Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Bokföra näringsbetingade andelar (bokföring med exempel)

Kapitalvinster och utdelningar avseende andelar som skattemässigt har klassificerats som näringsbetingade andelar är inte skattepliktiga och kapitalförluster på näringsbetingade andelar är inte skattemässigt avdragsgilla.

Det är endast aktiebolag och ekonomiska föreningar som får klassificera andelar i andra företag som näringsbetingade andelar och det är andelar som utgör kapitaltillgångar som får klassificeras som näringsbetingade andelar. Enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag får inte klassificera andelar i andra företag som näringsbetingade andelar.

Andelar i andra företag delas skattemässigt upp i lagertillgångar och kapitaltillgångar. Andelar klassificeras som lagertillgångar i de aktiebolag och ekonomiska föreningar som aktivt bedriver yrkesmässig handel med värdepapper om andelarna avser att omsättas i rörelseverksamheten. Andelar som inte är lagertillgångar klassificeras som kapitaltillgångar.


Näringsbetingade andelar är andelar i onoterade aktiebolag och onoterade ekonomiska föreningar, andelar i marknadsnoterade bolag där minst 10 % av rösterna innehas eller innehav som betingas av rörelse som bedrivs av bolaget eller ett närstående bolag. Som andelar räknas verkliga ägarandelar såsom aktier i aktiebolag och inte optioner, konvertibla skuldebrev eller fonder som innebär ett möjligt eller indirekt ägande.

Klassificering
Näringsbetingade andelar klassificeras som finansiella anläggningstillgångar eftersom de utgör finansiella innehav som en redovisningsenhet avser att inneha stadigvarande (>1 år) i näringsverksamheten.

Den skattemässiga konsekvenserna avseende näringsbetingade andelar medför att en redovisningsenhet måste särredovisa näringsbetingade andelar från andra andelar i redovisningsenheten för att kunna upprätta inkomstdeklarationen på ett korrekt sätt.


Inköp och försäljningar av näringsbetingade andelar bokförs i kontogrupp 13. En vinst eller en förlust vid försäljning av näringsbetingade andelar bokförs i kontogrupp 80, 81 eller 82. En nedskrivning av näringsbetingade andelar bokförs genom att ett konto i kontogrupp 13 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 80, 81 eller 82 debeteras.

En uppskrivning av näringsbetingade andelar som får redovisas i resultaträkningen bokförs genom att ett konto i kontogrupp 13 debeteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 80,81 eller 82 krediteras. En uppskrivning av näringsbetingade andelar som inte får redovisas i resultaträkningen bokförs genom att ett konto i kontogrupp 13 debeteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 20 krediteras.

Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 80 - Resultat från andelar i koncernföretag
Kontogrupp 81 - Resultat från andelar i intresseföretag
Kongogrupp 82 - Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar


Erkännande
En näringsbetingad andel skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Näringsbetingade andelar som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom de har sålts eller förfallit värdelösa skall bokas bort från balansräkningen. Näringsbetingade andelar som har förfallit värdelösa skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset kan vara noll.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som gör investeringar i näringsbetingade andelar skall registrera varje enskild placering i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade nedskrivningar respektive ackumulerade uppskrivningar för varje kvarvarande innehav av näringsbetingade andelar.


En avstämning för näringsbetingade andelar görs mellan ett konto för näringsbetingade andelar i bokföringen och en rapport från ett sidoordnat register som visar redovisat värde för det specifika kontot samt redovisat värde för alla enskilda placeringar som har registrerats på kontot.

Värdering
Näringsbetingade andelar skall initialt alltid värderas och bokföras till sitt anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för näringsbetingade andelar utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av innehavet inklusive courtage.

Enligt IFRS skall en redovisningsenhet efter den initiala redovisningen av näringsbetingade andelar värdera innehavet till verkligt värde enligt verkligtvärdemetoden om det verkliga värdet kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Om verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt så skall näringsbetingade andelar värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.


Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) får ett företag värdera näringsbetingade andelar till verkligt värde via resultaträkningen men det gäller dock inte innehav i dotterföretag och intresseföretag. Uppskrivningar av innehav i dotterföretag och intresseföretag skall redovisas i eget kapital i stället för i resultaträkningen. En uppskrivning av näringsbetingade andelar får redovisas i en fond för verkligt värde i eget kapital istället för i resultaträkningen.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag tillåts inte värdering till verkligt värde när det gäller näringsbetingade andelar utan för de företag som tillämpar dessa rekommendationer skall värdering ske till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar.

