Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra kontrollavgift till Skatteverket (bokföring med exempel)

Skatteverket tar ut en kontrollavgift av en person som inte följer reglerna avseende verksamhet som kontrolleras av Skatteverket. Skatteverket tar ut kontrollavgifter avseende personalliggare, kassaregister, torghandel och handel med investeringsguld.

Ett företag som är skyldigt att föra en personalliggare kan behöva betala kontrollavgift om Skatteverket vid ett kontrollbesök upptäcker att personalliggare saknas, inte är tillgänglig, är bristfällig eller inte har bevarats. Kontrollavgiften är 12 500 SEK vid varje kontrolltillfälle då brister upptäcks plus 2 500 SEK för varje person som saknas i personalliggaren. En förhöjd avgift på 25 000 kr gäller för en kontrollavgift som tas ut på grund av en överträdelse som har inträffat inom ett år från den dag då Skatteverket meddelade beslutet om den senaste kontrollavgiften. Kontrollavgiften är 25 000 SEK om en byggarbetsplats inte har anmälts till Skatteverket.


Den som är skyldig att använda ett certifierat kassaregister kan tvingas att betala kontrollavgift om kassaregister saknas, kassaregistret inte uppfyller kraven, försäljningen inte registreras eller registreras felaktigt i kassaregistret, kunden inte erbjuds kvitto, kvittot saknar eller innehåller felaktiga uppgifter. Ett kassaregister måste anmälas till Skatteverket, transaktionerna i kassaregistret måste bevaras och kontrollenheter måste bevaras. Kontrollavgiften är 12 500 SEK vid varje kontrolltillfälle då brister upptäcks. En förhöjd avgift på 25 000 kr gäller för en kontrollavgift som tas ut på grund av en överträdelse som har inträffat inom ett år från den dag då Skatteverket meddelade beslutet om den senaste kontrollavgiften.

Den som upplåter plats för torg- och marknadshandel måste dokumentera identifikationsuppgifter för den person som platsen upplåts till och dennes företrädare. En platsupplåtare som inte fullgör sin dokumentationsskyldighet kan bli skyldig att betala kontrollavgift. Kontrollavgiften är 2 500 SEK för varje upplåtelsetillfälle där platsupplåtaren brustit i sina dokumentationsskyldigheter.


En näringsidkare som säljer investeringsguld skall i vissa fall dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter avseende köparen och bevara dessa uppgifter. Skatteverket kan ta ut en kontrollavgift om 2 500 SEK vid varje tillfälle då dokumentationsskyldigheten inte har fullgjorts.

Kontrollavgifter är inte skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen, detta gäller oavsett om det handlar om slarv eller medvetet fusk.

Klassificering
En utgift för kontrollavgifter som avser ej fastställda avgifter redovisas som en tillgång fram tills dess att avgifterna har beslutats av Skatteverket. När avgifterna har beslutats av Skatteverket så omförs en tillgång av ej fastställda avgifter till en kostnad i resultaträkningen.

Kostnader för kontrollavgifter klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69.


Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för kontrollavgifter i resultaträkningen när avgifterna har fastställts av Skatteverket, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
Alla juridiska personer har ett skattekonto hos Skatteverket där inbetalningar till Skatteverket registreras och där Skatteverkets debiteringar av skatter och avgifter registreras. En juridisk person skall göra avstämningar mellan ett kontoutdrag från skattekontot och saldot på skattekontot i bokföringen.


En enskild näringsidkare är inte en juridisk person och har därför inget eget skattekonto för den enskilda firman. Utbetalningar till skattekontot och debiteringar av a-skatt och moms på skattekontot bokförs mot ett konto i eget kapital (2012 Egna skatter) i en enskild firma.

Moms och beskattning
Momssatsen för kontrollavgifter till Skatteverket är 0 % och kostnader för kontrollavgifter till Skatteverket är inte skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för kontrollavgifter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.


Exempel: bokföra utgift för kontrollavgift (juridisk person)
Ett aktiebolag har fått ett beslut från Skatteverket som innebär att en kontrollavgift om 12 500 SEK skall betalas avseende bristfällig personalliggare. Aktiebolaget betalar 12 500 SEK till skattekontot.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 500
1630 Skattekontot 12 500
2495 Skuld till Skatteverket 12 500
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 12 500

Exempel: bokföra debitering av kontrollavgift på skattekonto (juridisk person)
Ett aktiebolag har enligt ett kontoutdrag från Skatteverket debiterats en kontrollavgift om 12 500 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1630 Skattekontot 12 500
2495 Skuld till Skatteverket 12 500

Exempel: bokföra utgift för kontrollavgift (enskild näringsidkare)
En enskild näringsidkare har fått ett beslut från Skatteverket som innebär att en kontrollavgift om 12 500 SEK skall betalas avseende brister i näringsidkarens kassaregister. Näringsidkaren väljer att göra en betalning om 12 500 SEK till sitt privata skattekonto. Transaktioner på det privata skattekontot bokförs inte i den enskilda firman.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 500
2012 Egna skatter 12 500Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2018-11-30

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se