Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra ersättning för parkeringsavgifter och parkeringsbiljetter (bokföring med exempel)

Kostnadsersättningar för parkeringsavgifter till anställda, uppdragstagare och delägare är skattefria under förutsättning att parkeringsbiljetterna avser parkering under en tjänsteresa, i annat fall är ersättningarna skattepliktiga.

En anställd, en uppdragstagare eller en delägare som under en tjänsteresa med egna medel betalar för parkeringsavgifter kan kräva en redovisningsenhet på kostnadsersättning för parkeringsavgifter. För att en redovisningsenhet skall kunna betala ut kostnadsersättning måste underlag i form av kvitton för parkeringsavgifterna inlämnas till redovisningsenheten.

Parkeringsavgifter som uppstår i samband med en tjänsteresa antas tillhöra den redovisningsenhet som har beordrat tjänsteresan. Kostnadsersättningar för parkering i samband med privat körning utgör en skattepliktig ersättning.


En skattepliktig kostnadsersättning skall beskattas som kontant bruttolön för en anställd och som en skattepliktig intäkt för en delägare som inte är anställd. För en anställd tas en skattepliktig kostnadsersättning upp på lönebeskedet och utgör underlag för avdrag av preliminär a-skatt och redovisning av arbetsgivaravgifter. En passiv delägare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening tar upp en skattepliktig kostnadsersättning som utdelning i inkomstdeklarationen.

En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tar upp en skattepliktig kostnadsersättning som en skattepliktig intäkt i bokföringen eller enbart i inkomstdeklarationen beroende på vilket som föredras. Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag som har utgifter för skattepliktiga trängselskatter i företaget kan behandla dessa utgifter som egna uttag för att undvika uttagsbeskattning.


Klassificering
En utgift för parkeringsavgifter som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

En kostnad för skattefria parkeringsavgifter vid tjänsteresor bokförs normalt i kontogrupp 58 och momsen redovisas som ingående moms (negativ skuld) för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. En kostnad för en skattepliktiga parkeringsavgifter redovisas tillsammans med den ingående momsen i kontogrupp 76 för anställda och i kontogrupp 69 för delägare som inte är anställda.

Utbetalningen av kostnadsersättning för parkeringsavgifter sker normalt i samband med löneutbetalningen för anställda. För passiva delägare i aktiebolag eller ekonomiska föreningar kan utbetalningen ske genom direktbetalning eller redovisas som en skuld till delägare. För delägare i enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag kan utbetalningen ske genom direktbetalning eller redovisas som en egen insättning.


För anställda sker beskattningen av skattepliktiga kostnadsersättningar i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debetering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73. För redovisningsenheten innebär skattepliktiga kostnadsersättningar för anställda att arbetsgivaravgiften på förmånsvärdet blir en ytterligare kostnad utöver kostnaden för skattepliktiga parkeringsavgifter.

För delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag redovisas beskattningen av skattepliktiga kostnadsersättningar som en intäkt till förmånsvärdet i kontogrupp 32 eller så redovisas en intäkt enbart i inkomstdeklarationen.

Kontogrupp 32 - Huvudintäkter
Kontogrupp 58 - Resekostnader
Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader
Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader


Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för parkeringsavgifter när underlag har inlämnats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet på grund av felaktigt utbetald kostnadsersättning eller dyligt skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar löneutbetalningar i ett löneprogram och det är viktigt att se till att alla löneutbetalningar har bokförts samt att inte löneutbetalningar har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen.


Värdering
En utgift för parkeringsavgifter värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en anställd eller en delägare. En kostnad för parkeringsavgifter värderas till det verkliga värdet av utnyttjad parkering under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för parkeringsavgifter.

Moms och beskattning
Momssatsen på utgifter för parkeringsavgifter är normalt 25 % men någon utgående moms skall normalt inte redovisas skattepliktiga kostnadsersättningar då inget avdrag för ingående moms görs för kostnader avseende skattepliktiga parkeringsavgifter. Om en redovisningsenhet har gjort avdrag för moms som ingående moms avseende skattepliktiga parkeringsavgifter måste den ingående momsen justeras alternativt utgående moms redovisas på det lägsta av anskaffningsvärdet (inköpspriset) och marknadsvärdet.


Momsen på utgifter för skattefria parkeringsavgifter är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. Momsen på utgifter för skattepliktiga parkeringsavgifter är inte avdragsgill som ingående moms utan får dras av som en kostnad. En icke momsregistrerad person bokför alltid ingående moms som en kostnad.

När det gäller skattefri kostnadsersättning för parkeringsavgifter till anställda behöver en redovisningsenhet inte göra avdrag för preliminärskatt och inte heller redovisa arbetsgivaravgifter på utbetald kostnadsersättning. Skattefri kostnadsersättning för parkeringsavgifter till delägare som inte är anställda behöver inte redovisas som en intäkt (uttagsbeskattning).

Skattepliktig kostnadsersättning för parkeringsavgifter beskattas som kontant bruttolön för en anställd och som en skattepliktig intäkt för en delägare som inte är anställd. En skattepliktig kostnadsersättning för en anställd tas upp på lönebeskedet och beskattas genom avdrag för preliminärskatt och redovisning av arbetsgivaravgifter. En passiv delägare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening tar upp en skattepliktig kostnadsersättning som utdelning i inkomstdeklarationen.


