Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra körjournal för tjänstekörning och privatkörning (bokföring med exempel)

En körjournal är en redovisning av tjänstekörning och privatkörning under viss period som utgör underlag för utbetalning av milersättning eller för beräkning av drivmedelsförmån.

I en körjournal anges personlig information, den period som körjournalen avser, den ingående mätarställningen vid periodens början, alla resor med datum, ärende, resväg och antal kilometer och den utgående mätarställningen vid periodens slut.

En körjournal är underlag för utbetalning av milersättning om den anställde, uppdragstagaren eller delägaren med privata medel betalar för drivmedel vid tjänstekörning. En körjournal är underlag för beräkning och redovisning av drivmedelsförmån om en redovisningsenhet betalar allt drivmedel för en anställd, en uppdragstagare eller en delägare.

En körjournal kan utgöra underlag för utbetalning av milersättning eller bilersättning om den anställde har använt sin egen bil eller förmånsbil (företagets bil) och betalt drivmedlet själv eller underlag för beräkning och redovisning av drivmedelsförmån om företaget har betalt drivmedel för den anställdes privata körning.


Milersättning eller bilersättning är en kostnadsersättning som en redovisningsenhet betalar ut för att kompensera en anställd, en uppdragstagare eller en delägare för betalt drivmedel vid tjänstekörning. Milersättningen är skattefri upp till vissa av skatteverket angivna gränsvärden som beror på vilken bil som används och på drivmedlet när en förmånsbil används.

Milersättning som utges utöver de skattefria gränsvärdena är en skattepliktig ersättning och drivmedel för privat körning som betalas av en redovisningsenhet är en skattepliktig drivmedelsförmån. Om en anställd, en uppdragstagare eller en delägare som får sitt drivmedel betalt av en redovisningsenhet inte kan uppvisa en korrekt körjournal antas allt drivmedel vara en skattepliktig drivmedelsförmån.

Klassificering
För en anställd sker normalt utbetalningen av milersättning i samband med löneutbetalningen med körjournalen som underlag. För passiva delägare i aktiebolag eller ekonomiska föreningar redovisas milersättning mot ett bankkonto om utbetalning sker direkt eller mot ett konto för skuld till delägare. För enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag bokförs milersättning mot ett bankkonto om utbetalning sker direkt eller mot ett konto för egen insättning i eget kapital.


Skattefria schablonmässiga kostnadsersättningar för milersättning redovisas som en kostnad baserat på underlaget för ersättningen vid direktutbetalning, vid löneutbetalning eller vid redovisning av egen insättning eller skuld till delägare.

Kostnader för milersättning redovisas i kontogrupp 73 för anställda och i kontogrupp 58 för delägare som inte är anställda. Skulder till anställda och delägare bokförs i kontogrupp 28, egna insättningar bokförs i kontogrupp 20 och utbetalningar av likvida medel bokförs i kontogrupp 19.

Kontogrupp 19 - Kassa och bank
Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder
Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för milersättning när körjournal har inlämnats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.


En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet på grund av felaktigt utbetald kostnadsersättning eller dyligt skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar löneutbetalningar i ett löneprogram och det är viktigt att se till att alla löneutbetalningar har bokförts samt att inte löneutbetalningar har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen.

Värdering
En utgift för milersättning värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en anställd eller en delägare. En kostnad för milersättning värderas till det verkliga värdet av intjänad milersättning under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för milersättning.


Moms och beskattning
Det är ingen moms (0 %) på milersättningar. När det gäller skattefri milersättning till anställda behöver en redovisningsenhet inte göra avdrag för preliminärskatt och inte heller redovisa arbetsgivaravgifter på utbetald kostnadsersättning. Skattefri milersättning till delägare som inte är anställda behöver inte redovisas som en intäkt (uttagsbeskattning).

Den del av utbetald milersättning som är skattepliktig skall för en anställd tas upp som vanligt kontant bruttolön. Skattepliktig milersättning till en passiv delägare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som redovisas som en skattemässigt avdragsgill kostnad måste tas upp som utdelning i delägarens inkomstdeklaration.

En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag kan redovisa skattepliktig milersättning som en intäkt och en kostnad, som en ej avdragsgill kostnad eller som ett eget uttag. Om skattepliktig milersättning bokförs som en intäkt och en kostnad (uttagsbeskattning) eller som en ej avdragsgill kostnad påverkar detta resultatfördelningen mellan delägarna i redovisningsenheten.


