Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra försäljning av presentkort och presentcheckar (bokföring med exempel)

Presentkort och presentcheckar gäller normalt för en viss butik eller kedja av butiker och efterfrågas för att ges bort som present vid födelsedag eller annan högtid.

Presentkort och presentcheckar är vanliga inom handeln men de förekommer även inom andra branscher såsom hos biografer. Presentkort eller presentcheckar är värdebevis som kan användas som betalningsmedel vid köp i angiven butik eller vid angivet serviceställe i framtiden.

En försäljning av presentkort och presentcheckar räknas inte som en momspliktig förskottsbetalning om det inte klart och tydligt framgår vilken vara eller tjänst som avses. En försäljning av presentkort som inte avser specifika varor eller tjänster är en försäljning av ett betalningsmedel och det går inte att veta vilken momssats som skall tillämpas för försäljningen.

En försäljning av presentkort och presentcheckar som avser en specifik vara eller tjänst räknas som en momspliktig förskottsbetalning. När presentkort eller presentcheckar säljs utan att utgående moms redovisas för betalningen skall den utgående momsen redovisas när presentkortet eller presentchecken används för betalning av varor eller tjänster.

Klassificering
En inkomst från försäljning av presentkort avser ej utförda prestationer och redovisas därför som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av levererade varor eller utförda tjänster. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

Om ett presentkort avser en viss vara eller tjänst skall den del av inkomsten som avser utgående moms redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

En försäljning av presentkort klassificeras normalt som en kortfristig skuld och bokförs i kontogrupp 24. En intäkt vid inlösen av presentkort klassificeras normalt som en huvudintäkt och bokförs i kontogrupp 30 till 34.

Kontogrupp 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer
Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en skuld av ej inlösta presentkort i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå till följd av att en förpliktelse skall regleras, om skuldens monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför inkomster från presentkort när kunden har betalat och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför inkomster från presentkort när faktura skapas eller när inbetalning sker (beror på vilket som inträffar tidigast).

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och kontot för kassa eller kundfordran i bokföringen.

Värdering
En inkomst från presentkort och presentcheckar värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en kund. En intäkt från presentkort och presentcheckar värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av inkomsterna.

Moms och beskattning
Den utgående momsen vid försäljning av varor och tjänster till kunder i Sverige och till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige är 25%, 12%, 6% eller 0 % av omsättningen exklusive moms. Den utgående momsen är 0 % vid försäljning på export, vid försäljning av tjänster till näringsidkare i andra EU-länder än Sverige och vid försäljning av varor till momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige. En person som inte är momsregistrerad skall inte ta ut någon utgående moms vid försäljning av varor och tjänster.

En momsregistrerad redovisningsenhet behöver inte redovisa någon utgående moms vid försäljning av presentkort eller presentcheckar som inte avser en specifik vara eller tjänst. Utgående moms skall redovisas när ett presentkort eller en presentcheck används för betalning av varor och tjänster eller när presentkort som avser en specifik vara eller tjänst säljs.

Momssatsen avseende inkomster vid försäljning av presentkort och presentcheckar och redovisningen i skattedeklarationen för moms beror på vilken vara eller tjänst som säljs och till vilken person försäljning sker.

Om ett ej inlöst presentkort förfaller värdelöst på grund av att giltighetstiden har gått ut så skall skulden för det ej inlösta presentkortet omföras till en momsfri sidointäkt i rörelsen, den här momsfria intäkten skall redovisas som "Övrig försäljning m.m." i ruta 42 i skattedeklarationen för moms.

Intäkter vid försäljning av varor och tjänster är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen, det är enbart allmännyttiga föreningar som kan ha skattefria intäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de intäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Exempel: bokföra försäljning av presentkort (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt ett presentkort om 500 SEK till en kund som inte avser en viss vara eller tjänst.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 500
2421 Ej inlösta presentkort 500

Exempel: bokföra försäljning av presentkort (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt ett presentkort om 500 SEK till en kund som avser böcker i butiken och därmed tillämpas en momssats om 6 %. Varuvärdet är 472 SEK (500/1,06) och momsen är 28 SEK ((500/1,06)*6 %).

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 500
2631 Utgående moms SE, 6 % 28
3003 Försäljning inom Sverige, 6 % 472
3499 Justering av försäljning, ej moms 472
2421 Ej inlösta presentkort 472

Exempel: bokföra försäljning av presentkort (kassa)
En redovisningsenhet har enligt kassarapport sålt ett presentkort om 500 SEK till en kund som inte avser en viss vara eller tjänst.

Konto Benämning Debet Kredit
1911 Huvudkassa 500
2421 Ej inlösta presentkort 500

Exempel: bokföra utnyttjande av presentkort (kassa)
En kund har utnyttjat ett presentkort om 500 SEK som utgör ett ej inlöst presentkort för redovisningsenheten (skuld), detta för att köpa en vara för 500 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 100 SEK (25 %) och varuvärdet är 400 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2421 Ej inlösta presentkort 500
2611 Utgående moms SE, 25 % 100
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 400

Exempel: bokföra återbetalning av presentkort (kassa)
En kund har utnyttjat ett presentkort om 500 SEK som utgör ett ej inlöst presentkort för redovisningsenheten (skuld), detta för att köpa en vara för 250 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 50 SEK (25 %), varuvärdet är 200 SEK och 250 SEK återbetalas till kunden.

Konto Benämning Debet Kredit
2421 Ej inlösta presentkort 500
2611 Utgående moms SE, 25 % 50
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 200
1911 Huvudkassa 250

Exempel: bokföra förfallna presentkort (presentkort som blivit ogiltiga)
En redovisningsenhet har skulder avseende ej inlösta presentkort som inte avser en viss vara eller en viss tjänst. Ej inlösta presentkort till ett värde av 4 000 SEK har per den sista december år 2009 förfallit värdelösa och kommer inte att återbetalas. Ej inlösta presentkort som förfaller värdelösa anses utgöra en momsfri sidointäkt.

Konto Benämning Debet Kredit
2421 Ej inlösta presentkort 4 000
3690 Övriga sidointäkter 4 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/01/09

Kontakta bokforingstips.se