Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra leverantörskreditfaktura från utlandet i utländsk valuta (bokföring med exempel)

En leverantörskreditfaktura i utländsk valuta är en minusfaktura som helt eller delvis krediterar en leverantörsfaktura.

En redovisningsenhet som köper in varor och tjänster från utländska och svenska leverantörer kan få en leverantörskreditfaktura som är utställd i en utländsk valuta som skiljer sig från redovisningsenhetens redovisningsvaluta. En leverantörskreditfaktura i utländsk valuta kan erhållas på grund av reklamationer eller andra felaktigheter.

En svensk redovisningsenhet måste bokföra alla affärshändelser i redovisningsvalutan, kan vara SEK eller EUR. En leverantörskreditfaktura i utländsk valuta skall inte medföra att det uppstår valutakursdifferenser i bokföringen och därför omräknas en leverantörskreditfaktura i utländsk valuta i enlighet med den valutakurs som den krediterade leverantörsfakturan har omräknats med.

När en leverantörskreditfaktura i utländsk valuta bokförs skall det inte uppstå någon valutakursdifferens mellan leverantörsfaktura och leverantörskreditfaktura. Eventuella valutakursdifferenser bokförs när en redovisningsenhet betalar en leverantörsfaktura och när en leverantör återbetalar en leverantörskreditfaktura.

En kreditfaktura i utländsk faktura kan avse avse svenska inköp, import eller EU-handel med eller utan ingående moms.

Klassificering
En leverantörskreditfaktura i utländsk valuta redovisas på motsatt sätt jämfört med hur leverantörsfakturan bokfördes när det ursprungliga inköpet av varan eller tjänsten bokfördes. En kreditering innebär att kostnaderna minskar (krediteras) och att den ingående momsen eventuellt också minskar (krediteras) om avdrag för ingående moms gjordes vid inköpet. I baskontoplanen bokförs kostnader för varor och tjänster i kontoklass 4, 5 och 6.

Kontoklass 4 - Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Kontoklass 5 till 6 - Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

Erkännande
En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför en leverantörskreditfaktura i utländsk valuta när återbetalning sker och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför en leverantörskreditfaktura i utländsk valuta när leverantörskreditfakturan skapades eller när inbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En negativ utgift avseende en leverantörskreditfaktura i utländsk valuta värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som inbetalats och som väntas inbetalas från leverantören. En negativ kostnad avseende en leverantörskreditfaktura i utländsk valuta värderas till det verkliga värdet av krediterade prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av de negativa utgifterna avseende varor och tjänster.

En redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden omräknar en leverantörskreditfaktura i utländsk valuta i enlighet med växelkursen för den krediterade leverantörsfakturan (ursprungliga fakturan). Eventuella valutakursdifferenser bokförs när en leverantörsfaktura betalas och när en leverantörskreditfaktura återbetalas.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför en leverantörskreditfaktura i utländsk valuta när återbetalning från leverantören har skett omräknat till den valutakurs som gäller vid återbetalningstillfället.

Ingående moms på en leverantörskreditfaktura i utländsk valuta skall omräknas till valutakursen per fakturadatumet för den krediterade leverantörsfakturan (den ursprungliga faktura som blivit krediterad). Om ett belopp för ingående moms anges på leverantörskreditfakturan så används detta belopp.

Leverantörsskulder får omräknas till balansdagens växelkurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Moms och beskattning
En momsregistrerad redovisningsenhet som har erhållit en leverantörskreditfaktura i utländsk valuta för vilken redovisningsenheten tidigare har redovisat ingående moms skall reducera den ingående momsen i motsvarande mån i enlighet med krediteringen med tillämpning av den valutakurs som gällde för den ursprungliga leverantörsfakturan.

Den ingående momsen vid inköp av varor och tjänster från leverantörer i Sverige är 25%, 12%, 6% eller 0 % av omsättningen exklusive moms. Den ingående momsen är 0 % vid inköp på import, vid inköp från näringsidkare i andra EU-länder än Sverige och vid inköp från leverantörer i Sverige när reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga. En person som inte är momsregistrerad får inte göra avdrag för moms som ingående moms utan får dra av momsen som en kostnad.

Ingående moms på en leverantörskreditfaktura i utländsk valuta skall omräknas till valutakursen per fakturadatumet för den krediterade leverantörsfakturan (den ursprungliga faktura som blivit krediterad). Om ett belopp för ingående moms anges på leverantörskreditfakturan så används detta belopp.

Kostnader avseende en leverantörsfaktura i utländsk valuta är normalt alltid skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen om dessa kostnader inte avser privat utnyttjade varor eller tjänster som inte har uttagsbeskattat. Uttagsbeskattning innebär att uttag av varor och tjänster bokförs som en vanlig försäljning eller att värdet för varorna och tjänsterna förmånsbeskattas i lönekörningen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för varor och tjänster som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av lagerförändring, förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra leverantörskreditfaktura i utländsk valuta (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörskreditfaktura fått varor till ett totalt värde om 10 000 EUR krediterade. Varuvärdet är 9 000 EUR, frakten är 1 000 EUR och valutakursen avseende den ursprungliga leverantörsfakturan var 10 SEK per EUR. Redovisningsenheten har lämnat sitt VAT-nummer till säljaren och försäljningen är momsfri.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 100 000
4011 Varuinköp 100 000
4599 Justering, omvänd moms 100 000
4515 Inköp varor EU, 25 % 100 000
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % 25 000
2645 Ingående moms utland 25 000

Exempel: bokföra återbetalning av utländsk leverantörskreditfaktura (fakturametoden)
En redovisningsenhet hade tidigare betalt en leverantörsfaktura om 10 000 EUR som nu har blivit krediterad. Leverantören har återbetalat 10 000 EUR till en valutakurs om 11 SEK per EUR, valutakursen var 10 SEK per EUR när leverantörsskulden ursprungligen bokfördes. Inbetalningen uppgick till 109 995 SEK där 5 SEK utgjorde en bankavgift.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 109 995
2440 Leverantörsskuld 100 000
3960 Valutakursvinster av rörelsekaraktär 10 000
6570 Bankavgifter 5

Exempel: bokföra leverantörskreditfaktura i utländsk valuta (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörskreditfaktura fått varor till ett totalt värde om 10 000 EUR krediterade. Varuvärdet är 9 000 EUR, frakten är 1 000 EUR och valutakursen avseende den ursprungliga leverantörsfakturan var 10 SEK per EUR. Leverantören har återbetalt 10 000 EUR när valutakursen var 11 SEK per EUR.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 110 000
4011 Varuinköp 100 000
4599 Justering, omvänd moms 100 000
4515 Inköp varor EU, 25 % 100 000
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % 25 000
2645 Ingående moms utland 25 000
3960 Valutakursvinster av rörelsekaraktär 10 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/12/08

Kontakta bokforingstips.se