Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra markanläggningar (bokföring med exempel)

Markanläggningar är enligt inkomstskattelagen (1999:1229) anordningar på en fastighet som fastighetsägaren har för avsikt att använda i näringsverksamheten och som inte klassificeras som byggnader, inventarier eller mark.

Exempel på markanläggningar enligt inkomstskattelagen (1999:1229) är vägar, kanaler, hamninlopp, parkeringsplatser, fotbollsplaner och planteringar. Brunnar, källare och tunnlar räknas som markanläggningar till den del de inte räknas som byggnad. Som markanläggningar räknas också sådana arbeten som behövs för att marken ska göras plan eller fast.

Klassificering
Markanläggningar är fysiska anordningar på en fastighet som bokförs som materiella anläggningstillgångar i kontogrupp 11. Markanläggningar klassificeras skilt från byggnader och mark på grund av skillnader i avskrivningsprinciper. En markanläggning kan skattemässigt skrivas av omedelbart om anläggningen enbart skall användas ett fåtal år.

När en fastighet med markanläggningar säljs så bokförs det kvarvarande anskaffningsvärdet för byggnader, mark och markanläggning bort från konton i kontogrupp 11. En vinst vid försäljning av en fastighet bokförs i kontogrupp 39 och en förlust vid försäljning av en fastighet bokförs i kontogrupp 79.

En avskrivning av markanläggningar bokförs genom att ett konto i kontogrupp 11 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 78 debiteras. En nedskrivning av markanläggningar bokförs genom att ett konto i kontogrupp 11 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 77 debiteras. En uppskrivning av markanläggningar bokförs genom att ett konto i kontogrupp 11 debiteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 20 krediteras.

Kontogrupp 11 - Byggnader och mark
Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter
Kontogrupp 77 - Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar
Kontogrupp 78 - Avskrivningar enligt plan
Kontogrupp 79 - Övriga rörelsekostnader

Erkännande
En markanläggning skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten, om markanläggningen har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Markanläggningar som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom de har sålts eller utrangerats (rivits) skall bokas bort från balansräkningen. Markanläggningar som har utrangerats skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset normalt är noll.

Sidoordnat register och avstämning
Anskaffade och egentillverkade markanläggningar registreras i ett anläggningsregister så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade uppskrivningar för varje enskild markanläggning.

Det redovisade värdet för markanläggningar i balansräkningen stäms av mot det redovisade värdet för markanläggningar enligt en rapport från anläggningsregistret där redovisat värde finns specificerat för alla markanläggningar och separat för varje enskild markanläggning.

Värdering
En markanläggning skall initalt alltid värderas och bokföras till anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet för en markanläggning utgör vad en redovisningsenhet har betalat för markanläggningen eller de utgifter som företaget har haft för att färdigställa markanläggningen.

Enligt IFRS skiljer sig värderingsprinciperna åt när det gäller rörelsefastigheter respektive förvaltningsfastigheter. Rörelsefastigheter får enligt IFRS värderas enligt omvärderingsmetoden och förvaltningsfastigheter får värderas till verkligt värde via resultaträkningen enligt verkligtvärdemetoden.

Fastigheter som är anläggningstillgångar skall enligt årsredovisningslagen värderas till anskaffningsvärde och ett aktiebolag eller en ekonomisk förening för skriva upp värdet för en fastighet. En uppskrivning i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) måste dock användas till att öka aktiekapitalet i en fondemission eller sättas av i en uppskrivningsfond.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att värdera markanläggningar till verkligt värde och därför tillämpas alltid anskaffningsvärdemetoden för markanläggningar i de redovisningsenheter som tillämpar dessa rekommendationer.

Enligt K3-rekommendationen är det tillåtet att skriva upp värdet för markanläggningar i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). En redovisningsenhet skall enligt K3-rekommendationen redovisa en uppskjuten skatteskuld avseende det uppskrivna beloppet.

För markanläggningar som värderas till anskaffningsvärdet eller omvärderat värde enligt omvärderingsmetoden skall en redovisningsenhet göra planenliga avskrivningar fördelat över markanläggningarnas ekonomiska livslängd.

Enligt IFRS skall en redovisningsenhet i slutet av varje redovisningsperiod utvärdera om det finns någon indikation på att markanläggningar kan ha minskat i värde. Om en sådan indikation finns skall redovisningsenheten pröva nedskrivningsbehovet och om ett nedskrivningsbehov finns skall markanläggningen skrivas ned till det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

När tillgångar skall värderas och testas för nedskrivningsbehov kan det hända att tillgångarna inte kan värderas var för sig utan måste grupperas i en kassagenererande enhet. En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som genererar betalningsströmmar som i stor grad är oberoende av de betalningsströmmar som genereras från andra tillgångar eller grupper av tillgångar.

Moms och beskattning
Om en redovisningsenhet anlitar en momsregistrerad näringsidkare i Sverige för att uppföra markanläggningar på sin fastighet så tillämpas reglerna om omvänd skattskyldighet. De byggtjänster som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet är tjänster som avser fastighet, byggnad eller anläggning och som kan hänföras till mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, slutbehandling av byggnader och uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare.

Omvänd skattskyldighet innebär att köparen är skyldig att redovisa utgående moms och ingående moms på inköpet. Om en redovisningsenhet anlitar en icke momsregistrerad person i Sverige för att uppföra markanläggningar så förekommer det ingen moms avseende tjänsteutförandet. En försäljning av en fastighet är inte momspliktig.

