Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra lämnade donationer (bokföring med exempel)

Utgifter för lämnade donationer är inte skattemässigt avdragsgilla kostnader i en näringsverksamhet eftersom donationer inte är förknippade med någon krävd eller förväntad motprestation.

Donationer är alla slag av överlåtelser av egendom till en mottagare genom gåva eller testamentariskt förordnande som sker utan motprestation eller särskild förmånsställning och där egendomen inte bildar en stiftelse. Donationer lämnas normalt i form av likvida medel men kan även vara annan egendom som är till nytta för mottagaren.

Sponsring är inte detsamma som donationer eftersom givaren kräver och förväntar sig en motprestation från mottagaren i form av reklam och ett förstärkt varumärke som förhoppningsvis leder till högre eller bibehållen försäljning. Utgifter för sponsring i en näringsverksamhet är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen.


En redovisningsenhet kan vilja lämna donationer till en välgörenhetsorganisation eller en myndighet för att göra något gott, för att visa medmänsklighet eller för att ge tillbaka till samhället i stort.

Om donationer lämnas i annat än pengar är eventuell moms avseende donationer inte avdragsgill som ingående moms utan hela utgiften för donationen redovisas som en icke skattemässigt avdragsgill kostnad.

Klassificering
En utgift för donationer som avser ej lämnad egendom redovisas som en tillgång fram tills dess att egendom har överlåtits av redovisningsenheten. När egendom har överlåtits så omförs en tillgång av ej lämnad egendom till en kostnad i resultaträkningen.

Kostnader för donationer klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som i kontogrupp 69. Den del av en utgift för donationer som avser ingående moms redovisas på det konto där kostnaden för donationer har redovisats i kontogrupp 69.


Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för donationer i resultaträkningen när egendom har lämnats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för donationer när leverantörsfakturan har betalats eller när utbetalning har gjorts och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för donationer per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.


Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för donationer värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en mottagare. En kostnad för donationer värderas till det verkliga värdet av lämnad egendom under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för donationer.


Moms och beskattning
Momssatsen på utgifter för lämnade donationer kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 % om donationen avser en vara eller en tjänst och momssatsen är 0 % om lämnade donationer består av likvida medel. Momsen på utgifter för lämnade donationer är inte avdragsgill som ingående moms eller som kostnad då utgiften för lämnade donationer inte är skattemässigt avdragsgill.

Utgifter för lämnade donationer är inte skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen eftersom en donation inte är förknippad med någon motprestation.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för lämnade donationer som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.


En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra utgift för lämnade donationer (likvida medel)
En redovisningsenhet har lämnat en donation till cancerfonden om 10 000 SEK som har överförts till fondens bankkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 10 000
6994 Lämnade bidrag och gåvor, ej avdragsgilla 10 000

Exempel: bokföra utgift för lämnade donationer (fakturametoden)
En redovisningsenhet har lämnat en donation till cancerfonden i form av skrivbord och skrivbordsstolar till ett värde om 125 000 SEK inklusive moms. Kontorsmöblerna levereras direkt till cancerfonden från leverantören. Momsen är 25 000 SEK (25 %) och varuvärdet är 100 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 125 000
6994 Lämnade bidrag och gåvor, ej avdragsgilla 125 000

Exempel: bokföra utgift för lämnade donationer (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har lämnat en donation till cancerfonden i form av skrivbord och skrivbordsstolar till ett värde om 125 000 SEK inklusive moms. Kontorsmöblerna levereras direkt till cancerfonden från leverantören. Momsen är 25 000 SEK (25 %) och varuvärdet är 100 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 125 000
6994 Lämnade bidrag och gåvor, ej avdragsgilla 125 000Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-03-17

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se