Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra lån, låneskulder och lånade pengar (bokföring med exempel)

Ett lån är ett avtal mellan en långivare och en låntagare som innebär att långivaren överför likvida medel till låntagaren och att låntagaren senare återbetalar ett nominellt belopp till långivaren med eller utan ränta.

Ett företag eller en förening som behöver kapital för att kunna bedriva sin verksamhet kan ta upp lån från banker, andra kreditinstitut, företag och privatpersoner. Ett lån baseras normalt på ett enkelt eller ett löpande skuldebrev som reglerar de villkor som gäller för lånet. Innehavaren av ett enkelt skuldebrev får inte överlåta detta till någon annan medan innehavaren av ett löpande skuldebrev fritt kan överlåta skuldebrevet till andra.

Obligationer och certifikat är standardiserade löpande skuldebrev som ett företag eller en förening kan emittera för att få in kapital i verksamheten. Obligationer är långfristiga skulder som handlas på obligationsmarknaden och certifikat är kortfristiga skulder som handlas på penningmarknaden.


Ett lån kan vara långfristigt eller kortfristigt och vara ett rakt lån, ett annuitetslån eller ett diskonteringsinstrument. Långfristiga lån är lån med en löptid som är längre än 1 år och kortfristiga lån är lån med en löptid som är kortare än 1 år. Ett lån av rak typ amorteras med ett lika stort belopp vid varje tillfälle och räntan beräknas på skuldbeloppet innan det att amorteringen har avräknats.

Ett annuitetslån innebär att låntagaren betalar ett lika stort belopp vid varje avbetalningstillfälle och detta belopp består då av både amortering och ränta. Ett diskonteringsinstrument säljs till det diskonterade nuvärdet av det nominella belopp som skall betalas av låntagaren när skulden förfaller till betalning och har ingen löpande ränta. Amorteringar som görs på ett lån utgör ingen kostnad och påverkar därmed enbart balansräkningen medan räntan på ett lån utgör en kostnad som bokförs i resultaträkningen.


Klassificering
Ett lån klassificeras som en långfristig skuld om lånet skall återbetalas senare än ett år från redovisningstillfället och ett lån klassificeras som en kortfristig skuld om lånet skall återbetalas inom ett år från redovisningstillfället. I baskontoplanen bokförs långfristiga lån i kontogrupp 23 och kortfristiga lån i kontogrupp 24.

Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder
Kontogrupp 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer

Erkännande
Ett lån skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå till följd av att en förpliktelse skall regleras och när skuldens monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Ett lån skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att lånet har blivit återbetalt eller bortskrivet. En återbetalning av ett lån bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av en låneskuld skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen.


Värdering
Lån skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden vilket i de flesta fall approximeras av det nominella belopp som skall betalas vid förfall.

Låneskulder i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då skulden uppstod i redovisningsenheten. Lån i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har bokfört väldigt många separata lån i en bokföringspost bör registrera varje separat låneskuld i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om vilka separata poster som ingår i saldot för ett bokföringskonto.


Saldot för varje skuldkonto i balansräkningen skall stämmas av mot ett sidoornat register och/eller dokument som verifierar de specifika skulderna. Ett sidoordnat register skall kunna ge information om enskilda lån grupperat på kontonummer där det för varje låneskuld finns en hänvisning till det dokument som ligger till grund för lånet.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på lån, amortering av låneskulder eller på ränta avseende låneskulder. Räntekostnader och upplupna räntekostnader på lån är normalt skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet. Lån kan inte klassificeras som skattefria näringsbetingade andelar utan det gäller enbart för aktier i aktiebolag och andelar i ekonomiska föreningar.

Kapitalvinster och kapitalförluster på lån som är diskonteringsinstrument räknas som ränta. En redovisningsenhet får skattemässigt avdrag för upplupen räntekostnad men kan vänta med att redovisa räntekostnaden för ett diskonteringsinstrument i inkomstdeklarationen tills dess att det säljs eller förfaller till betalning. Ett diskonteringsinstrument är ett räntebärande instrument som säljs till diskonterat nuvärde av räntebetalningar och nominellt belopp.


Finansiella instrument delas skattemässigt upp i lagertillgångar och kapitaltillgångar. Finansiella instrument är lagertillgångar för de aktiebolag och ekonomiska föreningar som bedriver yrkesmässig handel med värdepapper. Handelsbolag och kommanditbolag får inte klassificeras finansiella instrument som skattemässiga lagertillgångar. Finansiella instrument som inte är lagertillgångar är kapitaltillgångar.

När det gäller finansiella instrument som är lagertillgångar så utgörs kapitalvinsten eller kapitalförlusten av försäljningsintäkten minus inköpskostnaden justerat för lagerförändringen. Lagret av finansiella instrument skall skattemässigt värderas post för post till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet bör periodisera upplupna räntekostnader avseende räntebärande lån om de upplupna räntekostnaderna är väsentliga.


En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av skulder i årsredovisningen. En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna uppgift om ställda säkerheter för lån.

Exempel: bokföra upptagande av kortfristigt rakt lån (kontobetalning)
En redovisningsenhet har tagit upp ett kortfristigt lån till ett totalt belopp om 100 000 SEK som förfaller till fullständig återbetalning om 6 månader.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 100 000
2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut 100 000

Exempel: bokföra avbetalning och ränta för kortfristigt lån (kontobetalning)
En redovisningsenhet har återbetalat sitt kortfristiga lån om 100 000 och erlagt en ränta om 2 500 SEK (100000*(5 %/2)).


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 102 500
2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut 100 000
8415 Räntekostnader kreditinstitut 2 500

Exempel: bokföra omräkning av kortfristig skuld i utländsk valuta (bokslut)
En redovisningsenhet har bokfört en skuld om 100 000 USD till 1 000 000 SEK (10 SEK/USD) och vid bokslut skall skulden omräknas till balansdagens växelkurs om 8 SEK/USD. Valutakursdifferensen om 200 000 SEK (1000000-(100000*8)) skall bokföras som en valutakursvinst i rörelsen.


Konto Benämning Debet Kredit
2455 Kortfristiga lån i utländsk valuta 200 000
3960 Valutakursvinster av rörelsekaraktär 200 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/01/25

Kontakta bokforingstips.se