Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra överavskrivningar och underavskrivningar (bokföring med exempel)

Överavskrivningar är avskrivningar utöver plan som en redovisningsenhet får göra för att utnyttja skattemässiga avdragsmöjligheter och underavskrivningar är avskrivningar under plan som en redovisningsenhet måste göra om de planenliga avskrivningarna är större än vad som är skattemässigt tillåtet.

En redovisningsenhet gör planenliga avskrivningar för sina immateriella och materiella anläggningstillgångar i enlighet med den bästa bedömningen av hur dessa tillgångar förbrukas i redovisningsenheten. De planenliga avskrivningarna kan vara lägre än de skattemässigt tillåtna eller högre än de skattemässigt tillåtna och detta skapar behovet av att göra skattemässiga överavskrivningar respektive skattemässiga underavskrivningar.

Överavskrivningar och underavskrivningar är tillfälliga bokslutsdispositioner som beror på skillnader mellan planenliga avskrivningar och skattemässigt tillåtna avskrivningar. Överavskrivningar och underavskrivningar kommer att återföras förr eller senare då en tillgång aldrig kan skrivas ned till ett värde som är lägre än 0.

Klassificering
Överavskrivningar och underavskrivningar bokförs när det gäller anläggningstillgångar som skattemässigt skrivs av med räkenskapsenliga avskrivningar och anläggningstillgångar som klassificeras som förbrukningsinventarier. En redovisningsenhet som gör restvärdesavskrivningar återjusterar de avskrivningar som har gjorts i bokföringen som en pluspost i inkomstdeklarationen, restvärdesavskrivningar görs enbart i inkomstdeklarationen.

Skattemässiga överavskrivningar och underavskrivningar bokförs som en obeskattad reserv i kontogrupp 21 och som en bokslutsdisposition i kontogrupp 88. En återföring av en bokslutsdisposition bokförs på motsatt sätt jämfört med hur bokslutsdispositionen bokfördes från början.

Kontoklass 21 - Obeskattade reserver
Kontogrupp 88 - Bokslutsdispositioner

Erkännande
En redovisningsenhet bokför en överavskrivning eller en underavskrivning i samband med bokslutet när en redovisningsenhet vill det för att utnyttja skattmässiga avdragsmöjligheter eller när en redovisningsenhet måste det om de planenliga avskrivningarna är för stora jämfört med de skattemässigt tillåtna avskrivningarna.

En återföring av en bokslutsdisposition för överavskrivningar eller underavskrivningar bokförs när en redovisningsenhet vill göra det eller när en redovisningsenhet måste göra det på grund av skattemässiga regler.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar anläggningstillgångar i ett anläggningsregister där det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade uppskrivningar och redovisat värde för enskilda anläggningstillgångar.

En redovisningsenhet gör avstämningar mellan det redovisade värdet för anläggningstillgångar enligt en rapport från anläggningsregistret och det redovisade värdet för anläggningstillgångar i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Skattemässiga överavskrivningar och underavskrivningar görs kollektivt för en grupp av anläggningstillgångar och en redovisningsenhet behöver därför inte registrera överavskrivningar och underavskrivningar på enskilda anläggningstillgångar.

Värdering
En överavskrivning och en underavskrivning värderas till skillnaden mellan bokföringsmässiga avskrivningar enligt plan och skattemässigt tillåtna avskrivningar.

Moms och inkomstdeklaration
Överavskrivningar och underavskrivningar är bokslutsdispositioner som inte påverkar en redovisningsenhets momsredovisning.

En redovisningsenhet har möjlighet att tillämpa tre olika metoder för skattemässiga avskrivningar avseende maskiner och inventarier i inkomstdeklarationen, två metoder för immateriella anläggningstillgångar och en metod för byggnader.

Maskiner och inventarier med en ekonomisk livslängd som understiger 3 år eller som har ett anskaffningsvärde om mindre än ett halvt prisbasbelopp exklusive moms får skrivas av omedelbart.

Maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar får skrivas av med tillämpning av metoden för räkenskapsenlig avskrivning under förutsättning att avskrivningen bokförs i räkenskaperna och att bokföringen avslutas med ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Räkenskapsenlig avskrivning kan göras enligt huvudregeln eller kompletteringsregeln som tillämpas kollektivt för alla anläggningstillgångar under året och om bokföringsåret inte är 12 månader skall avskrivningen justeras i motsvarande mån.