Milersättning för tjänstekörning är skattefri upp till ett visst gränsvärde och milersättning som överstiger skattefritt gränsvärde är skattepliktig. För år 2020/2021 är den skattefria ersättningen för tjänstekörning 18,5 kr/mil om egen bil används, 6,5 kr/mil om tjänstebil som drivs med diesel används och 9,5 kr/mil om tjänstebil som drivs med annat än diesel används. Vid tjänsteresa med egen motorcykel eller egen mopedbil är 9 kr/mil (år 2020/2021) skattefri ersättning, för egen moped är 4,5 kr/mil skattefritt.

Kostnader för skattefri milersättning är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen. Kostnader för skattepliktig milersättning är skattemässigt avdragsgilla om kostnadsersättningarna tas upp till beskattning.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.


En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder, skall medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges.

Uppgift skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret och om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktören och andra personer i företagets ledning.

Räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) anges särskilt. Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare respektive övriga anställda.


Exempel: bokföra körjournal för skattefri milersättning till delägare (direktbetalning)
En redovisningsenhet har erhållit en körjournal från en delägare som avser tjänstekörning under januari 2010. Körjournalen visar att delägaren har kört 100 mil i tjänsten med egen bil och skall erhålla en skattefri milersättning om 1 850 SEK (18,5*100) som betalas ut direkt till delägarens privata bankkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 1 850
5841 Bilersättning, avdragsgill 1 850

Exempel: bokföra körjournal för milersättning till passiv delägare (skuld till delägare i AB eller EK)
En redovisningsenhet har erhållit en körjournal från en passiv delägare (delägare i aktiebolag eller ekonomisk förening) som avser tjänstekörning under januari 2010. Körjournalen visar att delägaren har kört 100 mil i tjänsten med egen bil och skall erhålla en skattefri milersättning om 1 850 SEK (18,5*100) och en skattepliktig milersättning om 1 150 SEK (11,5*100). Den skattepliktiga milersättningen bokförs som en skattemässigt avdragsgill kostnad och delägaren måste därmed ta upp en skattepliktig utdelning om 900 SEK i sin inkomstdeklaration.


Konto Benämning Debet Kredit
2891 Avräkning, HK 3 000
5841 Bilersättning, avdragsgill 3 000

Exempel: bokföra körjournal för milersättning till delägare (egen insättning)
En redovisningsenhet har erhållit en körjournal från en delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag) som avser tjänstekörning under januari 2010. Körjournalen visar att delägaren har kört 100 mil i tjänsten med egen bil och skall erhålla en skattefri milersättning om 1 850 SEK (18,5*100) och en skattepliktig milersättning om 1 150 SEK (11,5*100). Den skattepliktiga milersättningen bokförs som en icke skattemässigt avdragsgill kostnad för att undvika uttagsbeskattning och delägarna är överens om detta förfarande.


Konto Benämning Debet Kredit
2018 Egen insättning 3 000
5841 Bilersättning, avdragsgill 1 850
5842 Bilersättning, ej avdragsgill 1 150

Exempel: bokföra körjournal för milersättning till anställda (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för februari år 2010 betalat ut en bruttolön om 100 000 SEK till tjänstemän, skattefri milersättning om 1 850 SEK (18,5*100) och skattepliktig milersättning om 1 500 SEK (15*100). Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 31 465 SEK (101500*31 %), nettolönen blir 71 894 SEK (103350-31465) och arbetsgivaravgiften uppgick till 31 891 SEK (101500*31,42 %). I samband med löneutbetalningen görs en semesteravsättning om 12 180 SEK (12 %) och arbetsgivaravgiften på semesteravsättningen uppgår till 3 826 SEK (31,42 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 71 894
2710 Personalskatt 31 465
7211 Löner till tjänstemän 100 000
7331 Skattefria bilersättningar 1 850
7332 Skattepliktiga bilersättningar 1 500
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 31 891
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 891
2920 Upplupna semesterlöner 12 180
7291 Förändring semesterlöneskuld tjänstemän 12 180
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter 3 826
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder 3 826Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2021-01-04

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se