Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Bokföra konstverk, konst och tavlor (bokföring med exempel)

Ett företag kan köpa in konst och tavlor för att liva upp sina lokaler, för att hyra ut konstverken eller för att sälja konstverken vidare i sin återförsäljningsverksamhet.

Klassificering
Konst och tavlor klassificeras normalt som materiella anläggningstillgångar då ett konstverk är ett fysiskt objekt som med hög sannolikhet genererar ekonomiska fördelar till en redovisningsenhet i framtiden. Konst och tavlor som anskaffas för att säljas vidare klassificeras som varulager.

Konstverk kan också klassificeras som förbrukningsinventarier om anskaffningsvärdet understiger gränsvärdena för inventarier av mindre värde.

Man brukar bokföra inköp av konst och tavlor i kontogrupp 12, som förbrukningsinventarier i kontogrupp 54 eller som varuinköp i kontogrupp 40.

Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier
Kontogrupp 40 - Inköp av varor och material
Kontogrupp 54 - Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel


Erkännande
Ett konstverk skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Konst och tavlor som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom de har sålts eller utrangerats (slängts) skall bokas bort från balansräkningen. Konstverk som har utrangerats skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset normalt är noll.

Sidoordnat register och avstämning
Ett inköpt konstverk som klassificeras som en materiell anläggningstillgång skall registreras i ett anläggningsregister så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade uppskrivningar för varje enskilt konstverk.


Det redovisade värdet för konst och tavlor i balansräkningen stäms av mot det redovisade värdet för konst och tavlor enligt en rapport från anläggningsregistret där redovisat värde finns specificerat för alla konstverk och separat för varje enskilt konstverk.

Värdering
Konst och tavlor värderas och bokförs alltid initialt till sitt anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för ett konstverk utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av konstverket eller de utgifter som krävs och som kan hänföras till utvecklingen och färdigställandet av konstverket.

Konst och tavlor som utgör materiella anläggningstillgångar får efter den initiala redovisningen enligt IFRS värderas enligt omvärderingsmetoden till verkligt värde eller enligt anskaffningsvärdemetoden till anskaffningsvärdet.


Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) får aktiebolag och ekonomiska föreningar skriva upp värdet för konstverk som har ett tillförlitligt bestående värde som väsentligen överstiger bokfört värde. En uppskrivning i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) måste dock användas till att öka aktiekapitalet i en fondemission eller sättas av i en uppskrivningsfond.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att värdera konst och tavlor till verkligt värde och därför tillämpas alltid anskaffningsvärdemetoden för konstverk i de redovisningsenheter som tillämpar dessa rekommendationer.

Enligt K3-rekommendationen är det tillåtet att skriva upp värdet för konst och tavlor i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). En redovisningsenhet skall enligt K3-rekommendationen redovisa en uppskjuten skatteskuld avseende uppskrivet belopp.


Konstverk som utgör varulager skall efter den initala värderingen till anskaffningsvärde värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet enligt FIFU-principen (Först In Först Ut).

En redovisningsenhet skall inte göra avskrivningar på konst och tavlor då konstverk inte förbrukas i näringsverksamheten och normalt inte heller förlorar i värde.

Om det finns indikationer på att ett konstverk kan ha minskat i värde så skall en redovisningsenhet testa konstverkets nedskrivningsbehov och vid behov göra en nedskrivning till konstverkets återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta värdet av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

När tillgångar skall värderas och testas för nedskrivningsbehov kan det hända att tillgångarna inte kan värderas var för sig utan måste grupperas i en kassagenererande enhet. En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som genererar betalningsströmmar som i stor grad är oberoende av de betalningsströmmar som genereras från andra tillgångar eller grupper av tillgångar.


Moms och beskattning
Momsen på konstverk som säljs av konstnären själv är 12 % och momsen på konstverk som säljs av någon annan än konstnären är 25 %. Försäljningen av konstverk för en konstnär med en begränsad årsomsättning (<300 000 år 2010) är normalt momsfri. Momsen på konstverk är normalt avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person som köper ett konstverk.

Uppskrivningar för konstverk är inte skattepliktiga och nedskrivningar av konstverk är skattemässigt avdragsgilla i den mån det verkliga värdet understiger det skattemässiga värdet. Enligt inkomstskattelagen (1999:1229) skall kapitalvinster och kapitalförluster tas upp till beskattning det år då tillgången säljs och det är därför avgörande att spara uppgifter om anskaffningsvärde för tillgångar oberoende av den värderingsprincip som tillämpas.


När ett konstverk säljs skall en redovisningsenhet ta upp kapitalvinsten eller kapitalförlusten i inkomstdeklarationen som inkomst av näringsverksamhet.

Avskrivningar på konstverk är inte skattemässigt avdragsgilla om inte anskaffningsvärdet för konstverket understiger gränsvärdet för inventarier av mindre värde.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av konstverk i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i en not till det redovisade värdet för övriga materiella anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade avskrivningar och redovisat värde.


Exempel: bokföra inköp av konst (fakturametoden)
En redovisningsenhet har anskaffat en tavla för 250 000 SEK inklusive moms där 50 000 SEK utgör moms och 100 000 utgör konstverkets värde. Konstverket skall hänga i företagets lokaler.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 250 000
2641 Ingående moms SE 50 000
1291 Konst och liknande tillgångar 200 000

Exempel: bokföra nedskrivning av konst (bokslut)
En redovisningsenhet har beslutat att skriva ned värdet för ett konstverk med 10 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1298 Ack. nedskrivningar på övriga tillgångar 10 000
7730 Nedskrivningar av maskiner och inventarier 10 000

Exempel: bokföra uppskrivning av konstverk (bokslut)
Ett aktiebolag som tillämpar K3-rekommendationen har beslutat att skriva upp värdet på ett konstverk med 10 000 SEK. Bolagsskatten är 22 % och en uppskjuten skatteskuld om 2 200 SEK (10000*0,22) redovisas i samband med uppskrivningen.


Konto Benämning Debet Kredit
1297 Ack. uppskrivningar på övriga tillgångar 10 000
2085 Uppskrivningsfond 7 800
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 2 200

Exempel: bokföra försäljning av konstverk (fakturametoden)
En redovisningsenhet har sålt ett konstverk för 400 000 SEK exklusive moms eller 500 000 inklusive moms. Konstverket har ett anskaffningsvärde om 200 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordringar 500 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 100 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 400 000
3099 Justering av försäljning, ej moms 400 000
1291 Konst och liknande tillgångar 200 000
3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier 200 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2018-05-28

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se