Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra optioner och option (bokföring med exempel)

Optioner är avtal mellan köpare och utfärdare där köparen har en rättighet att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris innan ett visst datum och där utfärdaren har en skyldighet att slutföra affären om köparen vill det.

Optioner är derivatinstrument som härleder sitt värde från de underliggande tillgångar som de avser. En option kan vara en köpoption med rättighet att köpa eller en säljoption med rättighet att sälja en underliggande tillgång. Den som utfärdar en köpoption/säljoption erhåller en premie från köparen och är skyldig att sälja/köpa den underliggande tillgången om köparen av optionen vill köpa/sälja den underliggande tillgången.

En redovisningsenhet kan välja att handla med optioner för att försäkra sig mot risk eller för att få avkastning på sitt kapital. En redovisningsenhet kan försäkra sig mot risken för svängningar i valutakurs genom att köpa en valutaoption. Aktiebolag kan emittera teckningsoptioner avseende den egna aktien till allmänheten eller till anställda i bolaget.

Klassificering
En redovisningsenhet som inte har som huvudverksamhet att investera i finansiella instrument såsom optioner klassificerar derivatinstrument som finansiella anläggningstillgångar eller som kortfristiga placeringar beroende på om innehavet är långfristigt (>1 år) eller kortfristigt (<1år). Redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att investera i finansiella instrument klassificerar optioner som varulager. Man brukar bokföra optioner i kontogrupp 13, kontogrupp 18 eller som varuinköp i kontogrupp 40.

Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 18 - Kortfristiga placeringar
Kontogrupp 40 - Inköp av varor och material

Erkännande
Optioner skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Optioner som inte längre uppfyller definitionen för en tillgång eftersom de har sålts eller förfallit skall bokas bort från balansräkningen. Ett finansiellt instrument som har förfallit skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset kan vara noll.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som gör finansiella placeringar i optioner skall registrera varje enskild option i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade nedskrivningar respektive ackumulerade uppskrivningar för varje kvarvarande innehav av optioner.

Avstämning för optioner görs mellan ett konto för optioner i bokföringen och en rapport från ett sidoordnat register som visar redovisat värde för det specifika kontot samt redovisat värde för alla enskilda placeringar som har registrerats på kontot.

Värdering
Finansiella placeringar i optioner skall initialt alltid värderas och bokföras till sitt anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för en option utgörs av den premie som köparen av en option betalar till den som utfärdar en option inklusive eller med avdrag för courtage.

Enligt IFRS kan skall en redovisningsenhet efter den initiala redovisningen av optioner värdera dessa till verkligt värde enligt verkligtvärdemetoden. Om verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt så skall egetkapitalinstrument värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Optioner som inte är marknadsnoterade kan värderas enligt Black & Scholes modell för optionsvärdering.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) får ett företag värdera optioner till verkligt värde via resultaträkningen. Optioner som utgör säkringsinstrument skall redovisas i enlighet med principerna för säkringsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och IFRS.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag tillåts inte värdering till verkligt värde när det gäller optioner utan för de företag som tillämpar dessa rekommendationer skall värdering ske till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar.

Optioner i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då optionen anskaffades. Optioner får omräknas till balansdagens växelkurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Om det finns indikationer på att optioner kan ha minskat i värde så skall en redovisningsenhet pröva nedskrivningsbehovet för optioner och vid behov göra en nedskrivning till återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta värdet av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

Moms och inkomstdeklaration
Det är ingen moms vid inköp eller försäljning av optioner och det är inte heller någon moms på premier som erhålls när optioner utfärdas.

Uppskrivningar av optioner är inte skattepliktiga och nedskrivningar av optioner är inte skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen med undantag för optioner som klassificeras som lagertillgångar.Kapitalvinsten eller kapitalförlusten på optioner skall tas upp till beskattning när de har sålts eller förfallit. Kapitalvinsten och kapitalförlusten på optioner skall tas upp som inkomst av näringsverksamhet i aktiebolag och ekonomiska föreningar, som inkomst av kapital för enskilda näringsidkare och hos delägarna i handelsbolag eller kommanditbolag.

Optioner delas skattemässigt upp i lagertillgångar och kapitaltillgångar. Optioner är lagertillgångar för de aktiebolag och ekonomiska föreningar som bedriver yrkesmässig handel med värdepapper. Handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor får inte klassificera optioner som skattemässiga lagertillgångar.

