Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Nettoförsäljningsvärde, nyttjandevärde och återvinningsvärde

Nettoförsäljningsvärdet är det verkliga värdet för en tillgång minus de försäljningskostnader som krävs för att sälja tillgången. Nettoförsäljningsvärdet tillämpas som värderingsprincip för tillgångar som är ute till försäljning och för lagertillgångar som skall värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Nettoförsäljningsvärdet är det försäljningspris minus försäljningskostnader som en redovisningsenhet kan förvänta sig att erhålla vid en försäljning av en tillgång. Varulagret värderas normalt enligt lägsta-värdets-princip som innebär att en vara i lager skall värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

En tillgångs nettoförsäljningsvärde skiljer sig från dess nyttjandevärde. En tillgång kan ha ett värde för en redovisningsenhet genom att tillgången genererar positiva betalningsströmmar även om tillgången inte efterfrågas av någon köpare. En tillgångs nyttjandevärde motsvarar nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången förväntas generera.


Nettoförsäljningsvärdet tillämpas vid nedskrivningsprövningar enligt IFRS då en tillgång vid en nedskrivningsprövning skall redovisas till återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta värdet av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

Den diskonteringsränta som tillämpas när nyttjandevärdet beräknas skall enligt IFRS utgöras av den riskfria räntan (tidsvärdet av pengar) plus en riskpremie i procent som motsvarar den risk som finns i den värderade tillgången. Diskonteringsräntan skall vara nominell om de kassaflöden som har uppskattats är nominella och real om de kassaflöden som har uppskattats är reala. Diskonteringsräntan skall vara före skatt om kassaflödena inte har justerats för skatt.

Exempel: nedskrivning av byggnad till nettoförsäljningsvärde
En byggnad med ett anskaffningsvärde om 4 MSEK och ackumulerade avskrivningar om 0,2 MSEK har efter en nedskrivningsprövning visat sig ha ett nettoförsäljningsvärde om endast 3 MSEK och ett nyttjandevärde som är ännu lägre. Byggnaden måste skrivas ned till nettoförsäljningsvärdet och det här bokförs enligt nedan.


Konto Benämning Debet Kredit
1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader 800 000
7720 Nedskrivningar av byggnader och mark 800 000Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-01-12

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se