En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tar upp en skattepliktig kostnadsersättning för parkeringsavgifter som en skattepliktig intäkt i redovisningen eller enbart i inkomstdeklarationen. Delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan undvika uttagsbeskattning genom att bokföra utgifterna för skattepliktiga trängselskatter som egna uttag i kontogrupp 20.

Kostnader för skattefria kostnadsersättningar avseende parkeringsavgifter är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen. Kostnader för skattepliktiga kostnadsersättningar avseende parkeringsavgifter är skattemässigt avdragsgilla om kostnadsersättningarna tas upp till beskattning.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.


En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder, skall medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges.

Uppgift skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret och om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktören och andra personer i företagets ledning.

Räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) anges särskilt. Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare respektive övriga anställda.


Exempel: bokföra utgifter för parkeringsavgifter till anställda (skuld till anställda)
En redovisningsenhet har erhållit kvitton för parkeringsavgifter från en anställd som vill erhålla kostnadsersättning för utgifterna. Kvittona är på 1 250 SEK inklusive moms, 250 SEK (25 %) är moms, 40 % avser tjänsteresor och 60 % avser privat körning. Den anställde har använt egen bil vid resor och utbetalningen av kostnadsersättning görs i samband med löneutbetalningen då även den skattepliktiga ersättningen tas upp till beskattning.

Konto Benämning Debet Kredit
2822 Reseräkningar 1 250
2641 Ingående moms sv 100
5810 Biljetter 400
7699 Övriga personalkostnader 750

Exempel: bokföra ersättning för parkeringsavgifter till delägare (uttagsbeskattning)
En redovisningsenhet har erhållit kvitton för parkeringsavgifter från en delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag) som vill erhålla kostnadsersättning för utgifterna genom direktbetalning till privat bankkonto. Kvittona är på 1 250 SEK inklusive moms, 250 SEK (25 %) är moms, 40 % avser tjänsteresor och 60 % avser privat körning. Ersättningen för den privata körningen redovisas som en skattemässigt avdragsgill kostnad och som en intäkt för att ta hänsyn till förmånsbeskattningen.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 1 250
2641 Ingående moms sv 100
5810 Biljetter 400
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 750
2011 Egna uttag av varor och tjänster, FK 750
3229 Övriga förmåner 0 % sv 750

Exempel: bokföra ersättning för parkeringsavgifter till delägare (eget uttag)
En redovisningsenhet har erhållit kvitton för parkeringsavgifter från en delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag) som vill erhålla kostnadsersättning för utgifterna genom en egen instättning. Kvittona är på 1 250 SEK inklusive moms, 250 SEK (25 %) är moms, 40 % avser tjänsteresor och 60 % avser privat körning. Ersättningen för den privata körningen redovisas som ett eget uttag för att undvika förmånsbeskattning.


Konto Benämning Debet Kredit
2018 Egen insättning, FK 1 250
2641 Ingående moms sv 100
5810 Biljetter 400
2013 Egna uttag, FK 750

Exempel: bokföra utgift för parkeringsavgifter med tjänstebil (kontokort)
En redovisningsenhet har erhållit ett kvitto om 1 250 SEK inklusive moms som avser parkeringsavgifter som har betalats med företagets kontokort. Trängselskatten om 1 250 SEK avser till 250 SEK (25 %) moms, till 400 SEK tjänsteresor och till 600 SEK privat körning. Den skattepliktiga ersättningen om 600 SEK tas upp till beskattning i samband med löneutbetalningen om det är en anställd, som utdelning i inkomstdeklarationen om det är en passiv delägare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening eller som en skattepliktig intäkt om det är en delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag.


Konto Benämning Debet Kredit
1932 Kontokort, affärsbanken 1 250
2641 Ingående moms sv 100
5810 Biljetter 1 150

Exempel: bokföra kostnadsersättning för parkeringsavgifter till anställda (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för februari år 2010 betalat ut en bruttolön om 100 000 SEK till tjänstemän och kostnadsersättning för parkeringsavgifter om 1 250 SEK. Kostnadsersättningen för parkeringsavgifter är till 750 SEK skattepliktig. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 31 232 SEK (100750*31 %), nettolönen blir 70 018 SEK (101250-31232) och arbetsgivaravgiften uppgick till 31 655 SEK (100750*31,42 %). I samband med löneutbetalningen görs en semesteravsättning om 12 000 SEK (12 %) och arbetsgivaravgiften på semesteravsättningen uppgår till 3 770 SEK (31,42 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 70 018
2710 Personalskatt 31 232
7211 Löner till tjänstemän 100 000
2822 Reseräkningar 1 250
7389 Övriga kostnader för förmåner 750
7399 Motkonto skattepliktiga förmåner 750
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 31 655
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 235
2920 Upplupna semesterlöner 12 000
7291 Förändring semesterlöneskuld tjänstemän 12 000
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter 3 770
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder 3 770Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2019/12/18

Kontakta bokforingstips.se