Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra kontrollbesiktning av personbil, lastbil, buss och traktor (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som har egna personbilar, lastbilar, bussar, traktorer och leasade fordon med mera måste med jämna mellanrum låta dessa fordon genomgå en kontrollbesiktning.

En kontrollbesiktning utförs för att säkerställa att ett fordon är i det skick och har den utrustning som krävs med hänsyn till miljö och trafiksäkerhet. Äldre fordon måste genomgå kontrollbesiktning årligen och det är slutsiffran i registreringsnumret som bestämmer i vilken månad kontrollbesiktning skall ske.

När det är dags för kontrollbesiktning får den person som äger fordonet normalt ett besked om att besiktning skall göras men det är alltid fordonets ägare som är skyldig att se till att kontrollbesiktning genomförs även om inget besked skickats ut.

En redovisningsenhet som skall genomföra en kontrollbesiktning av en personbil, lastbil, buss eller traktor får välja vilket företag som skall utföra besiktiningen då det är fri konkurrens på marknaden för kontrollbesiktning. Varje kontrollbesiktning är förknippad med avgifter som beror på vem som utför tjänsten och vilken typ av fordon det rör sig om.


Om en redovisningsenhet betalar sina anställdas utgifter för kontrollbesiktning avseende privata fordon så måste förmånsbeskattning ske om utgifterna skall vara skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen. Om en redovisningsenhet betalar utgifter för kontrollbesiktning avseende privata fordon för delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag måste uttagsbeskattning ske om utgifterna skall vara skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.

Klassificering
En utgift för kontrollbesiktning som avser ej utförda tjänster redovisas som en tillgång fram tills dess att tjänsterna har utförts åt redovisningsenheten. När tjänsterna har utförts så omförs en tillgång av ej utförda tjänster till en kostnad i resultaträkningen.

Den del av en utgift för kontrollbesiktning som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.


Kostnader för kontrollbesiktning klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som kostnader för transportmedel i kontogrupp 56.

Kontogrupp 56 - Kostnader för transportmedel

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för kontrollbesiktning i resultaträkningen när tjänster har utförts om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för kontrollbesiktning när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för kontrollbesiktning per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.


En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för kontrollbesiktning värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en leverantör. En kostnad för kontrollbesiktning värderas till det verkliga värdet av utförda tjänster under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för kontrollbesiktning.


Moms och beskattning
Momsatssen för kontrollbesiktning är 25 % och avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. Fysiska och juridiska personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto som används för att bokföra utgiften för kontrollbesiktning.

En momsregistrerad person skall redovisa den ingående momsen som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms och utgiften för kontrollbesiktning skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms.

Kostnader för kontrollbesiktning som avser fordon i en näringsverksamhet är skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen. Utgifter för kontrollbesiktning som utgör skattepliktiga förmåner för anställda är skattemässigt avdragsgilla kostnader inklusive moms (moms ej avdragsgill som ingående moms) om förmånsbeskattning sker.


Utgifter för kontrollbesiktning som utgör skattepliktiga förmåner för delägare som inte är anställda är skattemässigt avdragsgilla kostnader och momsen är avdragsgill som ingående moms om uttagsbeskattning sker (med redovisning av utgående moms). En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag som via företaget har betalt för kontrollbesiktning till sig själv kan bokföra utgiften som ett eget uttag för att undvika uttagsbeskattning.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för kontrollbesiktning som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader. Avgifter för kontrollbesiktning faktureras normalt i förskott och därmed utgör utgifter för kontrollbesiktning en förutbetald kostnad.


En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra utgift för kontrollbesiktning av personbil (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura från ett besiktningsföretag en utgift för kontrollbesiktning om 1 250 SEK inklusive moms. Momsen är 250 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 1 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 1 250
2641 Ingående moms sv 250
5619 Övriga personbilskostnader 1 000

Exempel: bokföra utgift för kontrollbesiktning av lastbil (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura från ett besiktningsföretag en utgift för kontrollbesiktning om 1 250 SEK inklusive moms. Momsen är 250 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 1 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 1 250
2641 Ingående moms sv 250
5629 Övriga lastbilskostnader 1 000

Exempel: bokföra utgift för kontrollbesiktning av buss (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura från ett besiktningsföretag en utgift för kontrollbesiktning om 1 250 SEK inklusive moms. Momsen är 250 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 1 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 1 250
2641 Ingående moms sv 250
5629 Övriga lastbilskostnader 1 000

Exempel: bokföra utgift för kontrollbesiktning av traktor (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura från ett besiktningsföretag en utgift för kontrollbesiktning om 1 250 SEK inklusive moms. Momsen är 250 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 1 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 1 250
2641 Ingående moms sv 250
5659 Övriga traktorkostnader 1 000Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-03-16

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se