Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra lån från aktieägare (bokföring med exempel)

Ett aktiebolag kan ta upp lån från aktieägare för att kortfristigt eller långfristigt finansiera sin verksamhet. Det finns inte några egentliga begränsningar förutom att en skattepliktig ränteförmån kan uppstå.

En aktieägare får enligt aktiebolagslagen (2005:551) som huvudregel inte låna pengar från eget aktiebolag men får utan hinder låna ut pengar till sitt aktiebolag. Lån från aktieägare kan vara både långfristiga och kortfristiga. Kortfristiga lån från aktieägare kan exempelvis uppstå om en aktieägare gör egna utlägg åt aktiebolaget utan att omedelbart få ersättning för detta från aktiebolaget.

Ett lån från aktieägare kan vara förenat med ränta och då kan en skattepliktig ränteförmån uppstå för aktieägaren, det här gäller om lånets ränta är högre jämfört med en marknadsmässig ränta.


Klassificering
Ett lån från aktieägare är en skuld om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten. Ett lån från aktieägare klassificeras som en långfristig skuld eller en kortfristig skuld beroende på om skulden avser att vara långfristig (>1 år) eller kortfristig (<1 år). I baskontoplanen bokförs lån till aktieägare i kontogrupp 23 eller kontogrupp 28.

Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder
Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder

Erkännande
En skuld till aktieägare skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar kommer att uppstå om skuldens monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En skuld till aktieägare skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att den har blivit betald, omklassificerad eller bortskriven. En betalning av en skuld till aktieägare bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av en skuld till aktieägare skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen.


Värdering
Lån från aktieägare skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden vilket i de flesta fall utgörs av det nominella belopp som skall betalas vid förfall.

Lån från aktieägare i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då skulden uppstod i redovisningsenheten. Lån från aktieägare i utländsk valuta får omräknas till balansdagens valutakurs och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som en finansiell post.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har väldigt många separata skulder till aktieägare i en bokföringspost bör registrera varje separat skuld i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om vilka separata skulder till aktieägare som ingår i saldot på kontot för aktieägarskulden.


Saldot på kontot för skulder till aktieägare skall stämmas av mot registret för skulder och/eller de enskilda dokument som verifierar de specifika skulderna. Ett sidoordnat register skall kunna ge information om enskilda skulder grupperat på kontonummer där det för varje skuld finns en hänvisning till det dokument som ligger till grund för skulden.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på lån från aktieägare och inte heller på eventuella räntekostnader som avser utbetald ränta till aktieägare som lånar ut pengar.

Ett aktiebolag som betalar ränta till en aktieägare som har lånat ut pengar till aktiebolaget kan få skattemässigt avdrag för en marknadsmässig räntekostnad i inkomstdeklarationen.

En marknadsmässig ränta för ett lån med rörlig ränta utgörs av statslåneräntan den 30 november året före inkomståret + 3 %. En marknadsmässig ränta för ett lån med fast ränta utgörs av statslåneräntan när låneavtalet ingicks + 3 %. Ränta som överstiger den marknadsmässiga räntesatsen skall betraktas som utdelning till aktieägare.


Juridiska personer som betalar ut ränta, utdelning och annan avkastning kan vara skyldiga att göra skatteavdrag samt att lämna kontrolluppgift avseende sådan kapitalinkomst. Skatteavdrag för kapitalinkomster görs med 30 procent, och det här görs vid varje tillfälle då utbetalning sker. Gjorda skatteavdrag avseende kapitalinkomst redovisas i arbetsgivardeklarationen tillsammans med underlaget för avdraget (kapitalinkomsten).

Juridiska personer som har gjort skatteavdrag för kapitalinkomster skall lämna kontrolluppgift för varje person som skatteavdrag har gjorts för. Enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska kontrolluppgift lämnas för fysiska personer och dödsbon som har haft ränteinkomster, ränteutgifter eller schablonintäkt, fått utdelning eller avyttrat värdepapper m.m.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av skulder i årsredovisningen.


Exempel: bokföra långfristigt lån från aktieägare (kontobetalning)
Ett aktiebolag har lånat 100 000 SEK från en aktieägare i enlighet med ett rakt lån som skall återbetalas om 5 år.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 100 000
2391 Skuld till aktieägare, HG 100 000

Exempel: bokföra amortering och ränta på lån från aktieägare (kontobetalning)
Ett aktiebolag har lånat 100 000 SEK från en aktieägare i enlighet med ett rakt lån som skall återbetalas om 5 år. Räntan på lånet är 4 % per år och amortering sker en gång per år. Under det här första året skall aktieägaren erhålla en ränta om 4 000 SEK (100000*4 %) och en amortering om 20 000 SEK (100000/5) avseende lånet.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 24 000
2391 Skuld till aktieägare, HG 20 000
8419 Övriga räntekostnader för långfristiga skulder 4 000

Exempel: bokföra amortering, ränta och skatteavdrag på lån från aktieägare (kontobetalning)
Ett aktiebolag har lånat 100 000 SEK från en aktieägare i enlighet med ett rakt lån som skall återbetalas om 5 år. Räntan på lånet är 4 % per år och amortering sker en gång per år. Under det här första året skall aktieägaren erhålla ränta om 4 000 SEK (100000*4 %) och en amortering om 20 000 SEK (100000/5). Ett skatteavdrag om 1 200 SEK (4000*30 %) görs avseende ränteinkomsten.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 22 800
2391 Skuld till aktieägare, HG 20 000
8419 Övriga räntekostnader för långfristiga skulder 4 000
2710 Personalskatt 1 200

Exempel: bokföra kortfristigt lån från aktieägare (kontobetalning)
Ett aktiebolag har lånat 100 000 SEK från en aktieägare i enlighet med ett lån utan ränta som skall återbetalas om 6 månader.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 100 000
2891 Skuld till aktieägare, HG 100 000

Exempel: bokföra amortering av kortfristigt lån från aktieägare (kontobetalning)
Ett aktiebolag har lånat 100 000 SEK från en aktieägare i enlighet med ett rakt lån utan ränta som skall återbetalas om 6 månader. Redovisningsenheten har i sin helhet amorterat den kortfristiga skulden.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 100 000
2891 Skuld till aktieägare, HG 100 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2016/04/12

Kontakta bokforingstips.se