Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Bokföra utfärdade obligationslån och förlagslån (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan emittera obligationslån eller förlagslån på kreditmarknaden för att tillgodose sitt långsiktiga finansieringsbehov utan att behöva lämna någon säkerhet för lånet.

Emitterade obligationslån och förlagslån är långfristiga förpliktelser som en låntagare avser att återbetala fullständigt efter mer än ett (1 år) från emitteringstillfället. Obligationslån är knutna till värdepapper som kallas för obligationer och förlagslån är knutna till värdepapper som kallas för förlagsbevis.

Obligationslån och förlagslån är normalt löpande skuldebrev som fritt får överlåtas från en innehavare till en annan innehavare. Obligationslån och förlagslån kan börsnoteras för att handeln i obligationer och förlagsbevis skall underlättas.

Obligationslån och förlagslån kan emitteras med löpande ränta (kupong) eller utan löpande ränta (nollkupong) och lånen amorteras en gång vid löptidens slut då låntagaren betalar det nominella värdet till långivarna.


Klassificering
Obligationslån och förlagslån är långfristiga förpliktelser som återbetalas fullständigt efter mer än ett år och dessa lån klassificeras därför som långfristiga skulder i en redovisningsenhet. Obligationslån och förlagslån har uppstått från tidigare händelser och kommer med hög sannolikhet att innebära ett utflöde av ekonomiska fördelar. I baskontoplanen bokförs långfristiga skulder i kontogrupp 23.

Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder

Erkännande
Ett obligationslån eller ett förlagslån skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå om skuldens monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En långfristig skuld skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att skulden har blivit återbetalad eller bortskriven. En amortering av en skuld bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av en skuld skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen.


Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som bokför många separata lån i en bokföringspost bör registrera varje lån i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om vilka separata poster som ingår i saldot för ett bokföringskonto.

Saldot för varje skuldkonto i balansräkningen skall stämmas av mot ett sidoornat register och/eller dokument som verifierar de specifika skulderna. Ett sidoordnat register skall kunna ge information om enskilda lån grupperat på kontonummer där det för varje skuld finns en hänvisning till det dokument som ligger till grund för lånet.

Värdering
Obligationslån och förlagslån skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden. Det upplupna anskaffningsvärdet är vid tillfället för upptagandet av ett lån lika med det nominella belopp i redovisningsvalutan som har erhållits. Om ett obligationslån eller ett förlagslån har emitterats till diskonterat värde jämfört med det nominella belopp som återbetalas vid förfall så ökar det upplupna anskaffningsvärdet kontinuerligt med effektivräntan fram till förfallodagen.


Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag skall det upplupna anskaffningsvärdet för en finansiell skuld som emitterats till ett värde som understiger dess nominella värde successivt ökas med den upplupna räntan.

Det upplupna anskaffningsvärdet beräknas genom att de löpande räntebetalningarna och det nominella värdet diskonteras med marknadsräntan för ett obligationslån eller ett förlagslån och det innebär att det upplupna anskaffningsvärdet ökar med skillnaden mellan beräknad marknadsränta och den löpande räntebetalningen under varje år.

Långfristiga skulder ingår i en handelsportfölj eller som är sammankopplade med finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen skall enligt IFRS värderas till verkligt värde via resultaträkningen enligt verkligtvärdemetoden. Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att värdera långfristiga skulder till verkligt värde. Årsredovisningslagen (1995:1554) tillåter värdering till verkligt värde för långfristiga skulder som ingår i en handelsportfölj eller för långfristiga skulder som utgör derivatinstrument.


Långfristiga skulder som upptagits för att säkra andra poster i en säkringsrelation skall redovisas enligt principerna för säkringsredovisning så att värdeförändringarna för de långfristiga skulderna matchas mot de redovisade värdeförändringarna i de säkrade posterna.

Långfristiga skulder i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då skulden uppstod i redovisningsenheten. Långfristiga skulder i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på finansiella skulder, amortering av skulder eller på ränta avseende skulder. Räntekostnader och upplupna räntekostnader på långfristiga skulder är normalt skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet.


