Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra kapitalförsäkring och kapitalförsäkringar (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som vill få avkastning på sitt kapital kan anskaffa en svensk eller en utländsk kapitalförsäkring från ett försäkringsföretag istället för att göra direkta investeringar i finansiella instrument.

En kapitalförsäkring är en placeringsform som innebär att det avsatta kapitalet till försäkringen kan användas för att köpa aktier och fonder som sedan kan säljas inom ramen för kapitalförsäkringen utan att någon reavinstskatt behöver betalas på eventuell kapitalvinst.

En redovisningsenhet kan göra insättningar till och uttag från en kapitalförsäkring utan att behöva ta upp kapitalvinster eller kapitalförluster till beskattning och behöver inte heller deklarera för de försäljningar som görs inom ramen för kapitalförsäkringen.

En kapitalförsäkring beskattas med en avkastningsskatt om 30 % (år 2024/2023) på en schablonmässigt beräknad ränta på kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget är värdet på kapitalförsäkringen vid inkomstårets början ökat med premieinbetalningarna under inkomstårets första halvår och ökat med hälften av premieinbetalningarna under inkomstårets andra halvår.


En redovisningsenhet som har anskaffat en svensk kapitalförsäkring behöver inte ta upp beskattningsunderlaget i inkomstdeklarationen då det svenska försäkringsföretaget som förvaltar kapitalförsäkringen betalar avkastningsskatten åt redovisningsenheten.

En redovisningsenhet som har anskaffat en utländsk kapitalförsäkring måste ta upp beskattningsunderlaget för avkastningsskatt i inkomstdeklarationen och betala avkastningsskatt om 30 % (år 2024/2023) på beskattningsunderlaget.

Kapitalunderlaget för en utländsk kapitalförsäkring utgörs av inkomstårets ingående verkliga värde för försäkringen per den 1 januari ökat med premieinbetalningar under inkomstårets första halvår och hälften av premieinbetalningarna under inkomstårets andra halvår. Beskattningsunderlaget för avkastningsskatt utgörs av statslåneräntan den 30 november året före inkomståret multiplicerat med kapitalunderlaget. Om en redovisningsenhet skall deklarera för inkomståret 2023 (taxeringsåret 2024) skall statslåneräntan per den 30 november år 2022 användas för att beräkna beskattningsunderlaget för avkastningsskatt.


Klassificering
En redovisningsenhet klassificerar kapitalförsäkringar som finansiella anläggningstillgångar eller som kortfristiga placeringar beroende på om innehavet är långfristigt (>1 år) eller kortfristigt (<1 år).

Insättningar, uttag och omvärderingar avseende en kapitalförsäkring bokförs i kontogrupp 13 om innehavet har klassificerats som en finansiell anläggningstillgång och i kontogrupp 18 om innehavet har klassificerats som en kortfristig placering. Den beräknade avkastningsskatten på utländska kapitalförsäkringar bokförs som en skatteskuld i kontogrupp 25 och som en finansiell kostnad i kontogrupp 84.

När avkastningsskatten i en juridisk person har debiteras på skattekontot enligt ett kontoutdrag från skattekontot debiteras kontot för avkastningsskatt i kontogrupp 25 samtidigt som skattekontot i kontogrupp 16 krediteras. När avkastningsskatten i en enskild firma har debiteras på skattekontot enligt ett kontoutdrag från skattekontot debiteras kontot för avkastningsskatt i kontogrupp 25 samtidigt som kontot för egna skatter i kontogrupp 20 krediteras.


Värdeförändringar i en kapitalförsäkring bokförs i kontogrupp 82, K1- och K2-företag får inte värdera kapitalförsäkringar till verkligt värde. IFRS- och K3-företag får redovisa orealiserade värdeökningar medan det inte är tillåtet för K1- och K2-företag.

Juridiska personer såsom aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och kommanditbolag har ett eget skattekonto hos skatteverket medan enskilda näringsidkare inte har något eget skattekonto för sin näringsverksamhet. Ett skattekonto används för att registrera debiterade skatter och inbetalningar avseende skatter för en juridisk eller fysisk person.

Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 18 - Kortfristiga placeringar
Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 25 - Skatteskulder
Kontogrupp 82 - Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar
Kontogrupp 84 - Räntekostnader och liknande resultatposter


Erkännande
En kapitalförsäkring skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Kapitalförsäkringar som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom de har sålts eller förfallit värdelösa skall bokas bort från balansräkningen. En kapitalförsäkring som har förfallit värdelös skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset är noll.

