Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra maskiner (bokföring med exempel)

Maskiner är tekniska anläggningar som används i en näringsverksamhet för att producera de produkter som en redovisningsenhet säljer eller för att tillverka material och verktyg som förbrukas i näringsverksamheten.

Klassificering
Maskiner klassificeras normalt som materiella anläggningstillgångar då en maskin är ett fysiskt objekt som med hög sannolikhet genererar ekonomiska fördelar till en redovisningsenhet i framtiden. Maskiner kan också klassificeras som förbrukningsinventarier om deras ekonomiska livslängd understiger 3 år eller om anskaffningsvärdet understiger gränsvärdena för inventarier av mindre värde. Man brukar bokföra maskiner i kontogrupp 12 eller kontogrupp 54.

Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier
Kontogrupp 54 - Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel

Erkännande
Maskiner skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om maskinerna har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Maskiner som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom de har sålts eller utrangerats (slängts) skall bokas bort från balansräkningen. Maskiner som har utrangerats skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset normalt är noll.

Sidoordnat register och avstämning
Anskaffade och egentillverkade maskiner skall registreras i ett anläggningsregister så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade uppskrivningar för varje enskild maskin.

Det redovisade värdet för maskiner i balansräkningen stäms av mot det redovisade värdet för maskiner enligt en rapport från anläggningsregistret där redovisat värde finns specificerat för alla maskiner och separat för varje enskild maskin.

Värdering
Maskiner värderas alltid initialt till sitt anskaffningsvärde och därefter tillämpas de tillåtna värderingsprinciper som en redovisningsenhet har valt för tillgångarna. Anskaffningsvärdet utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av maskiner eller de utgifter som krävs och som kan hänföras till utvecklingen och färdigställandet av maskiner.

Enligt IFRS kan en redovisningsenhet efter den initiala redovisningen välja att värdera maskiner enligt omvärderingsmetoden till verkligt värde eller enligt anskaffningsvärdemetoden till anskaffningsvärdet.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) får aktiebolag och ekonomiska föreningar skriva upp värdet för maskiner som har ett tillförlitligt bestående värde som väsentligen överstiger bokfört värde. En uppskrivning i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) måste dock användas till att öka aktiekapitalet i en fondemission eller sättas av i en uppskrivningsfond.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att värdera maskiner till verkligt värde och därför tillämpas alltid anskaffningsvärdemetoden för maskiner i de redovisningsenheter som tillämpar dessa rekommendationer.

Enligt K3-rekommendationen är det tillåtet att skriva upp värdet för maskiner i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). En redovisningsenhet skall enligt K3-rekommendationen redovisa en uppskjuten skatteskuld avseende det uppskrivna beloppet.

På maskiner skall en redovisningsenhet göra planenliga avskrivningar fördelat över maskinernas ekonomiska livslängd eftersom maskinerna successivt minskar i värde i takt med att maskinerna åldras och förbrukas.

Enligt IFRS skall en redovisningsenhet i slutet av varje redovisningsperiod utvärdera om det finns någon indikation på att en maskin kan ha minskat i värde. Om en sådan indikation finns skall redovisningsenheten pröva nedskrivningsbehovet och om ett nedskrivningsbehov finns skall maskinen skrivas ned till det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

När tillgångar skall värderas och testas för nedskrivningsbehov kan det hända att tillgångarna inte kan värderas var för sig utan måste grupperas i en kassagenererande enhet. En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som genererar betalningsströmmar som i stor grad är oberoende av de betalningsströmmar som genereras från andra tillgångar eller grupper av tillgångar.

Moms och beskattning
Momsen på maskiner är normalt 25 % och avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. En redovisningsenhet som har gjort avdrag för ingående moms för maskin måste ta ut utgående moms när den här maskinen säljs. Personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto där anskaffningsvärdet för maskinen bokförs.

