Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra konstaterade och befarade kundförluster (bokföring med exempel)

Kundförluster uppstår i en redovisningsenhet på grund av bristande betalningsförmåga hos de kunder som har fått kundfaktura med kredit från en redovisningsenhet.

En redovisningsenhet kan minska risken för kundförluster genom att göra kreditupplysningar på de kunder man säljer till och kräva förskottsbetalning från de kunder som inte är tillräckligt kreditvärdiga.

Kundförluster kan antingen vara befarade eller konstaterade. Befarade kundförluster utgörs av de kundfordringar som en redovisningsenhet bedömer som osäkra på grund av att kundfakturorna har förfallit till betalning och att inbetalningarna har dragit ut på tiden med ett visst antal dagar efter förfallodatum. Konstaterade kundförluster är kundfordringar som med hög säkerhet inte kommer att regleras enligt en bedömning från en redovisningsenhet på grund av att kunden har gått i konkurs exempelvis.


När kundfakturor har förfallit till betalning vidtar en redovisningsenhet åtgärder såsom att skicka betalningspåminnelser, skicka inkassokrav, ansöka om betalningsföreläggande, begära utmätning, skicka hot om konkurs och försätta kunder i konkurs.

De åtgärder som vidtas för att driva in kundfordringar ökar sannolikheten för att kunder skall betala sina fakturor men det är ändå en stor andel av de osäkra kundfordringarna som leder till kundförluster i en redovisningsenhet. Indrivningsåtgärder innebär kostnader för en redovisningsenhet och man får alltid väga möjlig intäkt jämfört med ytterligare kostnad när man bestämmer sig för hur långt man vill driva en indrivningsprocess.

En redovisningsenhet gör normalt en bedömning av vilka kundfordringar som är osäkra i samband med bokslutet och bokför då kostnader för befarade kundförluster och konstaterade kundförluster. Konstaterade kundförluster bokförs även när det har blivit konstaterat att kundfordringar med hög sannolikhet inte kommer regleras på grund av att kunden har gått i konkurs.


Klassificering
En kundfordran redovisas som en omsättningstillgång fram till dess att den har blivit betald eller blivit en konstaterad kundförlust. En befarad kundförlust redovisas som en nedskrivning av kundfordringar och en kostnad för befarade kundförluster.

En redovisningsenhet får återjustera den utgående momsen för konstaterade kundförluster och det här görs genom att momsen avseende konstaterade kundförluster bokförs som ingående moms i kontogrupp 26.

Kostnader för befarade och konstaterade kundförluster klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som förluster på kundfordringar i kontogrupp 63. Konstaterade kundförluster som har blivit återvunna bokförs som övriga rörelseintäkter i kontogrupp 39.

Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter
Kontogrupp 63 - Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader


Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för kundförluster i resultaträkningen när en kundfordran har bedömts som osäker om det är sannolikt att den bristande betalningsförmågan kommer innebära att redovisningsenheten inte får betalt för sin kundfordran.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin kreditförsäljning i ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett faktureringsprogram och kontot för kundfordran i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En kostnad för en befarad eller en konstaterad kundförlust värderas till det bokförda värdet av en kundfordran exklusive moms som med rimlig säkerhet inte bedöms inflyta.


Moms och beskattning
En redovisningsenhet får återjustera den utgående momsen avseende konstaterade kundförluster men får inte återjustera utgående moms avseende befarade kundförluster. Intäkter för återvunna kundförluster räknas som momspliktig försäljning vilket innebär att utgående moms skall redovisas för återvunna kundförluster.

Kostnader för befarade och konstaterade kundförluster i en näringsverksamhet utgör skattmässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet gör i samband med bokslutsarbetet en bedömning av storleken på befarade och konstaterade kundförsluter vilket kan föranleda bokföring av kostnader för kundförluster.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kundförluster i årsredovisningen.


Exempel: bokföra befarade kundförluster (bokslut)
En redovisningsenhet anser att alla kundfordringar som är äldre än 90 dagar utgör befarade kundförluster och en summering av dessa kundfordringar visar på en befarad kundförlust om 100 000 SEK exklusive moms eller 125 000 SEK inklusive moms.

Konto Benämning Debet Kredit
1519 Nedskrivning av kundfordringar 100 000
6352 Befarade förluster på kundfordringar 100 000

Exempel: bokföra konstaterade kundförluster (bokslut)
En redovisningsenhet har enligt en genomgång under bokslutsarbetet kommit fram till att det bland kundfordringarna finns konstaterade kundförluster om 125 000 SEK inklusive moms (25 %) eller 100 000 SEK exklusive moms.


Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 125 000
2641 Ingående moms, sv 25 000
6351 Konstaterade kundförluster 100 000

Exempel: bokföra konstaterade kundförluster som har varit befarade (löpande)
En redovisningsenhet har bokfört befarade kundförluster om 100 000 SEK under föregående räkenskapsår och har inte återjusterat den nedskrivning av kundfordringarna som gjordes i det bokslutet. Nu har en kundfordran om 12 500 SEK inklusive moms (25 %) av de befarade kundförlusterna blivit en konstaterad kundförlust.


Konto Benämning Debet Kredit
1519 Nedskrivning av kundfordringar 10 000
6352 Befarade förluster på kundfordringar 10 000
1511 Kundfordran 12 500
2641 Ingående moms, sv 2 500
6351 Konstaterade kundförluster, sv 10 000

Exempel: bokföra återvunnen kundförlust som har varit konstaterad (löpande)
En redovisningsenhet har bokfört en konstaterad kundförlust för en kundfordran men har nu mot alla odds erhållit betalning för denna kundfordran. Inbetalningen var på 12 500 SEK inklusive moms (25 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 500
2611 Utgående moms 25 % sv 2 500
3951 Återvunna kundförluster 25 % sv 10 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2016/11/07

Kontakta bokforingstips.se