Realiserade värdeförändringar i en kapitalförsäkring bokförs när uttag från kapitalförsäkringen görs. IFRS- och K3-företag får redovisa kapitalförsäkringar till verkligt värde och får göra en uppskrivning av kapitalförsäkringen vid bokslut.


Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som gör investeringar i kapitalförsäkringar skall registrera varje enskild kapitalförsäkring i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade nedskrivningar respektive ackumulerade uppskrivningar för varje kvarvarande innehav av kapitalförsäkringar.

Avstämningar för kapitalförsäkringar görs mellan ett konto för kapitalförsäkringar i bokföringen och en rapport från ett sidordnat register som visar redovisat värde för det specifika kontot samt redovisat värde för alla enskilda kapitalplaceringar som har registrerats på kontot i det sidoordnade registret.

Värdering
Kapitalförsäkringar skall initialt alltid värderas och bokföras till sitt anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för en kapitalförsäkring utgörs av det nominella belopp i redovisningsvalutan som har satts in i kapitalförsäkringen.


Enligt IFRS skall en redovisningsenhet efter den initiala redovisningen av kapitalförsäkringar värdera kapitalförsäkringar till verkligt värde enligt verkligtvärdemetoden eller till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Kapitalförsäkringar skall enligt IFRS värderas till verkligt värde via resultaträkningen om det verkliga värdet kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Om verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt så skall kapitalförsäkringar värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) får ett företag värdera kapitalförsäkringar till verkligt värde via resultaträkningen. En uppskrivning av kapitalförsäkringar får redovisas i en fond för verkligt värde i eget kapital istället för i resultaträkningen.


Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag tillåts inte värdering till verkligt värde när det gäller kapitalförsäkringar utan för de företag som tillämpar dessa rekommendationer skall värdering ske till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar.

Kapitalförsäkringar i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt valutakursen per det datum då kapitalförsäkringen anskaffades. Kapitalförsäkringar får omräknas till balansdagens valutakurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Om det finns indikationer på att kapitalförsäkringar har minskat i värde så skall en redovisningsenhet pröva nedskrivningsbehovet och vid behov göra en nedskrivning till återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta värdet av nettoförsäljningsvärdet (återköpsvärdet) och nyttjandevärdet.


Moms och inkomstdeklaration
Det är ingen moms (0 %) vid insättningar till och uttag från en kapitalförsäkring och det är inte heller någon moms på utdelning, kapitalvinst och kapitalförlust inom ramen för kapitalförsäkringar.

Uppskrivningar av kapitalförsäkringar är inte skattepliktiga och nedskrivningar av kapitalförsäkringar är inte skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen. Kapitalvinster eller kapitalförluster inom ramen för en kapitalförsäkring behöver inte tas upp till beskattning då kapitalförsäkringar beskattas med avkastningsskatt.

En redovisningsenhet behöver inte ta upp något beskattningsunderlag avseende svenska kapitalförsäkringar i inkomstdeklarationen men måste däremot ta upp beskattningsunderlaget för avkastningsskatt avseende utländska kapitalförsäkringar i inkomstdeklarationen.


Beskattningsunderlaget för avkastningsskatt avseende utländska kapitalförsäkringar beräknas som statslåneräntan per den 30 november året före inkomståret multiplicerat med kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget för en utländsk kapitalförsäkring utgörs av inkomstårets (kalenderåret) ingående verkliga värde för försäkringen plus premieinbetalningar under inkomstårets första halvår och hälften av premieinbetalningarna under inkomstårets andra halvår.

Juridiska personer såsom aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och kommanditbolag är egna skattesubjekt avseende avkastningsskatt och redovisar därför beskattningsunderlaget för avkastningsskatt i den juridiska personens inkomstdeklaration.

I ett aktiebolag och en ekonomisk förening tas beskattningsunderlaget för avkastningsskatt upp i inkomstdeklaration 2 (INK2). I ett handelsbolag och ett kommanditbolag tas beskattningsunderlaget för avkastningsskatt upp i inkomstdeklaration 4 (INK4).


En enskild firma är inte eget skattesubjekt avseende avkastningsskatt och redovisar därför beskattningsunderlaget för avkastningsskatt i den enskilda näringsidkarens privata inkomstdeklaration (INK1).