Enligt huvudregeln får en redovisningsenhet dra av högst 30 % av
- tillgångarnas bokförda värde vid årets början ( = förra årets utgående värde ),
- ökat med värdet av de tillgångar som anskaffats under året som fortfarande finns kvar vid årets slut,
- minskat med betalning för tillgångar som sålts under året som anskaffats till verksamheten tidigare år än detta år,
- minskat med försäkringsersättning som erhållits för tillgångar som anskaffats tidigare år än detta,
- minskat med ersättningsfond som använts.

Kompletteringsregeln innebär att anläggningstillgångar skrivs av över 5 år med 20 % av anskaffningsvärdet per år och då kompletteringsregeln tillämpas kollektivt för alla anläggningstillgångar görs avskrivning för hela räkenskapsår även om vissa anläggningstillgångar bara använts i några dagar under det första räkenskapsåret.

Restvärdesavskrivning tillämpas för de redovisningsenheter som inte uppfyller kraven för att få göra räkenskapsenliga avskrivningar. En restvärdesavskrivning redovisas enbart i inkomstdeklarationen och innebär en avskrivning om 25 % på det skattemässiga avskrivningsunderlaget. Det skattemässiga avskrivningsunderlaget är oavskrivet skattemässigt värde från föregående inkomstår plus anskaffningsvärdet för anskaffade tillgångar minus försäljningsintäkten för sålda tillgångar under inkomståret.

Räkenskapsenliga avskrivningar enligt huvudregeln och restvärdesavskrivningar innebär att anläggningstillgångar aldrig blir fullständigt avskrivna. En redovisningsenhet får dock göra en avskrivning till ett lägre värde om det skattemässiga värdet överstiger det verkliga värdet och en redovisningsenhet som gör räkenskapsenliga avskrivningar kan byta till kompletteringsregeln.

Vilka skattemässiga avskrivningar som är tillåtna på byggnader beror på vilken byggnadstyp det rör sig om. Avskrivningar på näringsfastigheter får enligt skatteverket göras på anskaffningsvärdet enligt nedanstående procentsatser per år:

Småhus 2 %
Parkeringshus, varuhus, hotell- och restaurangbyggnader 3 %
Kiosk 5 %
Övriga hyreshus 2 %
Växthus, silor, kylhus 5 %
Övriga ekonomibyggnader 4 %
Industribyggnader, som inte är inrättade för speciell användning 4 %
Övriga industribyggnader som endast har en begränsad användbarhet för annat ändamål än det för vilket de utnyttjas t.ex. bensinstationer, kyl- och fryshus, mejerier, slakthus, sågverk och tegelbruk 5 %
Värmekraftsbyggnader 4 %
Vattenkraftsbyggnader 2 %
Specialbyggnader 3 %
Övriga byggnader behandlas som industribyggnader

De skattemässiga avskrivningsreglerna anger de maximala avskrivningarna som får göras och det finns därför inget som förhindrar att en redovisningsenhet gör avskrivningar som är mindre än de skattemässigt tillåtna.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av anläggningstillgångar i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i en not till det redovisade värdet för varje kategori av anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade avskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra skattemässig överavskrivning (bokslut)
En redovisningsenhet har under det första räkenskapsåret 2009 anskaffat maskiner för 100 000 SEK som planenligt skrivs av över 10 år. Under det här första räkenskapsåret har planenlig avskrivning gjorts med 10 000 SEK (100000/10) och redovisningsenheten har möjlighet att skattemässigt göra en avskrivning om 30 000 SEK (100000*30 %) enligt huvudregeln. Redovisningsenheten beslutar sig för att göra en överavskrivning med 20 000 SEK (30000-10000) och bokför en bokslutsdispostion för att minska det skattemässiga resultatet.

