Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra lämnade skadestånd (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som i sin verksamhet har orsakat ekonomisk eller ideell skada för en annan part kan bli tvungen att betala skadestånd i enlighet med ett skadeståndskrav.

När det gäller skadestånd så brukar man skilja på ideell skada och ekonomisk skada. En ideell skada kan man inte värdera rent ekonomiskt. Vid en ideell skada kan det röra sig om själsligt lidande, sveda och värk eller lyte och men. En ekonomisk skada är lättare att värdera i pengar då den innebär ett intäktsbortfall eller ökade kostnader.

En redovisningsenhet kan åläggas att betala skadestånd på grund av sakskador, felaktig rådgivning, driftavbrott och andra händelser som orsakar ekonomisk skada för en annan part. En redovisningsenhet kan även åläggas att betala ideella skadestånd till anställda eller andra personer som har lidit en ideell skada.


En redovisningsenhet kan försäkra sig mot skadestånd genom att teckna en ansvarsförsäkring för sin verksamhet. Premierna för en ansvarsförsäkring är skattemässigt avdragsgilla för en redovisningsenhet.

Skadestånd är normalt momsfria men kan vara momspliktiga om skadeståndet avser att i efterhand justera priset för en vara eller tjänst. Om skadeståndet justerar priset för en vara eller tjänst så påverkar det här även beskattningsunderlaget för moms.

Skadestånd avseende ekonomisk skada som har uppstått på grund av yrkesutövning är normalt skattemässigt avdragsgilla. Ideella skadestånd är normalt inte skattemässigt avdragsgilla i en redovisningsenhet, ideella skadestånd som är skattepliktiga för mottagaren är dock skattemässigt avdragsgilla. Enligt inkomstskattelagen (1999:1229) får skadestånd inte dras av, om de grundas på lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller någon annan lag som gäller förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och avser annat än ekonomisk skada.


Klassificering
Kostnader för skadestånd klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som övriga riskkostnader i kontogrupp 63. Kostnader för skadestånd som rör anställd personal klassificeras normalt som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 76.

Kontogrupp 63 - Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader
Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för skadestånd i resultaträkningen när det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten, om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för skadestånd när skadeståndskravet har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för skadestånd per datumet på skadeståndskravet eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.


En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina skadeståndskrav i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla transaktioner har bokförts samt att inte transaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för skadestånd värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till den krävande parten. En kostnad för skadestånd värderas till det verkliga värdet av skadeståndskrav under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för skadestånd.


Moms och beskattning
Det är normalt ingen moms på skadestånd eftersom det normalt sett inte utgör någon ersättning för en vara eller en tjänst. Skadestånd som avser att i efterhand justera priset för en vara eller en tjänst är dock momspliktiga eftersom skadeståndet då påverkar beskattningsunderlaget för moms. Momssatsen avseende momspliktiga skadestånd beror på den momssats som tillämpas på den vara eller den tjänst som skall få sitt pris justerat.

Skadestånd avseende ekonomisk skada som har uppstått på grund av yrkesutövning i den normala verksamheten är normalt skattemässigt avdragsgilla. Ideella skadestånd är normalt inte skattemässigt avdragsgilla i en redovisningsenhet, ideella skadestånd som är skattepliktiga för mottagaren är dock skattemässigt avdragsgilla.


Enligt inkomstskattelagen (1999:1229) får skadestånd inte dras av, om de grundas på lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller någon annan lag som gäller förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och avser annat än ekonomisk skada.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra avdragsgillt skadestånd (fakturametoden)
En redovisningsenhet har fått ett skadeståndskrav om 100 000 SEK avseende felaktig rådgivning till ett kundföretag. Den felaktiga rådgivningen har inneburit en ekonomisk skada för kundföretaget. Redovisningsenheten har tyvärr inte någon ansvarsförsäkring utan måste betala hela skadeståndet ur egen kassa.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 100 000
6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla 100 000

Exempel: bokföra ej avdragsgillt skadestånd (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har fått ett skadeståndskrav om 10 000 SEK på grund av att en kund har blivit kränkt av en av redovisningsenhetens anställda. Redovisningsenheten har tyvärr inte någon ansvarsförsäkring utan måste betala hela skadeståndet ur egen kassa.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 10 000
6342 Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla 10 000

Exempel: bokföra betalning av skadestånd enligt MBL (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har avslutat en rättegång avseende skadestånd enligt MBL och blev ålagd att betala ett skadestånd om 250 000 SEK som nu har betalats. Redovisningsenheten hade under föregående år bokfört en avsättning för skadestånd om 200 000 SEK som nu återjusteras.


Konto Benämning Debet Kredit
2290 Övriga avsättningar 200 000
7695 Skadestånd MBL, ej avdragsgillt 200 000
1931 Bankgiro, affärsbanken 250 000
7695 Skadestånd MBL, ej avdragsgillt 250 000Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2016-06-27

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se