Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra preliminär f-skatt och preliminärskatt för företag (bokföring med exempel)

Företag, föreningar och enskilda näringsidkare med f-skattebevis ombesörjer själva inkomstredovisningen och betalningen av preliminärskatt till skillnad från fysiska personer med a-skattebevis.

Ett företag eller en förening kan vara skyldiga att betala en mängd olika skatter såsom inkomstskatt, moms, punktskatter, arbetsgivaravgifter, preliminär a-skatt för anställda, särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt. Moms, punktskatter, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt deklareras normalt seperat i en egen skattedeklaration jämte inkomstdeklarationen men moms kan få redovisas i inkomstdeklarationen för mindre företag.

Juridiska personer såsom aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och kommanditbolag har ett eget skattekonto hos skatteverket medan enskilda näringsidkare inte har något eget skattekonto för sin näringsverksamhet. Ett skattekonto används för att registrera debiterade skatter och inbetalningar avseende skatter för en juridisk eller fysisk person.


På ett skattekonto i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening registreras alla skatter som berör den juridiska personen eftersom alla skatter skall betalas av den juridiska personen. I ett handelsbolag eller ett kommanditbolag skall resultatet (inkomsten) i näringsverksamheten deklareras av delägarna och därför registreras inte inkomstskatten avseende resultatet på ett skattekonto för ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Ett företag eller en förening måste betala preliminär f-skatt eftersom det är ett långt tidsspann mellan det att skattepliktiga inkomster uppstår och det att inkomstskatten slutligen har fastställts. Preliminärskatt är en förskottsbetalning av skatt och den preliminära f-skatt som skall betalas baseras på en uppskattning från skatteverket eller en preliminär självdeklaration från en fysisk eller juridisk person.


Den preliminära f-skatten kan inkludera inkomstskatt, särskild löneskatt, avkastningsskatt, fastighetsavgift, fastighetsskatt och moms om momsen deklareras i inkomstdeklarationen. Den preliminära f-skatten debiteras skattekontot med ett fast belopp varje månad enligt en av skatteverket fastlagd betalningsplan.

Klassificering
Debiterad preliminär f-skatt som hör till en juridisk person utgör en minskning av den juridiska personens behållning på skattekontot (krediterad tillgång) och en minskning av skatteskulden (debeterad skuld). Preliminär f-skatt som betalas av ett företag men som tillhör enskilda näringsidkare eller delägare i handelsbolag och kommanditbolag skall redovisas som ett eget uttag i eget kapital. Man brukar bokföra preliminär f-skatt som tillhör en juridisk person i kontogrupp 16 och kontogrupp 25, preliminär f-skatt som tillhör en annan person än företaget bokförs i kontogrupp 20.


Kontogrupp 16 - Övriga kortfristiga fordringar
Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 25 - Skatteskulder

Erkännande
En fordran på skatteverket skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgången har ett nominellt värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt. En fordran på skatteverket som inte längre uppfyller definitionen för en tillgång på grund av den har blivit avbetald skall bokföras bort från balansräkningen.

Värdering
En fordran på skatteverket skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden vilket normalt motsvaras av det nominella belopp som kan återkrävas från skatteverket.


Fordringar i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då fordringarna uppstod i redovisningsenheten. Fordringar i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Sidoordnat register och avstämning
Det krävs normalt inte något sidoordnat register för fordringar på skatteverket eftersom det endast rör sig om en juridisk person. I en juridisk person skall saldot på skattekontot i bokföringen (1630) stämmas av mot ett kontoutdrag för skattekontot från skatteverket. Ett kontoutdrag för skattekontot kan skrivas ut på skatteverkets hemsida för de som e-legitimation eller beställas från skatteverket.


Moms och beskattning
Den preliminära f-skatt som ett företag eller en förening har debiterats avseende ett taxeringsår tillgodoförs skattekontot när inkomstskatten slutligen har fastställts efter det att inkomstdeklarationen har lämnats in. Den preliminära f-skatten tillgodoförs samtidigt som den slutliga skatten debiteras på skattekontot och mellanskillnaden kan utgöra ytterligare skatt att betala eller ett tillgodohavande på skattekontot för den skattskyldige personen.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av fordringar i årsredovisningen.

Exempel: bokföra betalning av preliminär f-skatt för fysisk person (skattekontot)
En enskild näringsidkare, en delägare i handelsbolag eller en delägare i kommanditbolag har gjort en betalning till det privata skattekontot från företagets bankkonto för att täcka upp för preliminär f-skatt.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 10 000
2012 Avräkning för skatter och avgifter, JP 10 000

Exempel: bokföra betalning av preliminär f-skatt i juridisk person (skattekontot)
Ett aktiebolag har fått en betalningsplan för preliminär f-skatt där 10 000 SEK skall betalas per månad. Aktiebolaget gör en inbetalning till skattekontot om 50 000 SEK för att täcka upp för 5 månader.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro affärsbanken 50 000
1630 Skattekonto 50 000

Exempel: bokföra debitering av preliminär f-skatt i juridisk person (skattekontot)
Enligt ett kontoutdrag från skattekontot så har en preliminär f-skatt om 10 000 SEK debiterats under mars månad.


Konto Benämning Debet Kredit
1630 Skattekontot 10 000
2519 Debiterad F-skatt 10 000

Exempel: bokföra tillgodoföring av preliminär f-skatt i juridisk person (skattekontot)
Enligt ett kontoutdrag från skattekontot så har den slutliga skatten avseende taxeringsåret 2009 debiterats med 160 000 SEK och preliminär f-skatt krediterats med 120 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1630 Skattekontot 160 000
2512 Beräknad inkomstskatt 160 000
1630 Skattekontot 120 000
2519 Debiterad F-skatt 120 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/01/27

Kontakta bokforingstips.se