Konto Benämning Debet Kredit
2153 Ack. överavskr. på maskiner och inventarier 20 000
8853 Förändr. överavskr. maskiner och inventarier 20 000

Exempel: bokföra återföring av överavskrivning år 2 (bokslut)
En redovisningsenhet har under det första räkenskapsåret 2009 anskaffat maskiner för 100 000 SEK som planenligt skrivs av över 10 år. Under det här andra räkenskapsåret har en planenlig avskrivning gjorts med 10 000 SEK (100000/10) och redovisningsenheten har möjlighet att skattemässigt göra en avskrivning om 21 000 SEK (70000*30 %) enligt huvudregeln. Redovisningsenheten gjorde en förlust under det här andra räkenskapsåret och beslutar sig därför att återföra den obeskattade reserven om 20 000 SEK för överavskrivningar som bokfördes under det föregående räkenskapsåret.

Konto Benämning Debet Kredit
2153 Ack. överavskr. på maskiner och inventarier 20 000
8853 Förändr. överavskr. maskiner och inventarier 20 000

Exempel: bokföra skattemässig underavskrivning (bokslut)
En redovisningsenhet har under det första räkenskapsåret 2009 anskaffat maskiner för 100 000 SEK som planenligt skrivs av över 2 år. Under det här första räkenskapsåret har planenlig avskrivning gjorts med 50 000 SEK (100000/2) och redovisningsenheten har möjlighet att skattemässigt göra en avskrivning om 30 000 SEK (100000*30 %) enligt huvudregeln. Redovisningsenheten har gjort en planenlig avskrivning som överstiger den skattemässigt tillåtna med 20 000 SEK (50000-30000) och måste därför göra en underavskrivning för att höja det skattemässiga resultatet.

Konto Benämning Debet Kredit
2153 Ack. överavskr. på maskiner och inventarier 20 000
8853 Förändr. överavskr. maskiner och inventarier 20 000

Exempel: bokföra återföring av underavskrivning (bokslut)
En redovisningsenhet har under det första räkenskapsåret anskaffat maskiner för 100 000 SEK som planenligt skrivs av över 2 år. Under det fjärde räkenskapsåret är de ackumulerade planenliga avskrivningar 100 000 SEK och de samlade obeskattade reserverna för underavskrivningar 34 300 SEK. Redovisningsenheten väljer att tillämpa kompletteringsregeln har då möjlighet att skriva ned maskinerna till 20 000 SEK efter år 4. De obeskattade reserverna för underavskrivningar återförs med 14 300 SEK (34300-20000).

Konto Benämning Debet Kredit
2153 Ack. överavskr. på maskiner och inventarier 14 300
8853 Förändr. överavskr. maskiner och inventarier 14 300

Exempel: bokföra förbrukningsinventarie som tillgång (fakturametoden)
En redovisningsenhet har anskaffat en dator för 12 500 SEK inklusive moms som dels är en inventarie av mindre värde och dels en korttidsinventarie. Momsen är 2 500 SEK (25 %) och datorvärdet är 10 000 SEK. Datorn bokförs som en materiell anläggningstillgång med en planenlig avskrivningstid om tre år. I samband med anskaffningen av datorn görs en skattemässig avskrivning på hela utgiften exklusive moms.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 12 500
2641 Ingående moms sv 2 500
1251 Datorer, företaget 10 000
8853 Överavskrivning maskiner och inventarier 10 000
2153 Ack överavskrivning maskiner och inventarier 10 000

Exempel: bokföra avskrivning på förbrukningsinventarie (bokslut)
En dator som är en förbrukningsinventarie har bokförts som en tillgång till värdet 10 000 SEK. Denna förbrukningsinventarie skall skrivas av över 3 år med 3 333 SEK (10000/3) per år eller med 278 SEK (10000/36) per månad. Under det här räkenskapsåret har datorn innehafts i 4 månader och skall därför skrivas av med 1 111 SEK (10000*(4/36)). Den planenliga avskrivningen tas ut av en återföring av en bokslutsdisposition för överavskrivning eftersom en skattemässig avskrivning gjordes när datorn anskaffades.

Konto Benämning Debet Kredit
1259 Ack avskrivningar på datorer 1 111
7835 Avskrivningar på datorer 1 111
8853 Överavskrivning maskiner och inventarier 1 111
2153 Ack överavskrivning maskiner och inventarier 1 111

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2020/01/13

Kontakta bokforingstips.se