Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra ombildning av enskild firma till aktiebolag (Bokföring med exempel)

Har du tankar på att ombilda din enskilda firma till ett aktiebolag så är det viktigt att du är uppmärksam, detta för att du inte skall tvingas betala mer skatt än vad du hade tänkt dig. Det är främst expansionsfonden som kan medföra problem.

En enskild näringsidkare har möjlighet att göra avsättningar till en expansionsfond, avsättningen får maximalt vara lika stor som inkomsten före avsättning till expansionsfond. Expansionsfonden får dock maximalt vara 128,21 % (år 2019) av kapitalunderlaget, med kapitalunderlag menas det egna kapitalet i den enskilda verksamheten. Om bolagsskatten sjunker mellan två år så blir man tvungen att lösa upp en del av expansionsfonden.

För det första så är det inte möjligt att göra en ombildning av en enskild firma till ett aktiebolag. Du måste först bilda ett aktiebolag och betala aktierna med egna privata pengar innan aktiebolaget kan förvärva tillgångarna i den enskilda firman. Om du har gjort avsättningar till en expansionsfond i den enskilda firman så måste du vara särskilt uppmärksam så att du inte tvingas att lösa upp hela expansionsfonden i den enskilda firman, vid en upplösning av expansionsfonden så kan inkomst avseende flera år lösas upp till beskattning under ett och samma år.


När du har bildat ett aktiebolag så kan du upprätta ett överlåtelseavtal i vilket det framgår en förklaring att aktiebolaget skall förvärva inkråmet i den enskilda firman till ett visst pris. Aktiebolaget kan ta över tillgångar, skulder och periodiseringsfonder från den enskilda firman. Om ett aktiebolag skall köpa inkråmet i en enskild firma så kan inte den enskilda firman avregistreras innan själva överlåtelsen har skett.

Om den enskilda näringsidkaren har en expansionsfond så kan den omvandlas till fritt eget kapital i aktiebolaget under förutsättning att 78 % (år 2019) av expansionsfonden överförs som fritt eget kapital till aktiebolaget. Det här kan innebära att den enskilda näringsidkaren måste tillföra ytterligare privata medel till aktiebolaget än de medel som finns i den enskilda firman. Bolagsskatten har tidigare varit 28 %, nu är den bara 22 % (år 2019). Den här skattesänkningen innebär att den enskilda näringsidkaren tidigare har betalat en expansionsfondsskatt om 28 % på sina avsättningar till expansionsfonden medan han nu måste tillföra 78 % (1 - 0,22) av expansionsfonden till aktiebolagets fria egna kapital. Om aktiebolaget inte tillförs 78 % (år 2019) av expansionsfonden som fritt eget kapital så innebär det att expansionsfonden måste lösas upp till beskattning i den enskilda firman. Det egna kapitalet i aktiebolaget måste vid överlåtelsen bestå av aktiekapitalet plus 78 % (år 2019) av expansionsfonden för att den enskilda näringsidkaren inte skall tvingas att ta upp expansionsfonden till beskattning i den enskilda firman.


Expansionsfonden har bara beskattats en gång med bolagsskatt, i ett aktiebolag beskattas vinst två gånger (bolagsskatt och utdelningsskatt). Expansionsfonden måste antingen tas upp till beskattning som tjänsteinkomst hos den enskilde näringsidkaren eller som utdelning i aktiebolaget. Om expansionsfonden löses upp till beskattning hos den enskilda näringsidkaren så återfår han expansionsfondsskatt om 22 % (år 2019) av det belopp som löses upp.

Om du har en enskild firma som går väldigt bra så skall du helst starta ett aktiebolag så fort som möjligt, i ett aktiebolag har du möjlighet till att ta ut utdelning. Om du måste göra avsättningar till en expansionsfond så är inte en enskild firma rätt företagsform för dig. Om din inkomst understiger brytpunkten för statlig inkomstskatt så kan du beskatta all inkomst som tjänsteinkomst, om du tror att inkomsten kommer att stiga över brytpunkten för statlig inkomstskatt så kan det vara läge att bilda ett aktiebolag. Det är inte bra att låta expansionsfonden växa sig för stor, det finns en risk att du tvingas att lösa upp hela expansionsfonden till beskattning under ett inkomstår.


Klassificering
En överlåtelse av inkråmet i en enskild firma till ett aktiebolag innebär att aktiebolaget betalar en köpesumma för tillgångarna i den enskilda firman och att dessa tillgångar överförs till aktiebolaget. Skulder som aktiebolaget tar över från den enskilda firman är en del av betalningen för tillgångarna.

Om det finns en expansionsfond hos den enskilda näringsidkaren så kan denna omvandlas till eget kapital i aktiebolaget. Den enskilda näringsidkaren måste överföra ett belopp motsvarande 78 % (år 2019) av expansionsfonden till aktiebolagets fria egna kapital. Den här överföringen bokförs som ett erhållet aktieägartillskott i aktiebolaget.