Avgifter inom ramen för en kapitalförsäkring är inte skattemässigt avdragsgilla utan minskar istället värdet på kapitalförsäkringen. Avgifter inom ramen för en kapitalförsäkring kan exempelvis var courtage, riskkostnader och avkastningsskatt. Kostnaden för avkastningsskatt på utländska kapitalförsäkringar är skattemässigt avdragsgill i inkomstdeklarationen. Avkastningsskatt för en svensk kapitalförsäkring är inte skattemässigt avdragsgill då det är försäkringsbolaget som är skatteskyldigt för avkastningsskatt, försäkringsbolaget tar ut en avgift för denna skatt inom ramen för kapitalförsäkringen.


Bokslut och årsredovisning
Vid bokslut skall det kvarvarande innehavet av kapitalförsäkringar inventeras och värderas. En förändring av innehavet värderat till anskaffningsvärde bokförs som en lagerförändring och en värdeförändring vid värdering till verkligt värde bokförs på ett separat konto till det konto där innehavet värderat till anskaffningsvärde har bokförts.

En redovisningsenhet skall upplysa om de principer för redovisning, omräkning och värdering som har tillämpats för finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna upplysning om varje kategori av finansiella instrument när det gäller bland annat redovisat värde och huruvida värdeförändringar har redovisats i resultaträkningen eller i fonden för verkligt värde.


En redovisningsenhet skall i en not till varje post av finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra insättning till kapitalförsäkringar (depåkonto)
En redovisningsenhet har anskaffat en svensk kapitalförsäkring för 100 000 SEK och en utländsk kapitalförsäkring för 200 000 SEK. Båda innehaven är långfristiga och klassificeras därför som finansiella anläggningstillgångar.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto, affärsbanken 300 000
1385 Svenska kapitalförsäkringar 100 000
1386 Utländska kapitalförsäkringar 200 000

Exempel: bokföra uttag från kapitalförsäkringar (depåkonto)
En redovisningsenhet har gjort ett uttag från en svensk kapitalförsäkring med 20 000 SEK. Innehavet är långfristigt och har klassificerats som en finansiell anläggningstillgång. I samband med uttaget skall eventuell realiserad vinst redovisas. Det marknadsmässiga värdet på kapitalförsäkringen före uttaget är 110 000 SEK och redovisningsenheten har totalt betalt in premier motsvarande 100 000 SEK. Vinsten om 10 000 SEK (110000-100000) redovisas som en finansiell intäkt och resterande uttag om 10 000 SEK redovisas som en minskning av kapitalförsäkringens värde. Efter denna transaktion är anskaffningsvärdet för kapitalförsäkringen 90 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto, affärsbanken 20 000
1385 Svenska kapitalförsäkringar 10 000
8226 Värdeförändring kapitalförsäkring, ej skattepliktig 10 000

Exempel: bokföra uttag från kapitalförsäkringar (depåkonto)
En redovisningsenhet har gjort ett uttag från en svensk kapitalförsäkring med 20 000 SEK. Innehavet är långfristigt och har klassificerats som en finansiell anläggningstillgång. I samband med uttaget skall eventuell realiserad vinst redovisas. Det marknadsmässiga värdet på kapitalförsäkringen före uttaget är 80 000 SEK. Redovisningsenheten har totalt betalt in premier motsvarande 100 000 SEK men har efter uttag ett redovisat anskaffningsvärde om 90 000 SEK (se exempel ovan). Förlusten om 10 000 SEK (80000-90000) redovisas som en nedskrivning i samband med bokslutet, en minskning motsvarande 20 000 SEK bokförs avseende kapitalförsäkringens värde. Efter denna transaktion är anskaffningsvärdet för kapitalförsäkringen 70 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto, affärsbanken 20 000
1385 Svenska kapitalförsäkringar 20 000

Exempel: bokföra uppskrivningar för kapitalförsäkringar (bokslut)
En redovisningsenhet (K3-företag) har i samband med bokslutet beslutat att skriva upp värdet för den svenska kapitalförsäkringen med 100 000 SEK och den utländska kapitalförsäkringen med 50 000 SEK för att avspegla marknadsvärdet.


Konto Benämning Debet Kredit
1388 Ack. uppskrivningar av långfristiga fordringar 150 000
8291 Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar 150 000

Exempel: bokföra nedskrivningar för kapitalförsäkringar (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutet beslutat att skriva ned värdet för den svenska kapitalförsäkringen med 100 000 SEK och värdet för den utländska kapitalförsäkringen med 50 000 SEK för att avspegla marknadsvärdet.


