Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Omvärdering och omvärderingsmetoden

Omvärderingsmetoden är en värderingsmetod som anges i IFRS och som innebär att en tillgång värderas till verkligt värde i balansräkningen efter den initala värderingen till anskaffningsvärde.

Omvärderingsmetoden får enligt IFRS tillämpas för immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar efter den initiala värderingen till anskaffningsvärde. Omvärderingsmetoden innebär att en positiv värdeförändring redovisas mot eget kapital i balansräkningen och att en negativ värdeförändring redovisas som nedskrivning i resultaträkningen.

Enligt IFRS skall det verkliga värdet i första hand fastställas med hänvisning till en aktiv marknad och de marknadspriser som gäller på den här marknaden. Om det inte går att tillgå marknadspriser för den tillgång eller skuld som skall värderas eller om marknadspriserna inte är tillförlitliga så får värderingsmodeller användas för att uppskatta det verkliga värdet.


Den vanligaste värderingsmodellen för att uppskatta verkligt värde är nuvärdemetoden som innebär att framtida kassaflöden diskonteras till nuvärde med hjälp av en diskonteringsränta. Enligt IFRS skall diskonteringsräntan utgöras av den riskfria räntan (tidsvärdet av pengar) plus en riskpremie i procent som motsvarar den risk som finns i den värderade tillgången. Diskonteringsräntan skall alltid vara före skatt då kassaflödena anges före skatt och kan vara nominell eller real beroende på om kassaflödena är nominella eller reala.

En redovisningsenhet som tillämpar omvärderingsmetoden för värdering till verkligt värde måste upplysa om den värderingsmetod som har tillämpats och de antaganden som ligger till grund för uppskattningen av det verkliga värdet.

Det omvärderade beloppet (verkliga värdet) skall motsvara tillgångens redovisade värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. En redovisningsenhet som tillämpar omvärderingsmetoden får enligt IFRS välja att vid omvärderingen justera de ackumulerade avskrivningarna proportionellt mot omvärderingen i bruttovärdet eller eliminera de ackumulerade avskrivningarna mot bruttovärdet för tillgången.


En positiv värdeförändring när omvärderingsmetoden tillämpas skall enligt IFRS redovisas mot tillgångens ackumulerade värde och eget kapital och sedan tas upp i avsnittet "omvärderingsdifferenser" eller "annat totalresultat" (other comprehensive income) som presenteras efter resultaträkningen. En negativ värdeförändring när omvärderingsmetoden tillämpas skall enligt IFRS redovisas mot tillgånges ackumulerade värde och resultaträkningen som en nedskrivning.

Om en tillgång har omvärderats och givit en omvärderingsvinst skall senare nedskrivningar av den här tillgången redovisas som reduktioner av omvärderingsvinsten. Om en tillgång har skrivits ned till ett lägre värde jämfört med anskaffningsvärdet så skall senare uppskrivningar av tillgången redovisas som återförda nedskrivningar.

Om en redovisningsenhet väljer att värdera en tillgång enligt omvärderingsmetoden så måste alla tillgångar av samma slag och sort också värderas enligt omvärderingsmetoden. En omvärderad tillgång skall normalt skrivas av planenligt avseende både det ursprungliga anskaffningsvärdet och det uppskrivna beloppet.


Exempel: omvärdering av maskin enligt omvärderingsmetoden
En redovisningsenhet har en maskin som värderas enligt omvärderingsmetoden. Maskinen har ett anskaffningsvärde om 100 000 SEK och inga ackumulerade avskrivningar eller nedskrivningar ännu. Enligt en nyligen genomförd värdering av maskinen så är värdet 150 000 SEK och därför skall en värdeökning om 50 000 SEK bokföras.

Konto Benämning Debet Kredit
1217 Ack. uppskrivningar maskiner 50 000
2085 Uppskrivningsfond 50 000Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-01-12

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se