Kapitalvinster och kapitalförluster på långfristiga skulder som är diskonteringsinstrument räknas som ränta. En redovisningsenhet får skattemässigt avdrag för upplupen räntekostnad men kan vänta med att redovisa räntekostnaden för ett diskonteringsinstrument i inkomstdeklarationen tills dess att det säljs eller förfaller till betalning. Ett diskonteringsinstrument är ett räntebärande instrument som säljs till diskonterat nuvärde av räntebetalningar och nominellt belopp.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet bör periodisera upplupna räntekostnader avseende obligationslån och förlagslån om de upplupna räntekostnaderna är väsentliga.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av långfristiga skulder i årsredovisningen.


En redovisningsenhet skall i not till långfristiga skuldposter i balansräkningen lämna upplysning om den del som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen respektive den del som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Exempel: bokföra emittering av obligationslån till nominellt värde (marknadsränta)
En redovisningsenhet har emitterat ett obligationslån till marknadsmässig ränta med ett nominellt värde om 1 MSEK. Då obligationerna har emitterats till marknadsmässig ränta erhåller redovisningsenheten samma belopp som det nominella värdet och behöver därmed inte löpande redovisa upplupen räntekostnad.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 1 000 000
2311 Obligationslån 1 000 000

Exempel: bokföra emittering av förlagslån till nominellt värde (marknadsränta)
En redovisningsenhet har emitterat ett förlagslån till marknadsmässig ränta med ett nominellt värde om 1 MSEK. Då förlagsbevisen har emitterats till marknadsmässig ränta erhåller redovisningsenheten samma belopp som det nominella värdet och behöver därmed inte löpande redovisa upplupen räntekostnad.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 1 000 000
2316 Förlagslån 1 000 000

Exempel: bokföra emittering av obligationslån till diskonerat värde (diskonterad ränta)
En redovisningsenhet har emitterat ett 5 årigt obligationslån till en diskonerad ränta om 8 % jämfört med marknadsräntan om 10 %. Obligationslånet har ett nominellt värde om 100 000 SEK och redovisningsenheten erhöll 92 418 SEK vid emissionen ((8000)*((1-(1+0,10)^-5)/0,10))+100000/(1,10^5). Redovisningsenheten kommer löpande att behöva redovisa en upplupen räntekostnad avseende obligationslånet när värdering skall ske till upplupet anskaffningsvärde. Under det första året blir den upplupna räntan 1 242 SEK ((92418*10%)-8000) och under det andra året blir den upplupna räntan 1 366 SEK ((93660*10 %)-8000).


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 92 418
2311 Obligationslån 92 418

Exempel: bokföra ränta och upplupen ränta på diskonterat obligationslån (bokslut)
En redovisningsenhet har ett utestående obligationslån med en kupongränta om 8 000 SEK per år. Obligationen gavs ut med rabatt och redovisningsenheten fick låna 92 418 SEK men måste återbetala 100 000 SEK efter fem år. Värdeförändringen och räntekostnaden bokförs enligt nedan då effektivräntan är 10 % eller 9 242 SEK (92418*10%) under det första året.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 8 000
8411 Räntekostnad obligationslån 8 000
2313 Upplupen ränta obligationslån 1 242
8411 Räntekostnader obl-, förlags- och konv lån 1 242

Exempel: bokföra slutlig amortering av obligationslån (bankkonto)
En redovisningsenhet har ett utestående obligationslån med en kupongränta om 8 000 SEK per år. Obligationen gavs ut med rabatt och redovisningsenheten fick låna 92 418 SEK men måste nu återbetala 100 000 SEK. Redovisningsenheten har löpande redovisat upplupen ränta avseende det diskonterade värdet och därför är obligationslånet nu bokfört till det nominella värdet.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 100 000
2311 Obligationslån 92 418
2313 Upplupen ränta obligationslån 7 582Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2010-05-26

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se