När det gäller optioner som är lagertillgångar så utgörs kapitalvinsten eller kapitalförlusten av försäljningsintäkten minus inköpskostnaden justerat för lagerförändringen. Lagret av optioner skall skattemässigt värderas post för post till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

När det gäller optioner som är kapitaltillgångar så skall kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas enligt reglerna för inkomst av kapital som försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet beräknat enligt genomsnittsmetoden. Kapitalförluster på kapitaltillgångar är skattemässigt avdragsgilla endast mot kapitalvinster på kapitaltillgångar men kapitalförluster kan sparas i något som kallas aktiefållan och kvittas mot framtida kapitalvinster på kapitaltillgångar. Nedskrivningar på kapitaltillgångar är inte skattemässigt avdragsgilla och måste därför återläggas i inkomstdeklarationen.

Kapitaltillgångar kan skattemässigt klassificeras som antingen näringsbetingade andelar eller kapitalplaceringar men det är endast aktiebolag och ekonomiska föreningar som kan inneha näringsbetingade andelar. Näringsbetingade andelar är andelar i onoterade aktiebolag och ekonomiska föreningar, andelar i marknadsnoterade bolag där minst 10 % av rösterna innehas eller innehav som betingas av rörelse som bedrivs av bolaget eller ett närstående bolag.

Det är endast aktier i aktiebolag och andelar i ekonomiska föreningar som får klassificeras som näringsbetingade andelar. Optioner är aldrig näringsbetingade andelar utan räknas som kapitalplaceringar. Kapitalvinsten på kapitalplaceringar är skattepliktig och kapitalförlusten skattemässigt avdragsgill mot kapitalvinst på kapitalplaceringar.

Bokslut och årsredovisning
Vid bokslut skall det kvarvarande innehavet av optioner inventeras och värderas. En förändring av innehavet värderat till anskaffningsvärde bokförs som en lagerförändring och en värdeförändring vid värdering till verkligt värde bokförs på ett separat konto till det konto där innehavet värderat till anskaffningsvärde har bokförts.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av optioner i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna upplysning om varje kategori av derivatinstrument när det gäller bland annat redovisat värde och huruvida värdeförändringar har redovisats i resultaträkningen eller i fonden för verkligt värde. Upplysning skall även lämnas om viktiga villkor som kan påverka storleken av, tidpunkten för eller säkerheten i framtida kassaflöden.

En redovisningsenhet skall i en not till varje post av finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra inköp av marknadsnoterad köpoption (depåkonto)
En redovisningsenhet har anskaffat köpoptioner i Ericsson B för 25 000 SEK, pengarna dras från företagets depåkonto. Redovisningsenheten har som huvudverksamhet att handla med finansiella instrument.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto affärsbanken 25 000
4012 Inköp av optioner 25 000

Exempel: bokföra utfärdande av köpoption (depåkonto)
En redovisningsenhet har utfärdad köpoptioner i ABB A och har erhållit en premie om 10 000 SEK som tillgodförs depåkontot.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto affärsbanken 10 000
3013 Premier för utfärdade optioner 10 000

Exempel: bokföra försäljning av marknadsnoterad köpoption (depåkonto)
En redovisningsenhet har sålt marknadsnoterade köpoptioner i AstraZeneca för 60 000 SEK, pengarna tillgodoförs företagets depåkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto affärsbanken 60 000
3012 Försäljning av optioner 60 000

Exempel: bokföra inventering och värdering till verkligt värde för optioner (bokslut)
En redovisningsenhet har vid bokslut inventerat sitt lager av värdepapper avseende marknadsnoterade köpoptioner och kommit fram till att det samlade anskaffningsvärdet för det kvarvarande innehavet per bokslutsdatum var 400 000 SEK.

Det bokförda anskaffningsvärdet för optioner uppgick per bokslutsdatum till 600 000 SEK varför en minskning om 200 000 SEK skall bokföras. Det verkliga värdet för köpoptionerna är 800 000 SEK och det har inte tidigare registrerats några uppskrivningar eller nedskrivningar för köpoptionerna varför den verkliga värdeförändringen är 400 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1491 Lager av värdepapper 200 000
4980 Förändring av lager av värdepapper 200 000
1491 Lager av värdepapper 400 000
4980 Förändring av lager av värdepapper 400 000

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.
Uppdaterad: 2010-01-17

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se


Chatta med Abot 001