Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra mottagen deposition (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan kräva en kund på en deposition som säkerhet för risken att kunden inte fullgör sina förpliktelser och får då en mottagen deposition vid försäljningstillfället.

En redovisningsenhet som skall göra ett omfattande arbete eller hyra ut egendom av högt värde såsom hotellrum, bilar eller lägenheter kan kräva att kunderna lämnar likvida medel eller ett körkort i deposition.

En mottagen deposition utgör en säkerhet i form av pengar eller andra föremål som har lämnats av köparen och som finns i säljarens förvar fram tills dess att att avtalsperioden har avslutats. En mottagen depostion kan tas i anspråk av säljaren om köparen inte fullgör sina förpliktelser mot säljaren i enlighet med gällande avtal. En mottagen deposition innebär att säljaren tillfälligt har en skuld till köparen.


Klassificering
Mottagna depositioner klassificeras som långfristiga skulder eller kortfristiga skulder beroende på om skulden är långfristig (>1 år) eller kortfristig (<1 år). I baskontoplanen bokförs mottagna depositioner i kontogrupp 23 eller 28.

Kontogrupp 23 - Långfristigar skulder
Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder

Erkännande
Mottagna depositioner skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå om skuldens monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som har mottagit en deposition skall bokföra bort sin skuld från balansräkningen när depositionen återbetalas eller när den tas i anspråk av redovisningsenheten.

Sidoordnat register och avstämning
Mottagna depositioner skall registreras i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att fram information om belopp för mottagna depositioner avseende specifika personer.


En redovisningsenhet gör en avstämning mellan en rapport för depositioner i det sidordnade registret och konton för mottagna depositioner i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
Mottagna depositioner värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som har erhållits från en annan fysisk eller juridisk person.

Depositioner i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då likviderna kunnat disponeras av redovisningsenheten. Depositioner i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på mottagna depositioner och mottagna depositioner är inte skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen. Depositioner värderas enligt samma principer i inkomstdeklarationen som i redovisningen. Mottagna depositioner blir skattepliktiga respektive momspliktiga när de tas i anspråk av en redovisningsenhet.


Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av skulder i årsredovisningen.

Exempel: bokföra mottagen deposition, kortfristig (kontobetalning)
En redovisningsenhet har tagit emot en deposition om 100 000 SEK i likvida medel från en köpare. Depositionen är kortfristig då avtalet sträcker sig över 6 månader.

Konto Benämning Debet Kredit
2897 Mottagna depositioner, kortfristiga 100 000
1941 Bankkonto affärsbanken 100 000

Exempel: bokföra mottagen deposition, långfristig (kontobetalning)
En redovisningsenhet har tagit emot en deposition om 100 000 SEK i likvida medel från en köpare. Depositionen är långfristig då avtalet sträcker sig över 5 år.


Konto Benämning Debet Kredit
2397 Mottagna depositioner, långfristiga 100 000
1941 Bankkonto affärsbanken 100 000

Exempel: bokföra återbetalning av mottagen deposition, kortfristig (kontobetalning)
En redovisningsenhet har tagit emot en deposition om 100 000 SEK i likvida medel från en köpare. Redovisningensenheten har på grund av skadegörelse från kundens sida tagit 50 000 SEK inklusive moms i anspråk och återbetalat resterande 50 000 SEK till kunden vid avtalsperiodens slut. Momsen är 10 000 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 40 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
2897 Mottagna depositioner, kortfristiga 100 000
1941 Bankkonto affärsbanken 50 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 10 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 40 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/12/08

Kontakta bokforingstips.se