Uppskrivningar för maskiner är inte skattepliktiga och nedskrivningar av maskiner är skattemässigt avdragsgilla i den mån det verkliga värdet understiger det skattemässiga värdet. Enligt inkomstskattelagen (1999:1229) skall kapitalvinster och kapitalförluster tas upp till beskattning det år då tillgången säljs och det är därför avgörande att spara uppgifter om anskaffningsvärde för tillgångar oberoende av den värderingsprincip som tillämpas.

När en maskin säljs skall en redovisningsenhet ta upp kapitalvinsten eller kapitalförlusten i inkomstdeklarationen som inkomst av näringsverksamhet.

Skattemässigt har en redovisningsenhet möjlighet att göra räkenskapsenliga avskrivningar baserat på en avskrivningstid om minst 5 år (20 % per år) eller en direktavskrivning om reglerna gällande förbrukningsinventarier är uppfyllda.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av maskiner i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i en not till det redovisade värdet för maskiner och andra tekniska anläggningar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade avskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra inköp av maskin (fakturametoden)
En redovisningsenhet har anskaffat en maskin för 125 000 SEK inklusive moms där 25 000 SEK utgör moms och 100 000 utgör maskinvärde.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 125 000
2641 Ingående moms SE 25 000
1211 Maskiner 100 000

Exempel: bokföra inköp av maskin (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har anskaffat en maskin för 125 000 SEK inklusive moms där 25 000 SEK utgör moms och 100 000 utgör maskinvärde.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bankkonto 125 000
2641 Ingående moms SE 25 000
1211 Maskiner 100 000

Exempel: bokföra avskrivning av maskin (bokslut)
En redovisningsenhet tillämpar en avskrivningstid om 5 år för sina maskiner och skall vid bokslutet göra en avskrivning med 20 000 SEK (100000/5).

Konto Benämning Debet Kredit
1219 Ack. avskrivningar på maskiner 20 000
7831 Avskrivningar på maskiner 20 000

Exempel: bokföra nedskrivning av maskin (bokslut)
En redovisningsenhet har beslutat att skriva ned värdet för en maskin med 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1218 Ack. nedskrivningar på maskiner 10 000
7730 Nedskrivningar av maskiner och inventarier 10 000

Exempel: bokföra uppskrivning av maskin (bokslut)
Ett aktiebolag som tillämpar K3-rekommendationen har beslutat att skriva upp värdet på en maskin med 10 000 SEK. Bolagsskatten är 22 % och en uppskjuten skatteskuld om 2 200 SEK (10000*0,22) redovisas i samband med uppskrivningen.

Konto Benämning Debet Kredit
1217 Ack. uppskrivningar på maskiner 10 000
2085 Uppskrivningsfond 7 800
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 2 200

Exempel: bokföra avskrivning av uppskrivet belopp (bokslut)
Ett aktiebolag som tillämpar K3-rekommendationen har gjort en uppskrivning om 10 000 SEK avseende en maskin, 2 200 SEK (22 % bolagsskatt) redovisades som en uppskjuten skatteskuld. Redovisningsenheten tillämpar en avskrivningstid om 5 år för sina maskiner och skall vid bokslutet göra en avskrivning med 2 000 SEK (10000/5) avseende uppskrivet belopp, 440 SEK avser upplösning av avsättning för uppskjuten skatt.

Konto Benämning Debet Kredit
1219 Ack. avskrivningar på maskiner 2 000
2085 Uppskrivningsfond 1 560
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 440

Exempel: bokföra försäljning av maskin (fakturametoden)
En redovisningsenhet har sålt en maskin för 50 000 SEK inklusive moms (10 000 SEK). Maskinen har ett anskaffningsvärde om 100 000 SEK och ackumulerade avskrivningar om 20 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordringar 50 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 10 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 40 000
3099 Justering av försäljning, ej moms 40 000
1211 Maskiner 100 000
1219 Ack. avskrivningar på maskiner 20 000
7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier 40 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/05/28

Kontakta bokforingstips.se