redovisningsenheter som utför förmedlingsuppdrag eller försäljningsuppdrag.

Provision är en rörlig ersättning som beror på de prestationer som en uppdragstagare utför åt en uppdragsgivare. Provisionsinkomster utgör normalt en procentuell andel av den monetära omsättning som en uppdragstagare uppnår åt uppdragsgivaren.

Provisionsersättning betalas normalt ut efter det att prestationer har utförts och kan vara när ett uppdrag har utförts eller efter att en period har avslutats. Provisionsinkomster förekommer bland annat hos fastighetsmäklare, företagsmäklare, försäkringsmäklare och telemarketingföretag.

Om provisonsinkomster kan återkrävas i efterhand bör en redovisningsenhet göra avsättningar för garantier i balansräkningen och bokföra en motsvarande kostnad för dessa avsättningar.

Klassificering
En provisionsinkomst som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av levererade varor eller utförda tjänster. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

Den del av en provisionsinkomst som avser utgående moms skall redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

En provisionsintäkt klassificeras som huvudintäkt i de redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att sälja på provision. I redovisningsenheter som inte har försäljning på provision som huvudverksamhet klassificeras provisionsintäkter som övriga rörelseintäkter. I baskontoplanen bokförs provisionsintäkter i kontogrupp 30 till 34 eller i kontogrupp 39.

Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter
Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en provisionsintäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om provisionsinkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför provisionsinkomster när uppdragsgivaren har betalat och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför provisionsinkomster när faktura skapas eller när inbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett faktureringsprogram och kontot för kundfordran i bokföringen.

Värdering
En provisionsinkomst värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en uppdragsgivare. En provisionsintäkt värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av provisionsinkomsterna.

Moms och beskattning
Den utgående momsen vid försäljning av varor och tjänster till kunder i Sverige och till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige är 25%, 12%, 6% eller 0 % av omsättningen exklusive moms. Den utgående momsen är 0 % vid försäljning på export, vid försäljning av tjänster till näringsidkare i andra EU-länder än Sverige och vid försäljning av varor till momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige. En person som inte är momsregistrerad skall inte ta ut någon utgående moms vid försäljning av varor och tjänster.

Momssatsen avseende provisionsinkomster beror på det uppdrag som provisionen hänför sig till, men den normala momssatsen för förmedlingsuppdrag är 25 %. Momssatsen på provisionsinkomster är 0 % för en företagsmäklare, 0 % för en försäkringsmäklare och 25 % för en annonsförsäljare.

Provisionsinkomsten exklusive moms skall redovisas på samma sätt i skattedeklarationen för moms som försäljningsinkomsten exklusive moms för den omsättning som uppdraget avser.

Provisionsintäkter är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen och det är enbart allmännyttiga föreningar som kan ha skattefria intäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de provisionsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter. Då provision normalt betalas ut efter det att prestationer har utförts så är det vanligtvis upplupna provisionsintäkter som bokförs i bokslutet.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Exempel: bokföra provisionsintäkt för huvudverksamhet (fakturametoden)
En redovisningsenhet har fakturerat provision avseende januari år 2010 om 125 000 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 25 000 SEK och provisionsvärdet 100 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 125 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 25 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 100 000

Exempel: bokföra provisionsintäkt för sidoverksamhet (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en utbetalningsspecifikation från uppdragsgivaren erhållit en momsfri provision avseende januari år 2010 om 100 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
3924 Provisionsintäkter, ej moms 100 000

Exempel: bokföra upplupna provisionsintäkter (fakturametoden)
En redovisningsenhet har under december tjänat in en provision om 100 000 SEK exklusive moms under januari år 2010 men inte fakturerat eller erhållit provision i januari.

Konto Benämning Debet Kredit
1751 Upplupna provisionsintäkter 100 000
3924 Provisionsintäkter, ej moms 100 000

Exempel: bokföra återföring av upplupen provisionsintäkt (fakturametoden)
En redovisningsenhet återför en fordran av upplupna provisionsintäkter till en negativ provisionsintäkt i bokföringen.

Konto Benämning Debet Kredit
1751 Upplupna provisionsintäkter 100 000
3924 Provisionsintäkter, ej moms 100 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2023/03/28

Kontakta bokforingstips.se