Näringsbetingade andelar i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då andelarna anskaffades. Näringsbetingade andelar får omräknas till balansdagens växelkurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.


Om det finns indikationer på att näringsbetingade andelar kan ha minskat i värde så skall en redovisningsenhet pröva nedskrivningsbehovet och vid behov göra en nedskrivning till återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta värdet av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

Moms och inkomstdeklaration
Det är ingen moms vid inköp eller försäljning av näringsbetingade andelar och det är inte heller någon moms på utdelning avseende näringsbetingade andelar.

Uppskrivningar, kapitalvinster och utdelningar avseende näringsbetingade andelar är inte skattepliktiga i inkomstdeklarationen. Nedskrivningar och kapitalförluster avseende näringsbetingade andelar är inte skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
Vid bokslut skall det kvarvarande innehavet av näringsbetingade andelar inventeras och värderas. En förändring av innehavet värderat till anskaffningsvärde bokförs som en lagerförändring och en värdeförändring vid värdering till verkligt värde bokförs på ett separat konto till det konto där innehavet värderat till anskaffningsvärde har bokförts.


En redovisningsenhet skall upplysa om de principer för redovisning (klassificering och erkännande), omräkning och värdering som har tillämpats för finansiella anläggningstillgångar i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna upplysning om varje kategori av finansiella anläggningstillgångar när det gäller bland annat redovisat värde och huruvida värdeförändringar har redovisats i resultaträkningen eller i fonden för verkligt värde.

En redovisningsenhet skall i en not till varje post av finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra inköp av näringsbetingad andelar (dotterföretag)
En redovisningsenhet har anskaffat aktier motsvarande 60 % av rösterna i ett onoterat aktiebolag för 250 000 SEK, pengarna dras från företagets bankkonto.


Konto Benämning Debet Kredit
1940 Bankkonto, affärsbanken 250 000
1311 Andelar i svenska dotterföretag (NBA) 250 000

Exempel: bokföra utdelning på näringsbetingad andelar (dotterföretag)
En redovisningsenhet har fått en utdelning 20 000 SEK från sitt dotterföretag och utdelningen är skattefri eftersom andelarna i dotterföretaget är näringsbetingade andelar.


Konto Benämning Debet Kredit
1940 Bankkonto, affärsbanken 20 000
8012 Utdelning dotterföretag, ej skattepliktig 20 000

Exempel: bokföra nedskrivning av näringsbetingade andelar (dotterföretag)
En redovisningsenhet har vid bokslutet beslutat att skriva ned värdet för de näringsbetingade andelarna i ett dotterföretag med 10 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1318 Ack. nedskr. av andelar i koncernföretag 10 000
8072 Nedskrivningar dotterföretag, ej avdragsgilla 10 000

Exempel: bokföra försäljning av näringsbetingade andelar (dotterföretag)
En redovisningsenhet har sålt näringsbetingade andelar i ett företag för 60 000 SEK och pengarna tillgodoförs företagets bankkonto. Resultatet vid försäljningen bokförs i samband med en inventering och värdering av det kvarvarande innehavet som görs vid bokslut. Vid försäljningstillfället bokförs enbart försäljningsintäkten.


Konto Benämning Debet Kredit
1940 Bankkonto, affärsbanken 60 000
8022 Resultat andelar i dotterföretag, skattefritt 60 000

Exempel: bokföra inventering och värdering av näringsbetingade andelar till verkligt värde (bokslut)
En redovisningsenhet har vid bokslut inventerat sitt innehav av näringsbetingade andelar på konto 1311 och kommit fram till att det samlade anskaffningsvärdet för det kvarvarande innehavet per bokslutsdatum var 400 000 SEK.


Det bokförda anskaffningsvärdet på konto 1311 uppgick per bokslutsdatum till 600 000 SEK varför en minskning om 200 000 SEK skall bokföras. Det verkliga värdet för de näringsbetingade andelarna på konto 1311 är 800 000 SEK och det har inte tidigare registrerats några uppskrivningar eller nedskrivningar för aktierna varför den verkliga värdeförändringen är 400 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1311 Andelar i svenska dotterföretag (NBA) 200 000
8022 Resultat andelar i dotterföretag, skattefritt 200 000
1317 Ack. uppskrivningar koncernföretag 400 000
2096 Fond för verkligt värde 400 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2010-05-21

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se