Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Bokföra utgifter för kost och logi (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet har utgifter för kost och logi i samband med tjänsteresor för personal eller delägare till kunder, leverantörer och olika evenemang.

En tjänsteresa är en resa som görs inom ramen för en redovisningsenhets näringsverksamhet och därmed anses de utgifter som uppstår i samband med en tjänsteresa tillhöra redovisningsenheten.

Utgifter för kost och logi vid en tjänsteresa kan exempelvis vara utgifter för hotellrum, vandrarhem, extern representation, traktamente och nattraktamente. Utgifter för kost och logi vid tjänsteresa kan betalas direkt av en redovisningsenhet med hjälp av betalkort eller via leverantörsfaktura. Vissa utgifter eller alla utgifter vid en tjänsteresa kan också betalas av en anställd eller en delägare med privata medel.

Om en anställd eller en delägare har betalt utgifter för representation och logi med privata medel så kan denna person erhålla skattefri kostnadsersättning mot uppvisande av kvitton. Utbetalningen kan göras direkt till personens privata bankkonto eller i samband med löneutbetalningen.


En anställd eller en delägare som har varit på tjänsteresa kan få skattefria och schablonmässiga kostnadsersättningar för traktamente och nattraktamente. Traktamente är en ersättning som avser att kompensera ökade levnadskostnader avseende kost vid en tjänsteresa och nattraktamente utgör kompensation för ökade boendekostnader vid en tjänsteresa. Skattefritt traktamente förutsätter att den resande själv bekostar sina måltider och skattefritt nattraktamente förutsätter att den resande själv bekostar boendet under tjänsteresan.

Kvitton och fakturor för kost och logi vid en tjänsteresa kan bokföras mot ett konto för leverantörsskuld, mot ett konto för bank om utbetalning görs direkt, mot ett skuldkonto till anställda om utbetalning sker vid löneutbetalning eller mot ett konto för egen insättning om ingen utbetalning sker till delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag.


Klassificering
En utgift för kost och logi som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Den del av en utgift för kost och logi som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

Kostnader för kost och logi klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som resekostnader i kontogrupp 58. Kostnadsersättningar för traktamente till anställda klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 73. Kostnadsersättningar för traktamente till delägare som inte är anställda klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 58.


Kontogrupp 58 - Resekostnader
Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för kost och logi när utbetalning gjorts och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för kost och logi per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.


Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Löneutbetalningar registreras ett löneprogram och avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för personalskulder i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för en kost och logi värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en leverantör, anställd eller delägare. En kostnad för kost och logi värderas till det verkliga värdet av förbrukade (utnyttjade) resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för kost och logi.


Moms och beskattning
Den generella momssatsen på utgifter vid tjänsteresa i Sverige är 25 % men momssatsen på hotellrum är 12 % och momssatsen är 12 % för restaurangbesök. Momsen på utgifter vid tjänsteresa i Sverige är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person.

Fysiska och juridiska personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto som används för att bokföra utgiften. Utländsk moms som har betalats vid tjänsteresa utomlands är inte avdragsgill som ingående moms utan som en kostnad fram till dess att den återbetalas från en utländsk skattemyndighet.

En momsregistrerad person skall redovisa den ingående momsen som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms men utgiften för tjänsteresor skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms.


Om en redovisningsenhet har betalat frukost, lunch och/eller middag åt en person vid tjänsteresa skall avdrag göras från det skattefria traktamentet och en skattepliktig kostförmån tas upp till beskattning enligt schablonvärden fastställda av Skatteverket. Schablonvärdena avser normala måltider och andra måltider (finare måltider) skall värderas till marknadsvärdet inklusive moms som normalt utgörs av den verkliga kostnaden inklusive moms för måltiden.

Kostnader för logi vid tjänsteresor i en näringsverksamhet är skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen. Kostnader för extern representation är skattemässigt avdragsgilla upp till fastställda gränsvärden och överskjutande kostnad från inte dras av som en kostnad i inkomstdeklarationen. Kostnader för skattepliktiga kostförmåner är skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen när förmånsbeskattning sker.


Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra hotellfaktura (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har erhållit en faktura avseende hotellrum för en tjänsteresa. Fakturan är på 3 360 SEK, momsen uppgår till 360 SEK (12 %) och utbetalning har gjorts.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 3 360
2641 Ingående moms sv 360
5831 Kost och logi i Sverige 3 000

Exempel: bokföra resekostnad betald av anställd eller delägare (direktbetalning)
En redovisningsenhet har erhållit ett kvitto avseende hotellrum under en tjänsteresa som har betalats av en anställd eller delägare. Hotellkvittot är på 3 360 SEK, momsen uppgår till 360 SEK (12 %) och utbetalning har gjorts till privatkonto.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 3 360
2641 Ingående moms sv 360
5831 Kost och logi i Sverige 3 000

Exempel: bokföra resekostnad betald av delägare (egen insättning)
En redovisningsenhet har erhållit ett kvitto avseende hotellrum under en tjänsteresa som har betalats av en enskild näringsidkare. Hotellkvittot är på 3 360 SEK, momsen uppgår till 360 SEK (12 %) och kvittot bokförs som en egen insättning.


Konto Benämning Debet Kredit
2018 Egen insättning 3 360
2641 Ingående moms sv 360
5831 Kost och logi i Sverige 3 000

Exempel: bokföra resekostnad betald av anställd (skuld till anställd)
En redovisningsenhet har erhållit ett kvitto avseende hotellrum under en tjänsteresa som har betalats av en anställd. Hotellkvittot är på 3 360 SEK, momsen uppgår till 360 SEK (12 %) och kvittot bokförs som en skuld till anställd fram till dess att kostnadsersättning utbetalas i samband med löneutbetalning.


Konto Benämning Debet Kredit
2822 Reseräkningar 3 360
2641 Ingående moms sv 360
5831 Kost och logi i Sverige 3 000

Exempel: bokföra kostnadsersättning till anställd (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i löneutbetalningen betalat ut en kostnadsersättning till en anställd som avser utlägg som har gjorts av den anställde vid tjänsteresa om 3 360 SEK. I den här konteringen visas inte övriga konteringar som görs vid en löneutbetalning.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 3 360
2822 Reseräkningar 3 360Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2019-12-18

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se