Konto Benämning Debet Kredit
1389 Ack. nedskr. av långfristiga fordringar 150 000
8272 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag 150 000

Exempel: bokföra avkastningsskatt på utländsk kapitalförsäkring (bokslut)
En redovisningsenhet har en utländsk kapitalförsäkring med ett ingående verkligt värde om 100 000 SEK per den 1 januari under inkomståret 2015. Redovisningsenheten har gjort insättningar om 20 000 SEK till kapitalförsäkringen under det första halvåret år 2015 och insättningar om 60 000 SEK under det andra halvåret år 2015. Statslåneräntan per den 30 november år 2014 var 0,90 % och beskattningsunderlaget för avkastningsskatt är därför 1 350 SEK (150000*0,9 %). Avkastningsskatten på utländska kapitalförsäkringar är 30 % och kostnaden för avkastningsskatt är därför 405 SEK (1350*30 %).


Konto Benämning Debet Kredit
2515 Beräknad avkastningsskatt 405
8492 Avkastningsskatt på kapitalförsäkringar 405

Exempel: bokföra debiterad avkastningsskatt på skattekontot (juridisk person)
En redovisningsenhet har enligt ett kontoutdrag från skattekontot debiterats avkastningsskatt om 405 SEK på skattekontot avseende den juridiska personen.


Konto Benämning Debet Kredit
1630 Skattekontot 405
2515 Beräknad avkastningsskatt 405

Exempel: bokföra debiterad avkastningsskatt på skattekontot (enskild firma)
En redovisningsenhet har enligt ett kontoutdrag från skattekontot debiterats avkastningsskatt om 405 SEK på det privata skattekontot.


Konto Benämning Debet Kredit
2012 Egna skatter 405
2515 Beräknad avkastningsskatt 405

Exempel: bokföra pensionsutfästelse i kapitalförsäkring (depåkonto)
En redovisningsenhet har anskaffat en svensk kapitalförsäkring för 100 000 SEK och gjort en pensionsutfästelse till en anställd om att pension skall betalas ut från kapitalförsäkringen. Redovisningsenheten bokför en pensionsavsättning som motsvarar det insatta beloppet, kostnaden avseende pensionsavsättningen är dock inte skattemässigt avdragsgill. Kostnaden avseende pensionen blir skattemässigt avdragsgill först när pensionen betalas ut.


Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto, affärsbanken 100 000
1385 Svenska kapitalförsäkringar 100 000
2230 Övriga avsättningar för pensioner 100 000
7420 Förändring av pensionsskuld 100 000

Exempel: bokföra pensionsutbetalning från kapitalförsäkring (depåkonto)
En redovisningsenhet har gjort en pensionsutfästelse till en anställd som innebär att pension skall utbetalas från en kapitalförsäkring. Redovisningsenheten har tidigare gjort en pensionsavsättning om 100 000 SEK avseende denna pensionsutfästelse. Kapitalförsäkringen har nu ökat till 120 000 SEK och redovisningsenheten tar ut hela beloppet för att betala detta som pension till den anställde. Först bokförs den skattefria vinsten om 20 000 SEK (120000-100000) och sedan bokförs pensionsutbetalningen. Vi antar att den preliminär a-skatten är 20 %.


Pensionskostnaden blir 96 571 SEK (120000/1,2426) och den särskilda löneskatten (24,26 %) uppgår till 23 428 SEK (96571*0,2426). Den preliminära a-skatten uppgår till 19 314 SEK (96571*0,2) och nettolönen blir 77 257 SEK (96571-19314). Den tidigare bokförda pensionsavsättningen om 100 000 SEK återförs, förändringen på konto 7420 är inte skattepliktig medan pensionskostnaden på konto 7460 är skattemässigt avdragsgill.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto, affärsbanken 120 000
1385 Svenska kapitalförsäkringar 100 000
8226 Värdeförändring kapitalförsäkring, ej skattepliktig 20 000
2230 Övriga avsättningar för pensioner 100 000
7420 Förändring av pensionsskuld 100 000
1942 Depåkonto, affärsbanken 77 257
2710 Personalskatt 19 314
7460 Pensionsutbetalningar 96 571
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader 23 428
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 23 428Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2023/12/26

Kontakta bokforingstips.se