Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Bokföra premier för pensionsförsäkringar (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som tecknar pensionsförsäkringar för anställda i företaget kan se till att dessa får tjänstepension efter 55 års ålder. Premier för pensionsförsäkringar som avser anställda i företaget är avdragsgilla i företaget.

Delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag måste själva äga sin pensionsförsäkring för att kunna få avdrag för premierna till pensionsförsäkringen. Om en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag har tecknat och äger pensionsförsäkringar som avser delägare så är premierna för pensionsförsäkringarna inte avdragsgilla, varken hos företaget eller hos delägarna.

En arbetsgivare kan i enlighet med kollektivavtal vara tvungen att teckna och betala in premier för pensionsförsäkringar till sina anställda. Avtalspensionen SAF-LO för kollektivanställda arbetare och ITP-planen för tjänstemän är exempel på pensionsavtal som regleras i kollektivavtal.


Den slutliga tjänstepensionen för en pensionsförsäkring beror på de inbetalda pensionspremierna, avkastningen på pensionspremierna, pensionsförvaltarens avgifter, avkastningsskatten och livslängden för den försäkrade personen.

Tjänstepensionen från en pensionsförsäkring kan tas ut tidigast vid 55 års ålder och den försäkrade får ofta välja om tjänstepensionen skall betalas ut under en viss tid eller livsvarigt så länge personen lever.

Premier för pensionsförsäkringar är skattepliktiga med en särskild löneskatt om 24,26 % (år 2021/2022) och underlaget för den särskilda löneskatten tas upp i inkomstdeklarationen. Den särskilda löneskatten om 24,26 % (år 2021/2022) på pensionskostnaden är skattemässigt avdragsgill som en kostnad i inkomstdeklarationen, detta gäller oberoende av om pensionskostnaden är avdragsgill eller ej.


Premier för pensionsförsäkringar är skattemässigt avdragsgilla med 35 % av inkomsten under inkomståret eller det föregående inkomståret men maximalt med 10 prisbasbelopp (år 2021/2022). Utländska pensionsförsäkringar är skattepliktiga med en avkastningsskatt om 15 % på en schablonmässigt beräknad ränta på kapitalunderlaget och kostnaden för avkastningsskatt är skattemässigt avdragsgill.

Delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag får skattemässigt göra avdrag för pensionskostnader med 35 % av inkomsten under inkomståret eller det föregående inkomståret men maximalt med 10 prisbasbelopp (år 2021/2022). Detta gäller under förutsättning att delägaren äger pensionsförsäkringen.

Klassificering
En utgift för premier till en pensionsförsäkring som avser ej intjänade premier redovisas som en tillgång fram tills dess att premierna har blivit intjänade av de försäkrade. När premierna har blivit intjänade så omförs en tillgång av ej intjänade premier till en kostnad i resultaträkningen.


En kostnad för premier till pensionsförsäkringar som avser anställda klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 74. En betalning för premier till pensionsförsäkringar som avser delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag bokförs som ett eget uttag i kontogrupp 20.

Den beräknade avkastningsskatten på utländska pensionsförsäkringar avseende anställda bokförs som en skatteskuld i kontogrupp 25 och som en personalkostnad i kontogrupp 75. Den särskilda löneskatten på premier till pensionsförsäkringar avseende anställda bokförs som en skatteskuld i kontogrupp 25 och som en personalkostnad i kontogrupp 75.

Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 25 - Skatteskulder
Kontogrupp 74 - Pensionskostnader
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal


Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för premier till en pensionsförsäkring i resultaträkningen när premier för pensionsförsäkringar blivit intjänade om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för premier till en pensionsförsäkring när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för premier till en pensionsförsäkring per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.


Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för premier till en pensionsförsäkring värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till ett försäkringsföretag. En kostnad för premier till en pensionsförsäkring värderas till det verkliga värdet av intjänade premier under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för premier till en pensionsförsäkring.


Moms och beskattning
Momssatssen för premier till en pensionsförsäkring är 0 % då försäljning av försäkringstjänster inte utgör momspliktig försäljning.

Premier för pensionsförsäkringar är skattepliktiga med en särskild löneskatt om 24,26 % (år 2021/2022) och underlaget för den särskilda löneskatten tas upp i inkomstdeklarationen. Den särskilda löneskatten om 24,26 % (år 2021/2022) på pensionskostnaden är skattemässigt avdragsgill som en kostnad i inkomstdeklarationen, detta gäller oberoende av om pensionskostnaden är avdragsgill eller inte.

Premier för pensionsförsäkringar är skattemässigt avdragsgilla med 35 % av inkomsten under inkomståret eller det föregående inkomståret men maximalt med 10 prisbasbelopp (år 2021/2022).

Delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag får skattemässigt göra avdrag för pensionskostnader med 35 % av inkomsten under inkomståret eller det föregående inkomståret men maximalt med 10 prisbasbelopp (år 2021/2022). Detta under förutsättning att delägaren själv äger pensionsförsäkringen.


En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag får göra avdrag för pensionskostnader och den särskilda löneskatten i sin egen inkomstdeklaration.

Beskattningsunderlaget för avkastningsskatt avseende utländska pensionsförsäkringar tas upp i inkomstdeklarationen och beräknas som den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före inkomståret multiplicerat med kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget för en utländsk pensionsförsäkring utgörs av inkomstårets (kalenderåret) ingående verkliga värde för försäkringen. Kostnaden för avkastningsskatten är skattemässigt avdragsgill i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för premier till pensionsförsäkringar som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.


En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) anges särskilt. Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare respektive övriga anställda.

Exempel: bokföra premie för pensionsförsäkringar till anställda (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura om 10 000 SEK (momsfri) som avser premier för pensionsförsäkringar till anställda, 1 000 SEK avser ej avdragsgill pensionskostnad. Premierna för pensionsförsäkringarna är skattepliktiga för särskild löneskatt om 2 426 SEK (10000*24,26 %). Premierna för pensionsförsäkringarna tas upp som underlag för särskild löneskatt i inkomstdeklarationen.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 10 000
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar 9 000
7413 Premier för pensionsförsäkringar, ej avdragsgilla 1 000
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader 2 426
7533 Särskild löneskatt på pensionskostnader 2 426

Exempel: bokföra premier för pensionsförsäkringar till delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura om 10 000 SEK (momsfri) som avser premier för pensionsförsäkringar till delägare. Premierna för pensionsförsäkringar är inte avdragsgilla eftersom de ägs av företaget.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 10 000
2013 Eget uttag, delägare 1 10 000



Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2022-01-04

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se