Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra momsbetalning, mervärdesskattedeklaration och skattedeklaration för moms (bokföring exempel)

En redovisningsenhet som är momsregistrerad måste redovisa och betala moms (mervädesskatt) till skatteverket vid vissa redovisningstidpunkter avseende en viss redovisningsperiod.

Redovisningstidpunkten för moms är normalt den 12:e i andra månaden efter redovisningsperiodens slut men ett större företag som har en momspliktig försäljning överstigande 40 MSEK per kalenderår måste redovisa moms per månad per den 26:e i månaden efter redovisningsperiodens slut.

Enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och ekonomiska föreningar med en momspliktig omsättning som understiger 1 MSEK får redovisa moms per inkomstår i en särskild mervärdesskattedeklaration.

En redovisningsenhet måste betala moms om den utgående momsen är större än den ingående momsen under en redovisningsperiod och erhåller moms från skatteverket om den utgående momsen är mindre än den ingående momsen under en redovisningsperiod. Moms som skall betalas debiteras på skattekontot och moms som skall erhållas tillgodoförs på skattekontot.


Klassificering
Underlaget för en momsredovisning utgörs av en momsrapport från bokföringsprogrammet och när momsrapporten bokfördes så redovisades antingen en momsskuld i kontogrupp 26 eller en momsfordran i kontogrupp 16. En momsskuld debiteras på skattekontot och en momsfordran tillgodoförs på skattekontot strax efter det att momsredovisningen har lämnats till skatteverket.
En juridisk person såsom ett aktiebolag, en ekonomisk förening, ett handelsbolag och ett kommanditbolag har ett eget skattekonto medan en enskild firma inte har ett eget skattekonto.

I en juridisk person bokförs en betalning till skattekontot genom att ett konto i kontogrupp 19 krediteras och att ett konto i kontogrupp 16 debeteras. En betalning från skattekontot hos en juridisk person bokförs genom att ett konto i kontogrupp 19 debeteras och att ett konto i kontogrupp 16 krediteras.


En enskild näringsidkare bokför en betalning till skattekontot genom att kreditera ett konto i kontogrupp 19 och genom att debetera ett konto i kontogrupp 20. En betalning från skattekontot hos en enskild näringsidkare bokförs genom att ett konto i kontogrupp 19 debeteras och att ett konto i kontogrupp 20 krediteras.

I en juridisk person bokförs en debitering av en momsskuld på skattekontot genom att ett konto i kontogrupp 16 krediteras och att kontot för momsskuld i kontogrupp 26 debeteras. En tillgodoförd momsfordran på ett skattekonto för en juridisk person bokförs genom att ett konto i kontogrupp 16 debeteras och att kontot för momsfordran i kontogrupp 16 krediteras.

En enskild näringsidkare bokför en debitering av en momsskuld på skattekontot genom att ett konto i kontogrupp 20 krediteras och att kontot för momsskuld i kontogrupp 26 debeteras. En tillgodoförd momsfordran på ett skattekonto för en enskild näringsidkare bokförs genom att ett konto i kontogrupp 20 debeteras och att kontot för momsfordran i kontogrupp 16 krediteras.


Kontogrupp 16 - Övriga kortfristiga fordringar
Kontogrupp 19 - Kassa och bank
Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter

Erkännande
En betalning till eller från skattekontot bokförs när betalningen har skett och en debitering av en momsskuld eller en tillgodoföring av en momsfordran på skattekontot bokförs när transaktionerna har registrerats på skattekontot.

En momsskuld bokförs bort när momsskulden har debiterats på skattekontot och en momsfordran bokförs bort när momsfordringen har tillgodoförts på skattekontot.

Sidoordnat register och avstämning
Det krävs normalt inte något sidoordnat register för fordringar på och skulder till skatteverket. I en juridisk person skall saldot på skattekontot i bokföringen (1630) stämmas av mot ett kontoutdrag för skattekontot från skatteverket. Ett kontoutdrag för skattekontot kan skrivas ut på skatteverkets hemsida för de som har e-legitimation eller beställas från skatteverket. I en enskild firma finns det inget eget skattekonto för firman utan det är den enskilda näringsidkarens privata skattekonto som används för debiteringar av skatter.


Värdering
En betalning till eller från skattekontot värderas till det nominella belopp omräknat till redovisningsvalutan som har registrerats på skattekontot. En debitering av en momsskuld eller en tillgodoföring av en momsfordran värderas till det nominella belopp omräknat till redovisningsvalutan som har registrerats på skattekontot.