När den enskilda firman har avregistrerats så skall balansräkningen tömmas, det innebär att balansräkningens balansomslutning är 0.


Kontogrupp 20 - Eget kapital

Erkännande
En överlåtelse av inkråmet i en enskild näringsverksamhet till ett aktiebolag bokförs när det är sannolikt på grundval av avtal att en överlåtelse kommer att ske. Ett erhållet aktieägartillskott bokförs när det är sannolikt på grundval av avtal att ett aktieägartillskott kommer att erhållas.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet kan använda ett sidoordnat register till bokföringen för att på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
Transaktioner i samband med en överlåtelse av en enskild firma värderas till det nominella värde i redovisningsvalutan som har tillförts, omförts eller flödat ut från redovisningsenheten. Förvärvade tillgångar värderas till de belopp som säljaren och köparen har kommit överens om enligt överlåtelseavtalet, dessa värden kan skilja sig från säljarens redovisade värden avseende dessa tillgångar.


Moms och beskattning
En försäljning av en hel verksamhet (inkråm) eller en avgränsad del av en verksamhet är momsfri om köparen är momsregistrerad och skall driva verksamheten vidare. Om förutsättningarna för momsfri överlåtelse är uppfyllda får säljaren inte ta ut någon moms.

Vid försäljningen av inkråmet i en enskild firma så kan det uppstå en beskattningsbar vinst hos den enskilda näringsidkaren, det här gäller om förvärvspriset är högre än det redovisade värdet för de sålda nettotillgångarna. Om den enskilda näringsidkaren har expansionsfond och periodiseringsfonder som skall övertas av ett aktiebolag så begär den enskilda näringsidkaren att dessa inte skall lösas upp i den enskilda firman trots att kapitalunderlaget är 0. När den enskilda firman har avregistrerats så skall balansräkningen tömmas, det innebär att balansräkningens balansomslutning är 0.


Om den enskilda näringsidkaren har en expansionsfond som skall omvandlas till fritt eget kapital i ett aktiebolag så måste ett belopp motsvarande 78 % (år 2019) av expansionsfonden överföras till aktiebolaget. Om aktiebolaget tar över expansionsfond och periodiseringsfonder från den enskilda firman så måste blankett N7 fyllas i av aktiebolaget.

Bokslut och årsredovisning
Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Exempel: bokföra överlåtelse av enskild firma till aktiebolag (enskild firma)
En enskild näringsidkare har bildat ett aktiebolag med 50 000 i aktiekapital och har upprättat ett överlåtelseavtal där det framgår att aktiebolaget skall förvärva tillgångarna i den enskilda firman för 200 000 SEK. Den enskilda firman har en kassa om 200 000 SEK och ett eget kapital om 200 000 SEK. Den enskilda näringsidkaren har en expansionsfond om 270 000 SEK enligt uppgift från Skatteverket, den enskilda näringsidkaren har därmed gjort större avsättningar än vad som är tillåtet. Expansionsfonden skulle maximalt ha varit 256 420 SEK (200000*1,2821) när den gällande bolagsskatten är 22 %.


Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bankkonto 200 000
8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar 200 000
1930 Bankkonto 200 000
8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar 200 000
1930 Bankkonto 200 000
2013 Eget uttag 200 000

Exempel: bokföra överlåtelse av enskild firma till aktiebolag (aktiebolag)
En enskild näringsidkare har bildat ett aktiebolag med 50 000 i aktiekapital och har upprättat ett överlåtelseavtal där det framgår att aktiebolaget skall förvärva nettotillgångarna i den enskilda firman för 200 000 SEK. Aktiebolaget betalar 200 000 SEK för den enskilda firmans tillgångar och får 200 000 SEK i likvida medel, nettot är 0. För att den enskilda näringsidkaren inte skall behöva lösa upp expansionsfonden om 270 000 SEK till beskattning i den enskilda firman så måste han föra över 210 600 SEK (270000*0,78) till aktiebolagets fria egna kapital.


Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bankkonto 200 000
1930 Bankkonto 200 000
1930 Bankkonto 210 600
2091 Balanserat resultat 210 600

Exempel: bokföra överlåtelse av enskild firma till aktiebolag (aktiebolag)
En enskild näringsidkare har bildat ett aktiebolag med 50 000 i aktiekapital och har upprättat ett överlåtelseavtal där det framgår att aktiebolaget skall förvärva nettotillgångarna i den enskilda firman för 100 000 SEK. Aktiebolaget betalar 100 000 SEK för den enskilda firmans tillgångar, får 200 000 SEK i likvida medel och tar över periodiseringsfonder. Den enskilda näringsidkaren har gjort avsättningar till periodiseringsfonder motsvarande 100 000 SEK och skall föra över dessa till det nybildade aktiebolaget. Den enskilda näringsidkaren har gjort avsättning med 50 000 SEK år 2017 och med 50 000 SEK år 2018.


Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bankkonto 100 000
1930 Bankkonto 200 000
2127 Periodiseringsfond 2017 50 000
2128 Periodiseringsfond 2018 50 000Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2020-01-13

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se