Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra nedskrivningar (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som vid bokslut misstänker att tillgångar i balansräkningen har ett lägre verkligt värde jämfört redovisat värde måste göra en nedskrivningsprövning för att bedöma behovet av nedskrivningar.

En nedskrivningsprövning innebär att en redovisningsenhet beräknar återvinningsvärdet för en eller flera tillgångar och jämför detta återvinningsvärde med det redovisade värdet. Om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet skall en nedskrivning göras till återvinningsvärdet.

Återvinningsvärdet är det högsta värdet av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det försäljningspris minus försäljningsutgifter som en redovisningsenhet kan förvänta sig att erhålla vid en försäljning och nyttjandevärdet motsvarar nuvärdet av framtida kassaflöden. Det redovisade värdet för en tillgång utgörs av anskaffningsvärdet plus ackumulerade uppskrivningar minus ackumulerade nedskrivningar och minus ackumulerade avskrivningar.

När tillgångar skall värderas och testas för nedskrivningsbehov kan det hända att tillgångarna inte kan värderas var för sig utan måste grupperas i en kassagenererande enhet. En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som genererar oberoende betalningsströmmar. En nedskrivning för en kassagenererande enhet skall först reducera goodwill och därefter fördelas nedskrivningen på enskilda tillgångar i proportion till det redovisade värdet för tillgångarna.

Klassificering
Om en redovisningsenhet gör en nedskrivning på en tillgång som tidigare har varit uppskriven skall den ackumulerade uppskrivningen först återföras innan en nedskrivning bokförs. Om en uppskrivning tidigare har bokförts mot eget kapital i balansräkning görs återföringen mot eget kapital och om en uppskrivning tidigare har bokförts som en intäkt i resultaträkningen görs återföringen mot ett intäktskonto i resultaträkningen.

En nedskrivning för en tillgång som inte har varit uppskriven redovisas genom att tillgångskonto för ackumulerade nedskrivningar i kontoklass 1 krediteras och att ett kostnadskonto i kontogrupp 77 debeteras. En återföring av en nedskrivning bokförs på motsatt sätt jämfört med hur en nedskrivning bokförs.

Kontoklass 1 - Tillgångar
Kontogrupp 77 - Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en nedskrivning för en tillgång om det efter en nedskrivningsprövning har visat sig att tillgångens återvinningsvärde är lägre än det redovisade värdet. En nedskrivning skall återföras om det inte längre finns skäl för den.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar anläggningstillgångar i ett anläggningsregister, kundfakturor i faktureringsprogram och andra tillgångar i andra former av sidoordnade register. En redovisningsenhet för avstämningar mellan det redovisade värdet för tillgångar enligt rapporter från sidoordnade register och det redovisade värdet för tillgångar i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En nedskrivning värderas till skillnaden mellan en tillgångs återvinningsvärde och dess redovisade värde. Det redovisade värdet för en tillgång utgörs av anskaffningsvärdet plus ackumulerade uppskrivningar minus ackumulerade nedskrivningar och minus ackumulerade avskrivningar.

Återvinningsvärdet är det högsta värdet av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det verkliga värdet för en tillgång minus förväntade försäljningsutgifter och nyttjandevärdet motsvarar nuvärdet av framtida kassaflöden.

Den diskonteringsränta som tillämpas när nyttjandevärdet beräknas skall enligt IFRS utgöras av den riskfria räntan (tidsvärdet av pengar) plus en riskpremie i procent som motsvarar den risk som finns i den värderade tillgången. Diskonteringsräntan skall vara nominell om de kassaflöden som har uppskattats är nominella och real om de kassaflöden som har uppskattats är reala. Diskonteringsräntan skall vara före skatt om kassaflödena inte har justerats för skatt.

Moms och inkomstdeklaration
En nedskrivning är en intern bokslutstransaktion i bokföringen som inte påverkar en redovisningsenhets momsredovisning.

Nedskrivningar på immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar är inte skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklaration. Nedskrivningar på omsättningstillgångar är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen med undantag för kortfristiga placeringar som utgör finansiella instrument.

En redovisningsenhet kan få skattemässigt avdrag för avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar medan finansiella tillgångar som inte är lagertillgångar får skattemässiga konsekvenser först vid försäljning eller förfall.

Nedskrivningar som inte är skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen återjusteras som en pluspost i inkomstdeklarationen och värdeminskningen blir skattemässigt avdragsgill först vid avskrivning, försäljning, utrangering eller förfall.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av tillgångar i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i en not till det redovisade värdet för varje kategori av anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade avskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra nedskrivning på immateriell tillgång (bokslut)
En redovisningsenhet innehar ett varumärke med ett anskaffningsvärde om 100 000 SEK och ackumulerade avskrivningar om 20 000 SEK. Redovisningsenheten har i samband med bokslutet prövat nedskrivningsbehovet för varumärket och beräknat återvinningsvärdet till 50 000 SEK vilket föranleder en nedskrivning med 30 000 SEK (80000-50000).

Konto Benämning Debet Kredit
1058 Ack. nedskrivningar på varumärken 30 000
7710 Nedskr. av immateriella anläggningstillgångar 30 000

Exempel: bokföra nedskrivning på byggnad (bokslut)
En redovisningsenhet innehar en byggnad med ett anskaffningsvärde om 1 MSEK och ackumulerade avskrivningar om 0,1 MSEK som i samband med bokslutet har prövats för nedskrivning. Byggnadens återvinningsvärde beräknades till 0,7 MSEK och därför skall redovisningsenheten göra en nedskrivning med 0,2 MSEK (0,9-0,7).

Konto Benämning Debet Kredit
1118 Ack. nedskrivningar på byggnader 200 000
7720 Nedskrivningar av byggnader och mark 200 000

Exempel: bokföra nedskrivning av kundfordringar (bokslut)
En redovisningsenhet anser att alla kundfordringar som är äldre än 90 dagar utgör befarade kundförluster och en summering av dessa kundfordringar visar på en befarad kundförlust om 100 000 SEK exklusive moms eller 125 000 SEK inklusive moms.

Konto Benämning Debet Kredit
1519 Nedskrivning av kundfordringar 100 000
6352 Befarade förluster på kundfordringar 100 000

Exempel: bokföra nedskrivning på inventarier (bokslut)
En redovisningsenhet innehar inventarier i form av kontorsmöbler och har registrerat varje enskild inventarie i sitt anläggningsregister. Kontorsmöblerna har tillsammans ett anskaffningsvärde om 100 000 SEK och ackumulerade avskrivningar om 20 000 SEK efter årets avskrivning. Redovisningsenheten har beslutat att skriva ned värdet på inventarierna med 30 000 SEK eftersom återvinningsvärdet per balansdagen är 50 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1228 Ack. nedskrivningar på inventarier och verktyg 30 000
7730 Nedskrivningar av maskiner och inventarier 30 000

Exempel: bokföra återföring av nedskrivning på inventarier (bokslut)
En redovisningsenhet innehar inventarier i form av kontorsmöbler och har redovisat ackumulerade nedskrivningar om 30 000 SEK för dessa inventarier. Redovisningsenheten har bedömt att det inte längre finns något skäl för nedskrivningen och återför därför denna.

Konto Benämning Debet Kredit
1228 Ack. nedskrivningar på inventarier och verktyg 30 000
7780 Återför. av nedskr. maskiner och inventarier 30 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/04/27

Kontakta bokforingstips.se