Fordringar och skulder i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då fordringarna och skulderna uppstod i redovisningsenheten. Fordringar och skulder i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post. Realiserade valutakursdifferenser bokförs när betalning skett från eller till kassa och bank.


Momsredovisning
En momsrapport redovisas i en mervärdesskattedeklaration per redovisningstidpunkten och då skall även eventuell moms att betala finnas tillgängligt på skattekontot.

Den normala redovisningsperioden för moms är ett kalenderkvartal (tre kalendermånader) men stora företag som har en momspliktig omsättning som överstiger 40 MSEK per kalenderår måste lämna en momsredovisning för varje kalendermånad. Enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och ekonomiska föreningar med en momspliktig omsättning som understiger 1 MSEK per räkenskapsår får redovisa moms per inkomstår.

Redovisningstidpunkten för moms vid enmånadersredovisning måste vara den 26:e i månaden efter redovisningsperioden för ett större företag med en momspliktig omsättning som överstiger 40 MSEK per kalenderår. Företag med en momspliktig omsättning understigande 40 MSEK per kalenderår redovisar normalt moms i skattedeklarationen per den 12:e i andra månaden efter redovisningsperioden. Vid momsredovisning per inkomstår redovisas moms per den 26:e i andra månaden efter räkenskapsårets slut.


En momsregistrerad redovisningsenhet måste per deklarationsdagen för moms ha betalat in den moms som skall betalas för redovisningsperioden till skattekontot. En redovisningsenhet måste betala in moms motsvarande skillnaden mellan den utgående och den ingående momsen, om den ingående momsen är större än den utgående momsen erhåller redovisningsenheten mellanskillnaden från skatteverket.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av fordringar och skulder i årsredovisningen.

Exempel: bokföra debitering och betalning av momsskuld (juridisk person)
En redovisningsenhet har redovisat en momsskuld om 17 000 SEK avseende det första kvartalet år 2010 och denna momsskuld har debiterats på skattekontot per den 13 maj år 2010. I samband momsredovisningstidpunkten betalade redovisningsenheten även in 18 000 SEK till skattekontot.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 18 000
1630 Skattekontot 18 000
1630 Skattekontot 17 000
2650 Moms redovisningskonto 17 000

Exempel: bokföra debitering och betalning av momsskuld (enskild firma)
En redovisningsenhet har redovisat en momsskuld om 17 000 SEK avseende det första kvartalet år 2010 och denna momsskuld har debiterats på skattekontot per den 13 maj år 2010. I samband momsredovisningstidpunkten betalade redovisningsenheten även in 18 000 SEK till skattekontot för den enskilda näringsidkaren.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 18 000
2012 Egna skatter 18 000
2012 Egna skatter 17 000
2650 Moms redovisningskonto 17 000

Exempel: bokföra tillgodoförd momsfordran på skattekontot (juridisk person)
En redovisningsenhet har redovisat en momsfordran om 5 000 SEK avseende det första kvartalet år 2010 och denna momsfordran har tillgodoförts på skattekontot per den 13 maj år 2010 vilket bokförs enligt nedan.


Konto Benämning Debet Kredit
1630 Skattekontot 5 000
1650 Momsfordran 5 000

Exempel: bokföra tillgodoförd momsfordran på skattekontot (enskild firma)
En redovisningsenhet har redovisat en momsfordran om 5 000 SEK avseende det första kvartalet år 2010 och denna momsfordran har tillgodoförts på skattekontot per den 13 maj år 2010 vilket bokförs enligt nedan i en enskild firma.


Konto Benämning Debet Kredit
2012 Egna skatter 5 000
1650 Momsfordran 5 000

Exempel: bokföra återbetalning från skattekontot (juridisk person)
En redovisningsenhet har erhållit 8 000 SEK till sitt bankkonto från skatteverket på grund av att det fanns ett överskott på skattekontot.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 8 000
1630 Skattekontot 8 000

Exempel: bokföra återbetalning från skattekontot (enskild firma)
En redovisningsenhet har erhållit 8 000 SEK till sitt bankkonto från skatteverket på grund av att det fanns ett överskott på skattekontot.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 8 000
2012 Egna skatter 8 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2012/11/07

Kontakta bokforingstips.se