Om en redovisningsenhet själva uppför markanläggningar på sin fastighet så är momsen på de utgifter som krävs för att uppföra markanläggningarna avdragsgilla som ingående moms för en momsregistrerad person. Moms som inte är avdragsgill som ingående moms bokförs på det konto där anskaffningsvärdet för markanläggningen skall bokföras.

Uppskrivningar för fastigheter är inte skattepliktiga och nedskrivningar av fastigheter är skattemässigt avdragsgilla i den mån det verkliga värdet understiger det skattemässiga värdet. Enligt inkomstskattelagen (1999:1229) skall kapitalvinster och kapitalförluster tas upp till beskattning det år då tillgången säljs och det är därför avgörande att spara uppgifter om anskaffningsvärde för tillgångar oberoende av den värderingsprincip som tillämpas.

Kapitalvinsten eller kapitalförlusten på fastigheter skall deklareras som inkomst av näringsverksamhet i aktiebolag och ekonomiska föreningar. Kapitalförluster på fastigheter i aktiebolag och ekonomiska föreningar som inte under de tre senaste åren i betydande omfattning (20-30 %) har använts för produktions- eller kontorsändamål får endast kvittas mot kapitalvinster på fastigheter. Kapitalförluster som inte kan utnyttjas under ett inkomstår får sparas till senare år och kvittas mot framtida kapitalvinster på fastigheter.

Kapitalvinster eller kapitalförluster på fastigheter skall av enskilda näringsidkare tas upp som inkomst av kapital. I handelsbolag eller kommanditbolag skall kapitalvinster eller kapitalförluster på fastigheter beskattas hos delägarna i bolaget. En delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag som är en fysisk person eller ett dödsbo skall ta upp sin del av kapitalvinsten eller kapitalförlusten på byggnader som inkomst av kapital.

Markanläggningar som enbart skall användas under ett fåtal år får enligt inkomstskattelagen skrivas av direkt Markanläggningar som skall användas under en längre tid får skrivas av med högst tio procent per år av anskaffningsvärdet för täckdiken och skogsvägar, för andra markanläggningar är den maximala skattemässiga avskrivningen fem procent per år av anskaffningsvärdet.

Utgifter för reparation och underhåll av markanläggningar är skattemässigt avdragsgilla när utgifterna uppstår.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av byggnader och mark i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i en not till det redovisade värdet för byggnader och mark i balansräkningen lämna upplysning om taxeringsvärden, anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade avskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra inköp av markanläggning (fakturametoden)
En redovisningsenhet har anlitat en anläggningsentreprenör för att anlägga en skogsväg på sin fastighet. Redovisningsenheten har erhållit en faktura för arbetet som uppgår till 500 000 SEK inklusive moms, varav 100 000 SEK är moms.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 500 000
2641 Ingående moms SE 100 000
1150 Markanläggningar 400 000

Exempel: bokföra avskrivning på markanläggning (bokslut)
En redovisningsenhet skall vid bokslutet göra en avskrivning om 40 000 SEK (400 000 * 10 %) för den skogsväg som har anskaffats till fastigheten.

Konto Benämning Debet Kredit
1159 Ack. avskrivningar markanläggningar 40 000
7824 Avskrivningar på markanläggningar 40 000

Exempel: bokföra nedskrivning av markanläggning (bokslut)
En redovisningsenhet skall vid bokslutet göra en nedskrivning om 50 000 SEK avseende en skogsväg.

Konto Benämning Debet Kredit
1158 Ack. nedskrivningar markanläggningar 50 000
7724 Nedskrivningar av markanläggningar 50 000

Exempel: bokföra uppskrivning av markanläggning (bokslut)
Ett aktiebolag som tillämpar K3-rekommendationen skall vid bokslutet göra en uppskrivning om 50 000 SEK avseende en skogsväg. Bolagsskatten är 22 % och en uppskjuten skatteskuld om 11 000 SEK (50000*0,22) redovisas i samband med uppskrivningen.

Konto Benämning Debet Kredit
1157 Ack. uppskrivningar markanläggningar 50 000
2085 Uppskrivningsfond 39 000
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 11 000

Exempel: bokföra avskrivning av uppskrivet belopp (bokslut)
Ett aktiebolag som tillämpar K3-rekommendationen har gjort en uppskrivning om 50 000 SEK avseende en skogsväg, 11 000 SEK (22 % bolagsskatt) redovisades som en uppskjuten skatteskuld. Redovisningsenheten tillämpar en avskrivningstid om 10 år för sina markanläggningar och skall vid bokslutet göra en avskrivning med 5 000 SEK (50000/10) avseende uppskrivet belopp, 1 100 SEK avser upplösning av avsättning för uppskjuten skatt.

Konto Benämning Debet Kredit
1159 Ack. avskrivningar markanläggningar 5 000
2085 Uppskrivningsfond 3 900
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 1 100

Exempel: bokföra försäljning av fastighet (kontantbetalning)
En redovisningsenhet har sålt en fastighet för 2 MSEK med en byggnad som har ett anskaffningsvärde om 0,8 MSEK, mark som har ett anskaffningsvärde om 0,2 MSEK och en markanläggning som har ett anskaffningsvärde om 0,4 MSEK. Byggnaderna har ackumulerade avskrivningar om 0,1 MSEK och markanläggningarna har ackumulerade avskrivningar om 0,08 MSEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2351 Fastighetslån 1 000 000
1930 Checkkonto 1 000 000
1111 Byggnader på egen mark 800 000
1119 Ack. avskrivningar byggnader 100 000
1130 Mark 200 000
1150 Markanläggningar 400 000
1159 Ack. avskrivningar markanläggningar 80 000
3972 Vinst vid avyttring av byggnader och mark 780 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/05/28

Kontakta bokforingstips.se