Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra leverantörsfaktura från utlandet i utländsk valuta (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som köper in varor och tjänster från utländska och svenska leverantörer kan få en leverantörsfaktura som är utställd i en valuta som skiljer sig från redovisningsenhetens redovisningsvaluta.

När en redovisningsenhet får en leverantörsfaktura i utländsk valuta kan det medföra att växlingsavgifter och valutakursdifferenser uppstår i bokföringen. En redovisningsenhet och en leverantör kommer i ett köpeavtal överens om vem som skall stå för de växlingsavgifter och bankavgifter som uppstår när en leverantörsfaktura skall betalas. Det är vanligt att köparen betalar sin banks avgifter och att säljaren betalar sin banks avgifter.

En svensk redovisningsenhet måste bokföra alla affärshändelser i redovisningsvalutan, kan vara SEK eller EUR. För en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden uppstår en valutakursdifferens när en leverantörsfaktura i utländsk valuta betalas. En redovisningsenhet som bokför enligt kontantmetoden bokför en leverantörsfaktura vid betalningstillfället och därför uppstår det ingen valutakursdifferens mellan bokförd leverantörsskuld och betald leverantörsskuld.

Valutakursdifferenser på leverantörsfakturor i utländsk valuta uppstår även vid bokslut om leverantörsskulderna omräknas till balansdagens växelkurs i de redovisningsenheter som tillämpar fakturametoden eller kontantmetoden för sin bokföring.

En leverantörsfaktura i utländsk faktura kan avse svenska inköp, import eller EU-handel med eller utan ingående moms.

Klassificering
En utgift avseende en leverantörsfaktura i utländsk valuta som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Den del av en utgift avseende en leverantörsfaktura i utländsk valuta som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

Kostnader avseende en leverantörsfaktura i utländsk valuta klassificeras som utgifter för varor, material, legoarbeten, underentreprenader, övriga externa kostnader eller som finansiella kostnader.

Kontoklass 4 - Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Kontoklass 5 till 6 - Övriga externa rörelseutgifter/kostnader
Kontoklass 8 - Finansiella intäkter och kostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift avseende en leverantörsfaktura i utländsk valuta värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till leverantören. En kostnad avseende en leverantörsfaktura i utländsk valuta värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter avseende varor och tjänster.

En redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden omräknar en leverantörsfaktura i utländsk valuta i enlighet med växelkursen per fakturadatumet men kan även använda en standardkurs för att underlätta administrationsbördan. Eventuella valutakursdifferenser bokförs när leverantörsfakturan betalas och när utbetalningen registreras i enlighet med det belopp som utbetalas.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför en leverantörsfaktura i utländsk valuta när utbetalning till leverantören har skett omräknat till den valutakurs som gäller vid utbetalningstillfället.

Ingående moms på en leverantörsfaktura i utländsk valuta omräknas till valutakursen per fakturadatum för en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden och till valutakursen per inbetalningsdatum för en redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden. Om den ingående momsen anges i svenska kronor på leverantörsfakturan så används detta belopp.

Leverantörsskulder får omräknas till balansdagens växelkurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Moms och beskattning
Den ingående momsen vid inköp av varor och tjänster från leverantörer i Sverige är 25%, 12%, 6% eller 0 % av omsättningen exklusive moms. Den ingående momsen är 0 % vid inköp på import, vid inköp från näringsidkare i andra EU-länder än Sverige och vid inköp från leverantörer i Sverige när reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga. En person som inte är momsregistrerad får inte göra avdrag för moms som ingående moms utan får dra av momsen som en kostnad.

Ingående moms på en leverantörsfaktura i utländsk valuta omräknas till valutakursen per fakturadatum för en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden och till valutakursen per utbetalningsdatum för en redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden. Om den ingående momsen anges i svenska kronor på leverantörsfakturan så används detta belopp.

Kostnader avseende en leverantörsfaktura i utländsk valuta är normalt alltid skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen, om dessa kostnader inte avser privat utnyttjade varor eller tjänster som inte har uttagsbeskattat. Uttagsbeskattning innebär att uttag av varor och tjänster bokförs som en vanlig försäljning eller att värdet för varorna och tjänsterna förmånsbeskattas i lönekörningen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för varor och tjänster som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av lagerförändring, förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra inköp av varor från ett annat EU-land än Sverige (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 10 000 EUR. Varuvärdet är 9 000 EUR, frakten är 1 000 EUR och valutakursen är 10 SEK per EUR. Redovisningsenheten har lämnat sitt VAT-nummer till säljaren och försäljningen är momsfri.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 100 000
4011 Varuinköp 100 000
4599 Justering, omvänd moms 100 000
4515 Inköp varor EU, 25 % 100 000
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % 25 000
2645 Ingående moms utland 25 000

Exempel: bokföra betalning av utländsk leverantörsfaktura (fakturametoden)
En redovisningsenhet har betalat en leverantörsfaktura på 10 000 EUR när växelkursen var 11 SEK per EUR, leverantörsskulden var bokförd till 100 000 SEK. Utbetalningen uppgick till 110 005 SEK där 5 SEK utgjorde en bankavgift.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 110 005
2440 Leverantörsskuld 100 000
7960 Valutakursförluster av rörelsekaraktär 10 000
6570 Bankavgifter 5

Exempel: bokföra inköp av varor från ett annat EU-land än Sverige (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 10 000 EUR. Varuvärdet är 9 000 EUR, frakten är 1 000 EUR och valutakursen är 10 SEK per EUR. Redovisningsenheten har lämnat sitt VAT-nummer till säljaren och försäljningen är momsfri.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
4011 Varuinköp 100 000
4599 Justering, omvänd moms 100 000
4515 Inköp varor EU, 25 % 100 000
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % 25 000
2645 Ingående moms utland 25 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/12/08

Kontakta bokforingstips.se