Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra inköp av legoarbeten och underentreprenader (bokföring med exempel)

Legoarbeten och underentreprenader är tjänster eller arbeten som erbjuds och utförs åt en uppdragsgivare av en uppdragstagare som avser uppdragsgivarens huvudverksamhet.

Legoarbeten innebär att en uppdragstagare tillverkar, förpackar eller distribuerar en produkt åt en uppdragsgivare utan att uppdragstagaren sätter sitt eget namn på produkterna. Underentreprenader innebär att en uppdragstagare utför arbete åt en uppdragsgivare för en kund till uppdragsgivaren.

Legoarbeten och underentreprenader innebär att det inte finns något anställningsförhållande mellan den som utför tjänsten och uppdragsgivaren. Den fysiska eller juridiska personen som utför legoarbeten eller underentreprenader åt en redovisningsenhet har F-skattesedel.

Legoarbeten och underentreprenader är tjänster som har ett samband med uppdragsgivarens huvudverksamhet såsom exempelvis tillverkning av varor eller utförande av byggnadsarbete.


Ett inköp av legoarbeten eller underentreprenader regleras normalt av köpvillkor enligt ett köpeavtal. Köpvillkor vid ett inköp av legoarbeten eller underentreprenader reglerar bland annat betalningsvillkor, prissättning, garantier, leveranssätt och dröjsmålsränta. Legoarbeten och underentreprenader kan vara uppdrag till fast pris eller uppdrag på löpande räkning.

Vid ett inköp av legoarbeten eller underentreprenader kan betalningen för tjänsterna ske genom förskottsbetalning eller genom betalning av leverantörsfaktura efter en viss kredittid. Den normala kredittiden för leverantörsfakturor är 30 dagar netto och en försenad betalning kan innebära att leverantören måste skicka betalningspåminnelser, skicka inkassokrav, begära utmätning hos kronofogden eller försätta en uppdragsgivare i konkurs.


Klassificering
En utgift för legoarbeten eller underentreprenader som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Kostnader för legoarbeten eller underentreprenader klassificeras som legoarbeten och underentreprenader. I baskontoplanen bokförs legoarbeten och underentreprenader i kontogrupp 46. Reduktioner av inköpspriser bokförs i kontogrupp 47 och ingående moms bokförs i kontogrupp 26. Anledningen till att man bokför kostnader för tjänster som berör huvudverksamheten i kontogrupp 46 är att man då kan beräkna en bruttovinst för huvudverksamheten.

Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter
Kontogrupp 46 - Legoarbeten och underentreprenader
Kontogrupp 47 - Reduktion av inköpspriser


Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför legoarbeten eller underentreprenader när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför legoarbeten eller underentreprenader när leverantörsfakturan skapades eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina inköp av legoarbeten och underentreprenader i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.


Värdering
En utgift vid inköp av legoarbeten eller underentreprenader värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till leverantören. En kostnad för legoarbeten eller underentreprenader värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för legoarbeten eller underentreprenader.

Vid inköp av legoarbeten eller underentreprenader kan det vara så att leverantören fakturerar i en valuta som skiljer sig från en redovisningsenhets redovisningsvaluta. En leverantörsfaktura avseende legoarbeten eller underentreprenader skall alltid bokföras i redovisningsvalutan och därför får man räkna om beloppet till valutakursen på fakturadagen. Eventuella valutakursdifferenser bokförs när leverantörsfakturan betalas.


Moms och beskattning
Den normala momsatsen vid inköp av tjänster från momsregistrerade personer i Sverige är 25 %, men momsatserna 12 %, 6 % och 0 % förekommer också. Vid inköp av tjänster från en person i ett land utanför Sverige (EU-länder och andra länder) och vid inköp av byggtjänster i Sverige tillämpas reglerna om omvänd skattskyldighet. Omvänd skattskyldighet för moms innebär att köparen skall redovisa utgående och ingående moms på inköpsvärdet omräknat till redovisningsvalutan.

En momsregistrerad person får avdrag för moms vid inköp av legoarbeten och underentreprenader som ingående moms och en icke momsregistrerad person redovisar momsen som en kostnad. Om det inte förekommer någon moms på en leverantörsfaktura när reglerna för omvänd skattskyldighet inte är tillämpliga så får inget avdrag för ingående moms göras.


Utgiften exklusive moms vid inköp av tjänster från en person i Sverige skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms om inte reglerna för omvänd skattskyldighet är tillämpliga för tjänsteinköpet. Den ingående momsen skall redovisas som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms.

Om reglerna för omvänd skattskyldighet tillämpas vid inköp av tjänster från Sverige skall utgiften redovisas som "Övriga inköp av tjänster" i ruta 24 i skattedeklarationen för moms. Utgiften vid inköp av tjänster från ett annat EU-land än Sverige skall redovisas som "Inköp av tjänster från ett annat EU-land, enligt huvudregeln" i ruta 21 och utgiften vid inköp av tjänster från ett land utanför EU skall redovisas som "Inköp av tjänster från ett land utanför EU" i ruta 22 i skattedeklarationen för moms.


Den beräknade utgående momsen skall redovisas som "Utgående moms 25 %" i ruta 30, "Utgående moms 12 %" i ruta 31 eller "Utgående moms 6 %" i ruta 32 i skattedeklarationen för moms och den beräknade ingående momsen skall redovisas som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms när reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga.

Kostnader för legoarbeten och underentreprenader är normalt alltid skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen om dessa kostnader inte avser privat utnyttjade tjänster som inte har uttagsbeskattat. Uttagsbeskattning innebär att uttag av varor och tjänster bokförs som en vanlig försäljning eller att värdet för varorna och tjänsterna förmånsbeskattas i lönekörningen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för tjänster som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av lagerförändring, förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.


Pågående arbeten redovisas enligt huvudregeln med intäktsredovisning i förhållande till färdigställandegraden eller enligt alternativregeln med lagervärdering av pågående arbeten som ännu inte har fakturerats.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av pågående arbeten och kostnader i årsredovisningen.

Ett företag som utför tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris ska enligt BFNAR 2016:10 lämna upplysning om företaget tillämpar huvudregeln eller alternativregeln. Ett företag som tillämpar alternativregeln på tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris och har räknat in indirekta utgifter i värdet för pågående arbeten för annans räkning ska lämna upplysning om det enligt BFNAR 2016:10.


Exempel: bokföra legoarbeten och underentreprenader (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura anlitat en leverantör för ett underentreprenadarbete. Leverantörsfakturan uppgår till totalt 12 500 SEK, momsen är 2 500 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
4611 Underentreprenader 10 000

Exempel: bokföra legoarbeten och underentreprenader (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura anlitat en leverantör för ett underentreprenadarbete. Leverantörsfakturan uppgår till totalt 12 500 SEK, momsen är 2 500 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 10 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
4611 Underentreprenader 10 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/12/08

Kontakta bokforingstips.se