Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra leverantörsskulder och leverantörsskuld (bokföring med exempel)

Leverantörsskulder är förpliktelser som en redovisningsenhet har att betala leverantörsfakturor som avser levererade varor eller utförda tjänster.

Leverantörsskulder uppstår på grund av att det säljande företaget har givit det köpande företaget kredit enligt avtalade betalningsvillkor. En redovisningsenhet som bokför enligt fakturametoden bokför leverantörsskulder när leverantörsfakturor ankommer och redovisningsenheter som tillämpar kontantmetoden bokför leverantörsskulder först vid bokslut.

Klassificering
En leverantörsskuld klassificeras som en kortfristig skuld eftersom en redovisningsenhet normalt avser att betala en leverantörsskuld inom ett år från redovisningstillfället. Man brukar bokföra leverantörsskulder i kontogrupp 24.

Kontogrupp 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer


Erkännande
En leverantörsskuld skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar kommer att uppstå om leverantörsskuldens monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En leverantörsskuld skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att leverantörsskulden har blivit betald eller bortskriven. En betalning av en leverantörsskuld bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av en leverantörsskuld skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen.

En redovisningsenhet som bokför enligt kontantmetoden bokför leverantörsskulder först vid bokslutet då inköp bokförs när leverantörsfakturor betalas enligt kontantmetoden.


Värdering
Leverantörsskulder skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden vilket i de flesta fall approximeras av det nominella belopp som skall betalas vid förfall.

Leverantörsskulder i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då leverantörsskulden uppstod i redovisningsenheten. Leverantörsskulder i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har väldigt många separata leverantörsskulder i en bokföringspost bör registrera varje separat leverantörsfaktura i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om vilka separata leverantörsfakturor som ingår i saldot på kontot för leverantörsskuld (2440). En redovisningsenhet som använder ett administrationsprogram eller ett affärssystem kan registrera varje separat leverantörsfaktura i programmet och därigenom få information i en leverantörsreskontra.


Saldot på kontot för leverantörsskulder skall stämmas av mot leverantörsreskontran och/eller de enskilda leverantörsfakturorna som verifierar de specifika leverantörsskulderna. Ett register för leverantörsskulder skall kunna ge information om enskilda leverantörsfakturor med hänvisning till det dokument som ligger till grund för leverantörsskulden.

Moms och beskattning
Det är normalt moms på en redovisningsenhets inköp av varor och tjänster och sådan moms räknas som ingående moms. En momsregistrerad redovisningsenhet får normalt avdrag för moms vid inköp som ingående moms men det finns undantag. En redovisningsenhet som inte får avdrag för moms som ingående moms bokför momsen som en kostnad.

De flesta inköp av varor och tjänster i en redovisningsenhet är skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet. Utgifter som inte är skattemässigt avdragsgilla kostnader måste återjusteras som en pluspost i inkomstdeklarationen.


Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av skulder i årsredovisningen.

Exempel: bokföra leverantörsskuld (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura gjort ett inköp av varor om 12 500 SEK där 2 500 SEK är moms.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 12 500
2641 Ingående moms 2 500
4011 Varuinköp sv 10 000

Exempel: bokföra betalning av leverantörsskuld (fakturametoden)
En redovisningsenhet har betalat en leverantörsskuld på 12 500 SEK via sitt bankgirokonto.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro affärsbanken 12 500
2440 Leverantörsskuld 12 500Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2012/12/12

Kontakta bokforingstips.se